Madagasikara sy ny Momba Azy

Variana amin’ny fiainana andavanandro ve ? Sa efa lasa entin’ny fahazarana fotsiny sisa isika – izaho anisany – ka tsy misy intsony mahatahiry ireo vakoka sy lovantsofina, na tantara tany aloha? Sa ireo ray aman-dreny mihitsy koa no tsy nampita intsony noho ny rotorotom-piainana sy ny fieritreretana fa efa nilaozan’ny toetrandro ny fomba fampitàna hafatra sy lovantsofina, hono ny fandrosoana mihazakazaka be ka iheveran’ny maro fa ny teknolojia no hahasolo ny boky sy ny vava ary ny sofina?

Betsaka tokoa no tsy tsaroana intsony sy adinodino izy ireny. Nefa raha manao ezaka mikaroka ny any ambany kidoro, anaty vata sarihana, na miresadresaka amin’ireo anti-panahy isika ankehitriny – dieny mbola eo izy ireny – toy izay ataon’i Fanjarivo Rakotonirina (Malagasy monina any Etazonia) amin’izao fotoana izao, dia azo antenaina fa mbola hisy ny masoandro hiposaka ho an’i « Madagasikara sy ny momba azy« .

Rehefa avy nifampiresaka tamin’i Fanjarivo  ny mpitantana ny bilaogy, dia nifanarahan’ny roa tonta fa ho avoaka matetika eto ny sombim-pikarohana nataony avy amin’ireo antontan-kevitra sy rakitahiry maro samihafa tratry ny tànany.

Ho ataontsika toy izao ny fivoahan’izy ireny:  Madagasikara: <laharana> – <lohateny omena ilay fizaràna>
Lasa toy izao rehefa avoaka => Madagasikara : 1 -Ny anaran’ny trondro  / Madagasikara: 2 – Ny tantaran’ny vary…

Ohatra ihany ireo, fa tsy hoe ireo no efa tena vonona. Eo ampiketrehana azy isika izao. Mahareta fa hanana ny soa.

Tsy ho ela

Fandikana Teny Ho Malagasy Azo Atao Amin’ny Google Trad

Hafaliana tokoa ny nahita fa efa azo atao izao ny mandika ny tenim-pirenena hafa ho lasa teny Malagasy.
Deraina etoana ireo andiany, na tarika tao ambadik’izany asa goavana izany. Manolotra fisaorana manokana ho azy ireo ny tena, amin’ny maha-mpitantana ity bilaogy #Gazetyavylavitra ity, sy ny #GlobalVoicesOnline amin’ny fiteny Malagasy (GVOM).

Ezaka isan’ny nimasoanay tao amin’ny GVOM tokoa mantsy ny hametraka io bilaogy itambarambe io ho sehatra iray hitahirizana ny tenintsika Malagasy ho hitan’ireo taranaka fara handimby any aoriana – raha sanatria ka ho atelin’ny fanontolana – ka sady mianatra ny teniny ny taranaka, no manovo fahalalàna avy amin’ireo vaovao manerana ny lafivalon’izao tontolo izao.

Rehefa nahita ny fahatongavan’ny teny Malagasy ao anatin’ny Google Trad anefa ny tena, dia faly, tena faly, satria efa midika izany fa tsy ho very ny teny Malagasy – na mety ho simban’ny vary amin’akotry ampiasain’ny andian-taranaka ankehitriny ihany aza – fa ho voatahiry, ary hahatonga ny firenena hafa hametraka fanontaniana momba ny fisiany, ny toerana itenenana azy, sy ny maro tsy voatanisa.

Tsara sy mendrika dera ilay finiavana. Na izany aza anefa, hita hatrany fa tsy mbola misy mahasolo ny atidohan’ny zanak’olombelona raha mbola fanaovan-javatra. Toy ny fandikàna ireo tenim-pirenena hafa mantsy, dia mbola ilaina hatrany ny atidoha handamina sy handrindra ny fipetraky ny voanteny tsirairay, na hanitsy sy hanova tanteraka izay dikanteny azo avy aminy.

Sitraka indrindra raha mba mifandray aminay ireo izay nahavita nanao azy io, fa mba te-hahafantatra bebe kokoa ny momba azy izahay, no sady te-hizara izany  koa ho an’ny mpiray tanindrazana.

Mbola hafa ihany ny hoe ‘olona tena olona’ no mandika an!

Fandikan’ny Google Trad ho amin’ny teny Malagasy:

Anglisy => Georgia’s national currency, the lari, has been weakened by « internal and external factors » according to the country’s central bank, leaving it languishing as the butt of online jokes.

Malagasy=> Georgia vola-pirenena, ny Lari, dia malemy ny « lafin-javatra anatiny sy ivelany » araka ny firenena banky foibe, ka namela azy ho toy ny vody hitsaboana an-tserasera vazivazy.

14 Desambra 2014 · Antananarivo ·

Conseil Des Ministres 2 Mai 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Conseil des Ministres – vendredi 02 mai 2014
Palais d’Etat d’Iavoloha

Un Conseil des Ministres s’est tenu ce vendredi 02 mai 2014 à partir de 16 h au Palais d’Etat d’Iavoloha.

I.- COMMUNICATION

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Communication verbale relative à la candidature de Madagascar pour l’hébergement du Centre de Fusion d’Informations (Information Fusion Center – IFC). Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie relative à la lutte contre la piraterie maritime, l’Union Européenne met à la disposition des pays riverains de l’Océan Indien le programme « Maritime Security – MASE » se dotant d’un financement de 37,5 millions d’euros répartis sur 5 ans.
Compte tenu de sa taille, de son emplacement géographique et de l’équilibre de responsabilités entre les pays membres de la COI, Madagascar estime que l’hébergement de ce centre devrait lui revenir. Un groupe d’experts des différents ministères et entités concernés s’est régulièrement réuni afin d’élaborer le dossier de candidature de Madagascar sur lequel Monsieur le Président de la République a donné son approbation.
II.- ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret portant convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire en son siège à Tsimbazaza Antananarivo à partir du 3 mai 2014.

La durée de la session extraordinaire ne peut excéder 12 jours.
L’Ordre du Jour de cette session extraordinaire portera sur l’élection des nouveaux organes de l’Assemblée Nationale en l’occurrence des membres du Bureau Permanent conformément aux dispositions du nouveau Règlement Intérieur de ladite Assemblée, déclaré conforme par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
Adoption du décret fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature du Président de l’Assemblée Nationale, des membres du Bureau permanent et des Députés de Madagascar.
Adoption du décret portant basculement des « missions » et « programmes » du Budget de l’Etat 2014.
Suivant la structure du nouveau Gouvernement, des éclatements et des fusions de quelques départements ministériels ont été constatés. Par conséquent le budget d’exécution 2014 doit être mis à jour. Il s’agit donc de procéder au basculement des « missions » et « programmes » concernés par l’éclatement et la fusion à leur nouveau Ministère de rattachement. Comme il s’agit d’une modifications des dispositions du budget d’exécution, la présente opération doit être effectuée par voie de Décret pris en Conseil de Gouvernement.
III- NOMINATIONS AUX HAUTS EMPLOIS DE L’ETAT
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret abrogeant le décret n°2009-610 du 08 mai 2009 et portant nomination du Général de Brigade VELOARISOA Poton, Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale.
Décret abrogeant le décret n°2009-306 du 31mars 2009 et portant nomination du Général de Division RASOLOFONIRINA Béni Xavier, Chef de l’Etat-major Général de l’Armée Malagasy.
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE
Décret abrogeant le décret n°2012-880 du 03 octobre 2012 et portant nomination du Général de Brigade RAKOTO François Rodin, Commandant de la Gendarmerie Nationale.
Décret abrogeant le décret n°2009-1109 du 19 Août 2009 et portant nomination du Général de Brigade RALISON Nirina Jeannot, Coordonnateur Général des Programmes auprès du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 17H 50.

Antananarivo, le 02 mai 2014,
La Cellule Communication.

Haute Responsabilité à l’administration du BCMM

CANDIDATURE : Haute Responsabilité à l’Administration du BCMM
(Bureau du Cadastre Minier de Madagascar)

Elisa Brice RANDRIANASOLO
39 ans, marié, 2 enfants

Docteur en Géologie: SIG /Géomatique/Imagerie géophysique

Qualifié au concours de Maitre de conférences, France (2010)

2000: Ingéniorat en géologie, ESPA Vontovorona, MADAGASCAR.

2000 – 2003:
* Responsable de communication et de cellule de cartographie, Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM), Antananarivo, MADAGASCAR.
* Enseignant vacataire, département géologie, ESPA Vontovorona, MADAGASCAR.

2003-2009:

* Etudes en 3ème cycle (M2R- Thèse, géologie du Sud de Madagascar / financé par la MAE France / banque mondiale) , UJF Grenoble- FRANCE.

* Formations transversales chez ESRI, FRANCE.

2008-2010: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université de Savoie­  – Université Paris 8, FRANCE.
Janv. 2011 -Mars 2011: Formation en création d’entreprise et en management (avec le CEFMD – prescrit par Pole-emploi – financé par la Région Rhône-Alpes), FRANCE.

Depuis Avril 2011: Auto-entrepreneur, Consultant 1 Isère, FRANCE.

http://brandrianasolo.free.fr/
rohy misy ny Sarimihetsika sy ny hafatra am-bava : http://youtu.be/zCInHTRJIlM

candidature_Brice_Andrianasolo

Liste définitives des présidentiables #mg13

Décision n°01-CES/D du 3 mai 2013

3 mai 2013   Election

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-153 du 12 mars 2013 portant convocation des électeurs pour l’élection du premier Président de la Quatrième République, les premières élections des membres de l’Assemblée Nationale de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-157 du 12 mars 2013 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la lettre du parti « DHD » Madagascar » Droits Humains et Démocratie

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13, de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « la Cour Electorale Spéciale détermine souverainement les caractéristiques utilisées par chaque candidat en cas de similarité dans la composition desdites caractéristiques ;

Considérant que par lettre en date du 16 avril 2013, le parti « DHD Madagascar » Droits Humains et Démocratie de Monsieur RASAMOELINA Hary Naivo déclare s’opposer à l’utilisation des couleurs et emblème de son parti par les partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ;

Considérant que même si le « DHD Madagascar » n’a pas proposé de candidat à l’élection présidentielle, il n’en demeure pas moins qu’il justifie d’un intérêt pour agir dans la mesure où son action tend à protéger ses couleurs et emblème, déjà déposés à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) ;

Considérant que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que les couleurs et emblèmes des partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ne prêtent à aucune confusion avec ceux du « DHD Madagascar » en ce que les logos utilisés par ces partis sont fondamentalement différents quant à leurs forme, dimension et contenu et ne sont point susceptibles de porter atteinte à la libre détermination du choix des électeurs ;

Considérant en conséquence que la demande n’est pas fondée ;

Sur les dossiers de candidature

Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe de la Cour, à savoir :

1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée, « La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente loi organique » ;

Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;

Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;

Qu’il échet d’en prendre acte ;

Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier président de la Quatrième République, pour être recevable ;

Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;

Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :

Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY Ndakana :

Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi.

Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :

Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;

Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;

Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :

Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;

Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant l’élection du premier président de la Quatrième République ;

Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel ;

En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :

Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à Madagascar ;

En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :

Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se porter candidat à l’élection présidentielle ;

Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des élections justes, crédibles et acceptées par tous ;

Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;

Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;

Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin… » ;

Sur les candidatures de :
Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë ;

Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à l’élection du premier Président de la quatrième république ;

Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE » est rejetée.

Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko.

Article 3.Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine, SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées irrecevables .

Article 4.les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit Vahömbey, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard, RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé et Andry Nirina RAJOELINA , sont déclarées recevables.

Article 5.- En conséquence, la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Cour Electorale Spéciale :

1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
18. -KOLO Christophe Laurent Roger
19. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
20. JULES ETIENNE Rolland
21. V ONINAHITSY Jean Eugène
22. RAVALISAONA Clément Zafisolo
23. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
24. RAJAONARY Patrick Ratsimba
25. LEZAVA Fleury Rabarison
26. RATSIRAKA Didier Ignace
27. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
28. DOFO Mickaël Bréchard
29. RANDRIAMANANTSOA Tabera
30. NOELSON WILLIAM
31. RATRIMOARIVONY Guy
32. FAHARO RATSIMBALSON
33. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
34. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
35. RATREMA William
36. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
37. RAHARIMANANA Venance Patrick
38. TINASOA Freddy
39. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
40. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
41. Andry Nirina RAJOELINA.

Article 6.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminés comme suit :

– au candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO, sur fond gris clair, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « HAJO ANDRIANAINARIVELO » en caractères blancs dans un rectangle bleu, et comme emblème, un carré à fond bleu, comportant de haut en bas, les inscriptions « MALAGASY » et « MIARA-MIAINGA » en caractères blancs, un soleil jaune barré de trois bandes blanches en diagonale ;

– au candidat LAHINIRIKO Jean, la photographie du candidat, la main droite levée, avec en dessous l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en caractères blancs, et comme emblème, un cercle bleu avec bordures blanche et orange et comportant, en caractères blancs, les inscriptions « K.M.L » au centre et « Komity Manohana an’i LAHINIRIKO Jean » dans la bordure orange ;

– au candidat Roland RATSIRAKA, sur fond rouge, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » et comme emblème, de haut en bas, les inscriptions « M T S » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs, sur fond rouge ;

– au candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, sur fond blanc, de haut en bas, la photographie du candidat, l’inscription « Rajaonarivelo Pierrot » en caractères bleus et comme emblème, un cercle bleu contenant un autre cercle bleu ciel plus petit, comportant de part et d’autre trois ailes blanches, en dessous en caractères rouges, le titre « MDM » avec, de part et d’autre, six personnes en bleu et en dessous, l’inscription « Mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » en caractères bleus ;

– au candidat JEAN-LOUIS Robinson Richard, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Dr ROBINSON JEAN LOUIS » en caractères bleus et comme emblème, un carré à fond blanc, comportant de haut en bas, l’inscription « Ny vahoaka aloha » en caractères bleus, cinq arcs de couleur rouge, marron, jaune, verte et bleue, la carte de Madagascar dans un carré à fond bleu ciel avec, du côté Est, une femme ayant un bébé sur le dos et du côté Ouest, un homme (les deux personnes soutenant la carte de leurs mains tendues) et l’inscription « AVANA » en caractères bleus;

– au candidat RABEARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, les inscriptions « RABEARISON Roland Dieu Donné » et « VAHÖMBEY » et comme emblème, un cercle rouge entouré par les inscriptions « FAnambinana » (en bleu), « MAdagasikara » (en vert), « FAMà » (en orange), dans le cercle, un carré bleu à côtés de couleur jaune, à l’intérieur du carré, une fleur blanche ;

– à la candidate RABEHARISOA Saraha, la photographie de la candidate avec, en caractères verts, les inscriptions « SARAHA » et « RABEHARISOA » et comme emblème : dans le coin supérieur gauche, la carte de Madagascar dans un carré sur fond bleu, orange et vert, au centre, en caractères blancs et sur fond vert, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « PARTI VERT », en bas, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « HASIN’I MADAGASIKARA » en caractères verts ;

– au candidat RAKOTO Jean Pierre, dans une pyramide à sommet bleu et à base verte, sur fond de paysage, la photographie du candidat avec, sur le côté droit et en caractères noirs, l’inscription « R J P », en dessous et en caractères blancs l’inscription « Rakoto Jean Pierre » et comme emblème, sur fond blanc, une pyramide contenant, de haut en bas, les inscriptions « Mahaleo tena » en noir, « Rakoto » en blanc, « Jean Pierre » en blanc et « R J P » en noir ;

– au candidat RABETSAROANA Willy Sylvain, sur fond orange, jaune et vert, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Sylvain RABETSAROANA » en caractères blancs, avec comme emblème, dans un rectangle à bordures orange et vert, sur fond blanc, les inscriptions « PNJ » et « mazava » en caractères verts, de part et d’autre d’un demi-soleil de couleur orange, soulignées d’un trait gris avec une pointe en flèche du côté droit ;

– à la candidate RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina, la photographie de la candidate avec, en dessous, de haut en bas, les inscriptions « Docteur BRIGITTE » et « Rabemanantsoa » en caractères noirs, sur fond gris clair, et comme emblème, dans un carré blanc à bordure de couleur verte, de haut en bas, l’inscription « AMPELA » en caractères noirs, deux gerbes de riz dans un contenant portant l’inscription « A.M.P » en caractères noirs et l’inscription « MANAO POLITIKA » également en caractères noirs ;

– au candidat RAZAFIMANAZATO Julien, la photographie du candidat sur fond rouge et bleu ciel avec, en dessous, l’inscription « Razafimanazato Julien » en caractères blancs et comme emblème, dans un carré à fond blanc et à bordure bleue, deux cercles rouge et bleu ciel et blanc à leur intersection, contenant l’inscription « eSD » en caractères bleus ciel, rouges et blancs et en dessous, les inscriptions « Eto Sehatry ny Daholobe » en rouge et « MADAGASIKARA » en bleu ciel ;

– au candidat RAZAFIARISON Laza, la photographie du candidat avec en dessous, l’inscription « RAZAFIARISON Laza » en caractères noirs et comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle divisé en quatre quarts à l’intérieur duquel se trouvent quatre autres petits cercles de couleur marron clair, verte claire, bleue claire et verte et dans le quart inférieur droit, neuf bandes verticales de couleur marron, orange, verte claire, violette, blanche, verte foncée, jaune, bleue et bleue ciel, et en bas, l’inscription « Avotra ho an’ny firenena » en caractères rouges ;

– au candidat VITAL Albert Camille, la photographie du candidat avec en dessous l’inscription « VITAL CAMILLE » en caractères bleus et comme emblème, quatre personnages de couleur rouge et bleue se tenant la main au dessus de l’inscription « HIARAKA ISIKA » en caractères bleus, le tout dans un rectangle à fond jaune ;

– au candidat MONJA Roindefo Zafitsimivalo, sur fond violet, la photographie du candidat et l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères blancs et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, à gauche, la carte de Madagascar contenant un angady et une sagaie, entourée de 18 étoiles blanches et l’inscription « MONIMA » en caractères blancs, le tout dans un support à fond violet et à droite, les inscriptions « Madagasikara Mahafinaritra » et « Ho an’ny Vahoaka Malagasy » en caractères blancs sur fond violet ;

– au candidat RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, sur fond bleu, la photographie du candidat et en dessous, l’inscription « RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin » en caractères blancs sur fond rouge et comme emblème, dans un carré à fond bleu, un cercle à fond rouge dans la moitié supérieure et blanc dans la moitié inférieure, contenant de haut en bas, un building, une portion de route bitumée bordée d’arbres, les inscriptions « RTM » en caractères rouges et « REFONDATION TOTALE DE MADAGASCAR » en caractères bleus et en deuxième plan, la partie Nord de la carte de Madagascar avec une étoile filante et sous le cercle, l’inscription « DADAFARA » en caractères blancs bordés de vert ;

– au candidat RAFALIMANANA Ny Rado, sur fond bleu, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Ny Rado RAFALIMANANA » et comme emblème, dans un carré à fond blanc, la carte de Madagascar en bleu et les inscriptions « Ny » en bleu foncé et « Rado » en bleu clair ;

– à la candidate RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, sur fond bleu et vert, la photographie de la candidate avec, en caractères jaunes, les inscriptions « LALAO » en haut, « RAVALOMANANA » et « Rakotonirainy » en dessous et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu et vert, de haut en bas, l’inscription « NENY » en caractères jaunes, l’inscription « Movansy RAVALOMANANA » en caractères blancs et jaunes et en deuxième plan, la carte de Madagascar divisée en régions ;

– au candidat KOLO Christophe Laurent Roger, sur fond bleu, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « KOLO Christophe Roger » et comme emblème, sur fond bleu, dans le coin supérieur gauche, les inscriptions « Dr.KOLO Roger » et « INDEPENDANT » en caractères blancs, dans le coin supérieur droit, un soleil émettant des rayons blancs, au milieu, la carte de Madagascar avec une bordure jaune et dans le coin inférieur droit, les inscriptions « Kolointsika ny », « harena ho an’ny » et « Malagasy » en caractères blancs ;

– au candidat RAJEMISON RAKOTOMAHARO, sur fond violet, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAJEMISON » et « RAKOTOMAHARO » et comme emblème, sur fond violet, un carré à fond blanc avec des rayons de soleil de couleur jaune, comportant la carte de Madagascar en vert, entouré de personnages se tenant par la main et les inscriptions « MAMAFISOA MALAGASY MANDROSO AO ANATIN’NY FIHAVANANA SY NY SOATOAVINA » en caractères violets tout autour, et en dessous, les inscriptions « Izay mamafy soa ho an’ny Tanindrazany » et « Dia hijinja vokatra ho an’ny Taranaka ho avy » en caractères bleus ;

– au candidat JULES ETIENNE Rolland, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « DOCTEUR JULES ETIENNE ROLLAND » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, une bande jaune bordée de bleu ciel, l’inscription « MAFI » en jaune, un aigle au premier plan de la carte de Madagascar en vert et l’inscription « Madagasikara Fivoarana » en jaune ;

– au candidat VONINAHITSY Jean Eugène, sur fond bleu ciel avec des nuages blancs, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « VONINAHITSY Jean Eugène » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, au premier plan, l’inscription « LES AS », au deuxième plan, la carte de Madagascar en bleu et en dessous, les inscriptions « GROUPEMENT POLITIQUE », « LES AUTRES SENSIBILITES » et « Mandroso fa tsy Mihemotra » en caractères noirs ;

– au candidat RAVALISAONA Clément Zafisolo, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAVALISAONA » et « Clément Zafisolo » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, les inscriptions « A M E » en caractères blancs, « Antoko » et « Miombona Ezaka » en caractères jaunes ;

– au candidat TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Prof. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain » et comme emblème, dans un rectangle à angles arrondis, une clef de couleur bleue contenant, de gauche à droite, une tête de zébu mazavaloha de couleur marron, les inscriptions « en-carte de Madagascar-na » et « EZAKA NASIONALY IARAHANA » et en dessous, en caractères marrons, l’inscription « ENINA » ;

– au candidat RAJAONARY Patrick Ratsimba, sur fond bleu ciel, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « RAJAONARY PATRICK » et comme emblème, sur fond bleu ciel, deux mains ouvertes soutenant de part et d’autre la carte de Madagascar en blanc et, en caractères noirs, l’inscription « VONJEO MADAGASIKARA » ;

– au candidat LEZAVA Fleury Rabarison, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « LEZAVA Fleury Rabarison » e comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle à bordure marron à fond bleu, contenant la carte de Madagascar de couleur marron, l’inscription « HARENA » également en marron et un arc-en-ciel ;

– au candidat RATSIRAKA Didier Ignace, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATSIRAKA Didier Ignace » et comme emblème, dans un carré blanc, un carré à fond orange contenant une étoile rouge dans laquelle se trouvent deux angady, une plume…et en dessous, les inscriptions « AREMA », « ANDRY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA » et « Avant-garde pour la REnovation de MAdagascar » en caractères rouges ;

– au candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury, sur fond gris, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, dans un rectangle jaune, l’inscription « M. Fleury RAKOTOMALALA » et comme emblème, un carré à côtés de couleur jaune contenant de haut en bas, l’inscription « MIAMI » en caractères jaunes, deux branches de laurier jaune croisées à la base et l’inscription « Madagasikara » en caractères jaunes ;

– au candidat DOFO Mickaël Bréchard, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « DOFO Mickaël Bréchard » et comme emblème, sur fond vert et jaune, dans le coin supérieur gauche, un soleil jaune, au centre, un arbre baobab et en dessous, les inscriptions « MAMIRATRA IOMBONAN’NY MALAGASY » et « (M.I.M) en caractères blancs ;

– au candidat RANDRIAMANANTSOA Tabera, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, à gauche, son emblème, en dessous, les inscriptions « TABERA » en caractères blancs et « RANDRIAMANANTSOA » en caractères jaunes et comme emblème, quatre cercles concentriques de couleurs jaune, bleue, blanche et noire, avec six ronds jaunes dans la partie bleue et une fleur à six pétales de couleur bleue dans la partie jaune ;

– au candidat NOELSON WILLIAM, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères jaunes, les inscriptions « NOELSON » et « Wiliam » et comme emblème, la carte de Madagascar en vert et vert clair, contenant l’inscription « 1 » en rouge ;

– au candidat RATRIMOARIVONY Guy, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « GENERAL GUY RATRIMOARIVONY » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, de haut en bas, deux personnages bleus et deux autres gris soutenant une pyramide bleue, les inscriptions « H O P » en caractères bleus, « Hetsik’Olom-Pirenena » en gris et « Isika manorina hatrany » en bleu ;

– au candidat FAHARO Ratsimbalson, sur fond blanc, la photographie du candidat avec en dessous, en caractères blancs dans un rectangle rouge, l’inscription « FAHARO » ;

– à la candidate RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, sur fond gris, la photographie de la candidate avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « Dr RASOLOVOAHANGY Roseline Emma » et comme emblème, un soleil jaune derrière l’inscription « EMMA » en caractères marrons et verts ;

– au candidat RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, la photographie du candidat avec, en dessous, les inscriptions « FETISON » en rouge, « RAKOTO » en vert et « ANDRIANIRINA » en bleu et comme emblème, sur fond blanc, la carte de Madagascar en vert, l’inscription « rds » en blanc et rouge et en dessous, l’inscription « roso ho an’ny demokrasia sosialy » en caractères bleus, avec une branche sur le « i » de « sosialy » ;

– au candidat RATREMA Rakotoarinia William, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATREMA Rakotoarinia William » et comme emblème, un cercle de couleurs blanche et bleue intermittentes, surmonté de l’inscription en caractères noirs « Ho an’ny vahoaka ny vokatry ny asany », contenant la carte de Madagascar en vert et une clef en travers de ladite carte, à droite les inscriptions en caractères noirs « PATRAM » et « GAM » et en dessous, l’inscription en caractères blancs sur fond marron « Hanandratra ny hasin’ny Malagasy » ;

– au candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, sur fond gris, la photographie du candidat et en dessous en caractères noirs, l’inscription « RASOLOSOA Dolin » et comme emblème, sur fond jaune et rouge, de gauche à droite, l’inscription « DOLIN R. », le candidat parlant devant un micro, la carte de Madagascar en blanc et en dessous, l’inscription « Tsy MIVADI-BELIRANO », toutes les inscriptions étant de couleur noire ;

– au candidat RAHARIMANANA Venance Patrick, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RAHARIMANANA Venance Patrick » et comme emblème, dans un rectangle jaune, de gauche à droite, la carte de Madagascar en vert contenant deux mains jaunes se tenant et l’inscription « Vitatsika io » en rouge ;

– au candidat TINASOA Freddy, dans un carré à côtés bleus, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères rouges, l’inscription « TINASOA FREDDY » et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu, de haut en bas, un carré à fond blanc avec un cercle divisé en trois contenant la carte de Madagascar en vert et un soleil jaune sur fond noir, les deux autres divisions étant de couleurs rouge et verte et autour du cercle, les inscriptions « Izaho sy ianao iray ihany », « Olom-BAovao Malagasy », « O.BA.MA » en rouge et « Olom-BAovao Malagasy » ;

– au candidat RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, dans un cercle gris à bordure bleue, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin » et comme emblème, dans un rectangle aux angles arrondis et aux côtés de couleur marron, la carte de Madagascar en bleu avec au premier plan, de haut en bas, l’inscription « FFF » en caractères marrons, une flèche verte la pointe dirigée vers le haut, les inscriptions en caractères marrons « Firaisampirenena ho an’ny », « Fahafahana sy ny « et « Fandrosoana » ;

– au candidat RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë, dans un rectangle à fond orange, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Edgard Razafindravahy » et comme emblème, dans un rectangle à fond orange, de haut en bas, l’inscription « EDGARD » en caractères blancs, un train bleu avec l’inscription « TGV » et l’inscription « isika rehetra tsy maintsy mandresy » en caractères bleus ;

– au candidat Andry Nirina RAJOELINA, sur fond orange avec un soleil blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Andry RAJOELINA » et comme emblème, une boule orange avec un soleil blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères blancs et le signe « V » avec deux doigts.

article 7.- Moinsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la Transition en exercice, candidat, doit démissionner de son poste soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 8.-Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 9.- Toute autorité politique, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 10.- Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.

Article 11- la présente décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 12.- La présente décision sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel de la République et affichée au siège de la Cour Electorale Spéciale.

Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par les radios et les télévisions nationales.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le trois mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Noro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Lisitr’ireo mpihazakazaka ho filoham-pirenena

Tapitra tamin’ny 5 ora tamin’ity Alahady 28/04/2013 ity ny fametrahana taratasy firotsahana hofidiana ho filoham-pirenen’i Madagasikara.

Indro atolotra anareo araka ny filaharany tamin’ny nanaterany ny mombamomba azy teny amin’ny CES ireo rehetra nahatontosa izany.

Marihana ety ampiandohana fa nisintony ny azy, tsy ho isan’ny mpihazakazaka i AVOKO.

Ny mampanontany tena dia ny hoe amin’ireto 40 mahery ireto, iza no hahavita hamerim-bola? Ary iza no hitafy henatra manoloana ny tany ama-monina? Tsy kilalao mantsy ny fiainam-pirenena fa hoe hotsapatsapaina.

Ny iriana koa dia mba hahalala menatra ka tsy hanao ny fomba fahiny hoe ‘SITRANY AHAY MBA…’ Ka mirotsaka ho Filoha, dia avy eo tsy menatra mipetraka ho amin’ny toeran’ny Minisitra, na depiote, nohon’ny tsy fananana hambo.

Hajo Andrianainarivelo (Vondrona Politika Miaradia),
Jean Lahiniriako (Komity Manohana an’i Lahiniriako),
Roland Ratsiraka (MTS),Pierrot Rajaonarivelo (MDM),
Sylvain Rabetsaroana (PNJ Mazava),
Jean Louis Robinson (Avana),
Saraha Georget Rabeharisoa (parti vert),
Brigitte Rabemanantsoa R (Ampela Manao politika),
Roland Rabearison (FAM),
Julien Razafimanazato (Eto Sehatra ho an’ny Daholobe),
Monja Roindefo (MDM),
Jean Pierre Rakoto (indépendant),
Lalao Ravalomanana Rakotoniariny (mouvance Ravalomanana),
Ny Rado Rafalimanana (indépendant),
Joseph Randriamampionona (indépendant),
Roger Kolo (indépendant),
Rajemison Rakotomaharo (Mamafisoa),
Jules Etienne (Madagasikara Fivoarana),
Jean Eugène Voninhitsy (Les As),
Clément Ravalisaona (AME) ,
Sabine Ramamonjiarivola (indépendant),
Alain Tehindrazanarivelo,
Patrick Rajaonary (indépendant),
Didier Ratsiraka (AREMA),
Mickael Dofo Bréchard (MIM),
Fleury Lezava (HARENA),
Noelson William (indépendant),
James Francklin Rakotomahanina (indépendant),
Malala Savaron (indépendant),
Guy Ratrimoarivony( indépendant),
Richard Razafy Rakotofiringa (indépendant),
Faharo Ratsimbalison (indépendant),
Stephan Narison (indépendant),
Roseline Emma Rasolovoahangy (indépendant),
Fetison Rakoto Andrianirina (RDS),
William Ratrema (PATRAM-GAM),
Dolin Rasolosoa (indépendant),
Mbohoazy Zefania (indépendant),
Hasimbola Rakotoaritsika (Malagasy Miray sy mifankatia),
Tianasoa Freddy (OBAMA),
Radavidson Andriamparany (FFF),
Joella Anthoni Ndakana (indépendant),
Edgard Razafindravahy (TGV).

Afaka andro vitsy dia hanao antsapaka ny tompon’andraikitra momba izany, hamaritana ny filaharan’ireto mpirotsaka ireto ao anatin’ny taratasim-pifidianana (biletà tokana). Mety mbola hisy ny hihintsana aorian’ny fandinihana antontan-taratasy.
famintinana: mpandraharaha 2 , profesora 2 , amin’ny anaran’ny tenany miisa 9  no hita ao anatin’ireo mpirotsaka

Ny solotenan’izy ireo fotsiny dia efa ho hipoka ny efitrano fifidianana, mety ho eny an-tokotany izany ny mpanara-maso hafa. Handeha amin’ny ara-dalàna tokoa va re izy io e? Asa re !

Toavina Ralambomahay & #TEDxTNR

Toavina Ralambomahay, mpan dray anjara amin’ny #TEDxTNR 2012

Isan’ireo olona nofinidin’ny #TEDxTNR ho isan’ny mpizara traikefa amin’ity andiany faha-4 ity ny Consultant, Talen’ny famoahana ny ‘revue juridique MCI‘ sady mpanoratra momba ny resaka ara-politika, Toavina Ralambomahay, izay mbola tena mbola tao anatin’ny hatanoràny tokoa dia efa hitan’ireo trano famoaham-boky tany ivelany ny talentany. Teo amin’ny faha-29 taonany mantsy izy dia efa niara-niasa tamin’ilay ngezalahy ao Paris, ny L’Harmattan tamin’ny famoahana ny boky ‘Madagascar dans une crise interminable‘, taona 2011.
Ankoatra ireo dia efa nanoratra ireo boky manaraka ireto ihany koa izy

·Tableau de science politique, Editions Jeunes Malgaches, Tana, 2009.

Eo am-pikarohana mpanonta boky izy ankehitriny mba hamoahana ny Recueil de bêtisier d’hommes politiques sy hijerena izay fomba hamatsiana an’i Madagasikara amin’ireny boky ireny avy any Paris.

Nazavainy tamin’ny mpanatrika androany ny nanosika azy hanoratra azy io sy ny antony hoe tany ivelany no namoahany azy. Izay nataony tao anaty vanim-potoana saropady tokoa, mba hanaporofoana amin’ny rehetra fa tsy ny vahiny ihany no afaka manoratra ny tantaran’i Madagasikara, ary ireo izay mpisehatra kianiny ao anatin’io anefa dia mbola amperin’asa daholo.

Any anatin’ny sanganasany any dia ezahany ny mamantantra ny fototry ny olana; nahoana no mitarazoka? Inona no andraikitry ny hery vahiny sy ny mpisehatra Malagasy ao anatn’izany? Ary mazava ho azy fa eo koa ny fanolorany vahaolana mba tsy ho fanakianana be fahatany fotsiny.

Firotsahana an-tsehatra ny asa fanoratana. Ho azy dia fandraisan’andraikitra amin’ny maha-olom-pirenena mba ho entina mametraka amin’ny tena toerany ny atao hoe politika.

hoy izy nandritra ity TED Antananarivo ity hoe

lire est un effort intellectuel

Hatreto ny asa sorany dia fakàn’ireo mpampahalàla vaovao iraisam-pirenena aingam-panahy (BBC afrique, Africa Magazine, Africa One, l’Express Maurice, l’Eco Austral), tsy afa-bela amin’izany koa ny eto an-tanindrazana (TV plus,  sns…)

TEDxAntananarivo 2012, LASA IZAO #TEDxTNR

Ny hoe  TED dia fanafohezana ny Technology, Entertainment sy Design natomboka tamin’ny 1984 tao Californie ary misokatra amin’ny taranja rehetra sy ny olon-drehetra manana hevitra mendrika ny hozaraina amin’ny mpiara-belona.

Andiany faha-4,  ary tafiditra ao anatin’ireo kaonferansa efa mahatratra eo amin’ny 3000 mahery nokarakarain’ny TEDx nanerana firenena 133 tamin’ny fiteny 47, ity hataontsika ao amin’ny Hotel Carlton Anosy androany 1 Septambra 2012, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ity. Teny faneva ny hoe BACK TO… (Looking back, Mooving forward). Izay iandrasana olona 500 eo ho eo.

Olona mpirotsaka an-tsitrapo daholo no tohanan’ny TED hikarakara ny hetsika ity izao maneran-tany. Ireo mpandray anjara kosa dia ahitàna mpikaroka, mpitarika orinasa, injeniera na mpanakanto sy ny maro tsy voatanisa. Azo resahana mandritra izany fotoana izany ny haikanto, ny siansa, ny haitao, ny asa famoronana, ny fampialamboly, ny fandraharahana amin’ny sehatra rehetra mihitsy sy izay mahakasika ny fiaraha-monina e!

Raha vao «BACK TO … » no mby ao an-tsaina, dia midika FIVERENANA izay, fiverenana amin’ny asa feno fahavitrahana sy ny fanaingàna indray ny fiharian’ny isam-batan’olona ohatra, ary hatramin’ny fianakaviamben’ny manan’aina koa aza. Hizara roa ny fotoana, ka ao anatin’izany no hanolorana ho anareo mpanatrika ny tsara indrindra eo amin’ny tontolon’ny teknolojia. Isaorana manokana eto ny MAKATY miara-miasa amin’ny fanatontosana izay lafiny izay (solontenan’ny APPLE eto Madagasikara), tsy ho adino ny hanolotra ho anareo ny Fialamboly (hisy ny artista hanafàna sy hampahafantatra ny tantarany) ary ny Asa fanomezan’endrika (Design). Satria ireo rehetra ireo no mitambatra manome ny fanafohezana TED.

Malagasy aby no mpandray anjara ao, Malagasy manana hoavy mamiratra, mendrika ny hotohanako, tohananao, eny e , tohanan’ny rehetra, koa ‘Ndao ary hoararaotintsika ity fotoana ity hampahafantarana an’izao tontolo izao fa i Madagasikara dia firenena, tsy fantatra fotsiny amin’ny alàlan’ny sarimiaina (cartoon) fa koa firenena iray tsy lany fika sy hevitra, mpanan-talenta sy famoronana.

Miandry anao izahay anio tolakandro eny amin’ny Carlton Anosy miaraka amin’ny #TEDxTNR 2012, #TEDxAntananarivo

TEDxAntananarivo : Nitsoaka an-daharana #Ambatovy

Lahatsoratro voalohany eto amin’ny bilaogy ity, raha ny resaka #TEDxTNR, na TEDxAntananarivo andiany faha-efatra kasaina hatao amin’nhy Sabotsy 1 Septambra no ho asian-teny. Hetsika diso fantatra loatra maneran-tany ary manana ny toerany manokana amin’ny fifampizaràna fahalalana sy fitondrana anjara biriky amin’ny resaka fampandrosoana, miainga avy amin’ny isam-batan’olona mihitsy.

Hetsiky ny tsy miankina ny TEDx, takaro amin’ny hoe ‘olon-tsotra’ ilay tsy miankina tiana hiampita, izany hoe tsy an’ny fanjakàna. Amin’izay lalan-jotra izay dia soavaly mianto-bilona ny hetsika iray manontol, ka fifanohanana sy fifanampiana no entina manatanteraka azy. Efa nisy ireo nanolo-tena an-tsitrapo nitondra ny fahaiza-manaony tamin’ny lafiny maro, ary misy koa ireo nilaza fahavononana hitondra anjara biriky amin’ny fandaniana ara-bola, toy ny fanofàna ny trano, ny fanapariaham-peo sns….Isan’ireny naneho fahavononana ireny ny orinasa #Ambatovy.

Fa nisy inona?

Be ny resaka mandeha etsy sy eroa mikasika izay antony nampihemotra ity orinasa ity, tafiditra amin’izany ny fangatahana ‘mimi’ ataon’ny sasany any ambadika any, araka ny hita voasoratra an-gazety. Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa tao amin’ny radio #Antsiva aza moa dia voalaza fa volan’ny #JIRAMA no entina hanatanterahana ny fampanantenana hanaovana Tempolin’ny #Rugby eny #Andohatapenaka. Marina ve sa tsy marina? Izahay tsy mahalala, ianareo koa mety tsy ho afaka hanoro, fa ny zavatra hita aloha ary efa fantatra dia ny fisintahan’Ambatovy tsy hanohana ny hetsika.

Misy ihany anefa ny fomba azon-tsika tsirairay hanamaivanana ny fandaniana, ankoatra izay mbola ho hetsika hataon’ny malala-tànana, dia ny fividianana ny tapakila fidirana amin’io hetsika hatao ao amin’ny #Carlton amin’ny Sabotsy io. Azonao vidian mialoha amin’ireto toerana ireto izany: Urban Café ao Antsahabe, Chill’Out etsy Ambondrona  ary ny Outcool Ampasamadinika.

Fa inona tokoa moa ilay TEDx e? Avy amin’ny hoe Technology, Entertainment, Design no nafohezina nakàna azy. Foto-kevitra ijoroany ny hoe Hevitra Mila Zaràina. Tsy hoe izay te-hizara hevitra rehetra anefa fa izay hevitra mitondra soa sy fandrosoana ho an’ny mpiara-belona no ifampizaràna mandritra ny hetsika TEDx.

Ny irariana dia ny hoe mba hahitàn’ny mpikarakara malala-tànana hafa hanohana ny TEDxAntananarivo, ilay hetsika tanora Malagasy azo lazaina ho reharehan’i Madagasikara eran’izao tontolo izao. Angamba mety tsy mbola fantatrao izany tanora izany sy ny ekipa mifanohana aminy, nefa aleo lazaina aminao aq malaza eran’izao tontolo izao izany anarana hoe Harinjaka Ratozamanana izany, raha tsy heno loatra kosa eto amin’ny sehatra anatiny. Izy no tompon’ny licence TEDx eto Madagasikara, ary mazava loatra fa avy amin’ny alàlany sy ireo nanohana azy no nikarakarana ilay hetsika goavana be tamin’ny TEDx Antananarivo andiany fahatelo niresahana mimba ny Homamiadana manjo ny vehivavy aty Afrika, natao teny amin’ny CCI Ivato.

Tongava hanotrona ny TEDxAntananarivo fa tsy hanenenanao ny hihaino ireo mpandray fitenenana maro ho tonga ao, izay Malagasy toa ahy sy ianao ihany koa

Lahatsoratra hafa miresaka momba ny TEDxAntananarivo ireto:

Nahoana no niala Ambatovy?

TEDx Antananarivo : Ambatovy le 1er sponsor se étire au dernier moment!

 

TEDxAntananarivo : Communiqué de Presse

 

Communiqué de presse

TedxAntananarivo le 1er Septembre 2012 en un clin d’oeil

 TED:Technology, Entertainment, Design.

Fort de ses débuts en 2009 initié par Harinjaka Ratozamanana – boursier TED et titulaire de la licence TEDx Antananarivo (TED fellow), le collectif TEDx Antananarivo renouvelle l’expérience le 1er Septembre 2012 prochain à l’Hotel Carlton Anosy pour une quatrième édition organisé à Madagascar, invitant près de 500 spectateurs et proposant 13 prestigieux orateurs malgaches présélectionnés qui interviendront devant un public pour donner leur analyse du monde sans cesse changeant.

« BACK TO… » sera le thème qui fera référence au retour à la vie active et au redémarrage des activités après les vacances, à l’échelle de l’individu comme de la communauté. Inspirer et booster à travers les différentes interventions axées sur ce qui se fait de meilleur dans le domaine de la Technologie, de l’Entertainment (divertissement) et du Design.  Comme l’ensemble des conférences TED et TEDx, sachant que le « x » est utilisé pour les conférences organisées de manières indépendante, en partenariat avec TED au niveau international. Ces conférences visent  à ouvrir une plateforme de discussion et de rencontres pour des idées riches et toujours plus innovantes.

Le « mouvement-phénomène » TED (Technology-Entertainment-Design) est une organisation à but non lucratif. Une conférence TED  rassemble une série de conférenciers pour de courtes interventions de 18 minutes au plus, visant chacune à présenter une idée, un concept. 18 minutes où chaque conférencier doit prendre possession de l’espace sur scène, pour partager ses connaissances et sa vision… Quelques minutes riches animées avec un ton passionnant et enrichissant.

Filmées et diffusées sur le site TED lors des TED Events ou des TEDx pour les conférences organisées de manières indépendantes à travers les licences.

TED rassemble chaque mois de fevrier durant quatre jours des participants venant d’horizons différents et passionnés de TED.

Suivant leur slogan «Ideas worth spreading», les organisateurs de conférences TED espèrent ainsi faire circuler les meilleures idées à l’échelle du globe.

 Contact presse :

Centre de presse malagasy: ivongazety@gmail.com

contact@tedxantananarivo.mg

http://www.tedxantananarivo.mg