Niverina i Mgr Odon Razanakolona, gidraka any Fianarantsoa, Feno rasil Andoharanofotsy

Niverina hanelanelana indray Mgr Odon Razanakolona noho ny fiangavian’ny Firenena Mikambana. Nametraka fepetra anefa aloha izy amin’ny tokony hanajanonana ny fisamborana, fitifirana, fandranitana, ny tokony hamelana ny vahoaka ho afaka maneho hevitra an-kalalahana ihany koa, ary ny hijoroan’ireo ‘lehilahy lehibe’ ho tena tompon’andraikitra ka hitazona ny teny nomena…Midika ve izany rehetra izany fa raha tsy tanteraka ireo dia hiala indray izy. Wait and see!

Gidraka be tany Fianarantsoa, nisy iray no maty, 13 ny naratra, ka 6 amin’ireo no tena atahorana mafy ny ainy.Raha ny tatitra voaray avy any dia toy ny romotra mihitsy ireo miaramila teo am-panatanterahana izany. Efa miitatra hatrany amin’ny faritra rehetra manerana an’i Madagasikara moa ity disadisa ity. Tany Toliara ohatra dia voasambotra i Robert Razaka andro vitsy lasa izay.

Feno miaramila Andoharanofotsy, tsy fantatra hoe izay indray no hosamborina? Alain Ramaroson ve? Satria nandeha be ny feo fa hoe hisy fisamborana faobe androany alina alohan’ny fisian’ny 13 mai rahampitso…..

Nilaza ihany koa ny solontenan’ny Firenena Mikambana tonga eto Madagasikara, i Haile Menkerios, fa hanao fihetsiketsehana am-pilaminana eo amin’ny 13 mai i Andry Rajoelina ary hanao izany am-pilaminana

Fanambarana feno fahendrena avy amin’i Mgr Odon Marie RAZANAKOLONA

…Ry Malagasy mpiray tanindrazana, ho amintsika hatrany anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina.

Ry havana, manoloana ny zava-misy hatrehin’ny firenentsika izao dia tiako ny manao izao fanambarana izao:


Voalohany, isaorako ireo nametra-pitokisana sy fanantenana tamin’ny FFKM ka nangataka taminy mba hanao fanelanelanana eo amin’Atoa Marc Ravalomanana sy Atoa Andry Rajoelina mikasika izao savorovoro eto amin’ny firenena izao. Rehefa nifampidinika tamin’ny roa tonta dia nametraka tamin’ny FFKM ny solontenan’ny sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana mba handraisan’ny FFKM ny fanelanelanana.


Niezaka araka izay fahaizana sy traikefa ananany anefa ny ao amin’ny FFKM mba hampahomby ny fifanatonana hahitàna vahaolana. Misy fetrany anefa ny asa sy ny fahefan’ny mpanelanelana satria tsy mipetraka ho mpitsara izy. Mikatso anefa, ary tsy nahomby ny fiaraha-midinika nampifanatrehana ny roa tonta na dia mbola mitohy aza amin’izao fotoana izao.

Tsorinay etoana fa nanao ny herinay rehetra izahay, mba hitadiavam-bahaolana hamahana ny krizy ka samy natonina manokana izy mirahalahy mianaka mba handresena lahatra azy hifampidinika an-databatra boribory.
In-telo nihaona ny roa tonta, nefa tsorina fa tsy lasa lavitra ny dinika. Taorian’ireo ezaka rehetra voatanisa ireo dia tsapa fa tsy ho tafavoaka ny zavatra, ary mety misy fiheverana anay ao amin’ny FFKM, ary indrindra ny tenako, ho mitanila sy miray tsikombakomba tamin’ny zava-nitranga sy mbola ho avy aoriana.

Koa rehefa nandinika lalina aho dia nihaona tamin’ireo mpiara-miasa amiko, dia tapa-kevitra fa tsy handray anjara intsony amin’ny asa fanelanelanana nankinina tamin’ny FFKM. Ary iriko, ary apetrako eo am-pelatanan’ny Firenena Mikambana mba hikarohana fomba hafa mifanentana amin’ny fahasarotan’ny toe-draharaha. Dia miangavy ny Firenena Mikambana mba hitady vahaolana, ary hitady olona na ankolafin’olona hanatanteraka sy hanohy ny asa izay efa natomboky ny FFKM.


Mba miangavy ny mpitandro filaminana aho mba hiandraikitra ny filaminam-bahoaka sy hiaro azy sy ny fananany araka ny sata izay ijoroan’izy ireo.


Farany, dia manentana antsika rehetra tsy ankanavaka aho mba hitodika amin’Andriamanitra, mba hiombom-bavaka ho an’ny fandriampahalemana eto amin’ny firenentsika.


Natao teto Antananarivo, anio 25 febroary 2009
Mrg Odon Razanakolona, Arsevekan’Antananarivo.

Nanao ity fanambarana ity ny Mgr Odon Razanakolona, rehefa tsara petrapetrak’ingahy Ravalomanana isan’andro vaky izao. Feno fangalampiery mantsy ny dinika ary toa zavatra tsy dia manan-danja loatra eo imason’ny mpitondra. Androany fotsiny ohatra  dia nilaozan’ingahy Ravalomanana nandeha tany Toamasina niresadresaka tamin’ny mpitandro filaminana sy ny tompomenakely tany an-toerana, ary dia nolazain’ny Radio Mada avy eo (nony nifarana ny diany tany an-toerana) fa hoe handeha hamonjy ny fihaonan’ny roa tonta ny filoha. Tsy izay anefa no nitranga fa lasa nivantana tany Mahajanga ingahy Ravalomanana ary any no hatory anio alina. Koa satria tsy niomana tamin’izany ny tany Mahajanga ka dia nikorapaka. Nirimorimo ny fiara Mercedes mba handeha haka azy tany Amborovy. Niala fiara 205 nifanena tamin’ny teny an-dalana; ka nanao ambony ambany. Naratra mafy ny mpamily, ary dia voatery nitady fiara hafa haingana hitsenana an-dramose.
Telo andro izay no lasa, ary teo amin’ny ora iray sy sasany, na roa raha be indrindra rehefa tena atambatra no nihaonan’ny roa tonta tan-databatra boribory. Androany dia niandry vasoka teny amin’ny Hotely Le Hintsy Ambohimanambola ry Andry Rajoelina sy ireo solontena.

Nampiantso mpanao gazety koai AndryRajoelina izao hariva izao ary nilaza fa tsy hanohy intsony ny fifampidinihana. Raha niezaka nanontany azy momba izay ho tohin’ny eny ankianja ny mpanao gazety, dia mbola hisy fandaminana ny amin’zany hoy izy, ary tsy misy aloha ny famaliana fanontaniana, raha ny amin’ity anio hariva ity.

Iza marina no mitady izay handaminana ity raharaha ity e? Ary iza no tsy vonona? Anjaran’ny tsirairay no mamakafaka.
Tsy hitako maso koa ity fa resaka henoko androany: efa feno miaramila telo camions, hono, izao ao anatin’ny faritra tokony hanorenana ilay trano vaovao tokony ho solon’nyHotel de Ville may eo amin’ny kianjan’ny 13 mai. Haninona?

Hanao sit-in eny Soanierana koa ny mpiasan’ny JIRAMA rahampitso ho fanoheran’izy ireo izay lazainy fa tsy rariny atao amin’ny mpiasa (fanimbazimbana ny soatoavina maha-fianakaviana ny fianakaviana ao amin’ny Malagasy, ohatra)

Anao ny fitenenana(*)

FANEHOAN-KEVITRA VOARAIKO TAMIN’NY ALALAN’NY  YahooGroups androany 21 febroary 2009. Aseho tsy misy novàna, tsy nanampiana tsy nanalàna.

De: « X.X. » <XXXX@yahoo.com>

Ajouter l’expéditeur dans les contacts À:serasera@yahoogroupes.fr

Any,

Misy ny manohana ary misy koa ny tsy manohana…, ny etsika na ny tsy hetsiky ny andaniny sy ny ankilany… Ny azoko ambara antsika rehetra eto dia democracym-bola izao; ary tsindrio fa efa mandady no misy amin’ny Mscar. Mikipy izay tsy mahita fa mahantra ny vahoka, efa mandady mihintsy aza; izay no tena marina…Tananarive dia tsy Mscar; fa jereo ny any @ faritra rehetra any dia ahita isika fa mahantra io fierenana io! Raha tsy mahavita ny mpitondra dia tsy misy mahamenatra no miala, izay no tena democracy… na iza isolo, na iza andray ny fitondrana; refa tsy mavoa ianao dia manetrE tena aloha miala eh…tsy manana code d’honneur mantsy ny olon’ny Gasikara…omaly aho zao nandre fa niala ny ministre economy japs… »fa mamo eny imason’olona » ..tsy miandry alana akory ny PM sy ny Ministres toa ireny firenena mandroso ireny rehefa tsy mendrika…satria izany no BUSHIDO…ary izany no tena olona nahazo fahalalana.. . fa tsy pseudo diplome et virtual connaissance et avoirs… . Lazaiko anareo, vao tsy ela akory dia Moa va re lavin’izao tontolo izao ny hetsika fanonganana dia ny ohatra vitsy no omeko anareo: Iceland; Thailand; Myanmar; Nepal-Butan; Laos; Cambodia etc…manaiky foana ny communaute internationale rehefa mirafitra ny fitondrana.. .ary ny fanonganana fanjakana dia tsy mifanohitra amin’ny democracy mihintsy raha mahita ny vahoaka fa mijaly izy, IZY izay nametraka anao teo amin’ny vato maro…ZONY no manala anao eo; raha tsy mifanaraka t@ fifanarahana nifidiananana anao no ataonao???? Democracy izany !!! Zako ve na isika raha nifidy anao aho ohatra dia nde ataonao MANDADY mihintsy, ny karama tsy maharitra roa andro akory de lany, ny inflation manangatra; ny insecurite etsy an-daniny; ny activites liberales menacees-voahelinge lina; ny investissements mandalo SAMIFIN et BIANCO et declaration des avoirs sy plus de 50 M Fmg @ Bank..etc..satria izay hono no conditions BM/FMI (tsy mahita izany aho nefa eto GCC countries, raha anao investissement Dubai ianao tsisy anontany mihintsy hoe avy taiza io milliard io…, na republic bannaniere.. .); ny taxes etc…ampadadianao ve aho dia ilaza ianao hoe mitady tsy democrate aho raha hanalana anao eo @ fitondrana.. .fa hoy ianao hoe MANDRASA alo leisy fa ny mandatko mbola tsy lany…ary izahay mbola tsy VOKY, tsy mety kosa izany e!!! tena tsy mety…; miafina ao anaty Etat de droit ianao ve ary manandratra izany ho democracy nefa ny ataonao tsy democracy mihintsy…de mbo rariny ho an’ireto vahoaka maro tsy mahita tenenina…? ?? Mandainga izay mpiasa fanjakana Malagasy ka maharitra plus de 10Jours ny karamany…. sns fa mety manao asa hafa na efa hainao ihany eh biz’na… na corruption dans les service publique angamba… . Amoaka volam-bahoaka ianao tsy manontany akory; hanatrika fivoriam-be eran-tany ianao, fianakaviana iray manontolo no mande ary mihitatra izay tsy izy ny dia au frais ny contribuable. ..; miditra ny entanao tsy mando taxes…na mahazo faveur; mihorina ny orin’asanao- mahazo subvention.. .tsy rariny izany ry zareo ah! De ahoana isika no manaiky ny hoe domiko tapany ity hinanako erany! izay no misy @ Mscar. Nahoana isika no manaiky fa tokony hanaja ny democracy sy ny Etat de droit…nefa ianao efa ampandadiziny sy feheziny @ lafiny rehetra…?? ?aza mody matory fa mirata e!? Aza mijery tavan’olona aloha fa ny REALITY fa tsy VIRTUAL REALITY no ataontsika.. . marary kokoa io farany io mantsy rehefa natao ny fandinihina raha miala tampoka ny casque de simulation de la realite…smile! !!! Azonao andramana izy io fa namoaka io casque io i TOSHIBA… . Mety ilaza ianao hoe izay tonga eo dia ho avy anao koa…tsy olana, mety hisaina ihany angamba izy! Izay ihany no ahy…democracy foana io, ary eken’izao tontolo izao foana io…fa ny mpamendrofendro seza sy ny Leches bottes sitrany ahay vazana mitsako no maro @ Mscarntsika. .. . Siora dia courage…satria mbola mihaina ao @ Monde de la Dualite isika Malagasy, ka mitady foana ny equilibre naha dia misy aza ny mizana mitanila; (ka nefa ny CHAOS anie ka tsara mba hisian’ny harmony ehh….hoy ny Ntaolo izay hoe, hitomany ianao anio fa mbola hitsiky kosa rampitso; sady tsisy koa izany hoe marary an-doha nandra-matiny izany- fa izay nahay niala haingana ihany no tsy voa ny Cancer ny loha aloha-smile: Tandremo sao lasa toa ny Hittler, Tzar; Napoleon…sns nihevitra hifehy ka nafehiny); naha dia efa namorana ny Trinity sy ny Quator aza izao Tontolo izao… ho @ dimension na societe vaovao. rahaja

Filazana avy amin’ny Fitondrana

source: Présidence de la République de Madagascar
21-Feb-2009

Le Président de la République

Sur invitation des « Raiamandreny am-panahy » , le Président de la République, Marc Ravalomanana, a pris part, ce samedi 21 février 2009, à l’Episcopat Antanimena, aux pourparlers dirigés par les 4 Chefs d’Eglise, dirigeants du FFKM (Conseil chrétien des Eglises), en présence de M. Andry Rajoelina et en vue de la recherche d’une solution à la situation politique actuelle.
Selon le communiqué lu par le FFKM à l’issue de cette rencontre, les deux parties se sont convenues  :
– D’arrêter toute forme de provocation, de dénigrement, et de diffusion de fausses nouvelles par le biais de l’Audiovisuel.
– De faire cesser tout acte de pillage et de vandalisme visant des biens des particuliers et de l’Etat
– D’arrêter toute manifestation dans la rue
– De cesser toute forme d’arrestation et de poursuites à caractère politique

Les dirigeants du FFKM ont salué « la volonté et le courage » des deux parties d’avoir bien voulu honorer leur invitation.

Les pourparlers se poursuivront.

Le Secrétariat à la Communication

Fihaonana Andry RAJOELINA sy RAVALOMANANA Marc

Raha saika hisy ny diabe androany, dia naharay taratasy fiantsoana avy amin’ny anarany, nalefan’ny FFKM, ho fampihaonana azy amin’-dRAVALOMANANA Marc, amina toerana tsy an’ny atsy na ny aroa. Androany amin’ny 1 ora (13h) izay fihaonana izay, ary dia nofoanana aloha izao tamin’ny 12 ora 38 minitra izao ny diabe saiky hatao.

Miandry izay tohiny indray izany.

Re siosio koa fa hoe efa any Tsiafahy i RANJIVASON Jean Theodore. Ary iereo reserviste voasambotra nandritra ny tifitifitra tetsty Anosy kosa dia nalefa any Manjakandriana (voalaza fa misy eo amin’ny 39 olona eo izy ireo).

Ary talohan’ny nahatongavany teo ankianja androany dia nisy saika hitoraka tamin’ny cocktail molotov ny fiara nitondra an’i Andry RAJOELINA. Re koa fa hoe mbola nisy tamin’ireo mpikambana tamin’ny delegasion’ny SADC tavela tao amin’ny CARLTON, ary tsy fantatry ny teo anivon’ny tafika sy izay naniraka azy ny fisiany, nahita sy nandrakitra sary ny tifitra natao nandritry ny maraim-ben’ny Zoma teo. Toa hoe efa tafita any amin’izay naniraka azy any ampita any ny sary rehetra.

Mety ho antony fisian’ny fileferana hanaiky fifanantonana teo amin’ny andaniny sy ny ankilany ve izay? Asa!!!!

Vaovao re tetsy sy tero daholo izany ampitaina aminao izany.

Nanao ny fihaonambeny koa ny mpiasan’ny Jirama androany maraina nanomboka tamin’ny 8 ora, ka teny amin’ny Sainte Famille Mahamasina no toerana nifamotoanana. Isan’ny ventin’ny fitakiana navaoky ny maro tao ny resaka karama sy fanalana vazaha.

Nisy naka an-keriny ingahy Ranjivason Jean Theodore

Rehefa nody avy namangy faty teny Nanisana ingahy Ranjivason Jean Theodore mivady ka handeha hamonjy fodiana teny Ambatomainty, dia nisy naka ankeriny tokony ho tamin’ny sivi ora latsaka fahefany. Nisy fiara 4 x 4 mitondra ny laharana 2303wwt double cabine nanaraka azy ireo ireo.  Ka raha nirahan’ingahy Ranjivason hamoha vavahady ny mpiambina azy dia nivoaka tampoka kosa ireo efa-dahy tao anatin’ilay 4 x 4 hifehy ilay mpiambina sy hamoha ny varavara’ny fiaran’ingahy Ranjivason. Ny sasany kosa naka ny findain’ny vadiny. Finday enina no lasan’ireto mpaka an-keriny ireto (telo an’ny mpiambina, roa an’ingahy Ranjivason, iray an’ny vadiny).

Mbola misy ifandraisan’izy ity amin’ny raharaha TGV sy ny diabe androany ve sa raharaha hafa mihitsy?

Mbola tsy fantatra hoe aiza izy izao na iza no naka azy.

(source Radio Viva sy Antsiva)

Directoire militaire!!!

Be  izay andro very izay. Samy milaza sy manao izay tiany hatao na ny andaniny na ny ankilany. Mbola betsaka ny olona manaraka ny hetsika eny amin’ny 13 mai. Nefa koa tsy vitsy ny mpitazana no efa manomboka maneho hevitra eny an-tsisiny eny.

Naka ministera tamin’ny fomba ‘milamina’ ny pro-TGV. Tsy naneho fanoherana nampiasa tifaovana ny mpitandro filaminana. Ny antoandro sy ny harivan’ny Alakamisy 19 febroary izany no niseho.

Niakatra avy any Arivonimamo ny BRDM (Blindés). Tonga ‘nanadio’ -izay moa no nilzana’ny mpitondra sy ny mpomba azy ilay hetsika – ny teny amin’ny faritra Anosy misy ireo ministera efatra vao azo ny omalin’iny ireo tafika marobe ny Zoma vao maraim-be. Nirefodrefotra ny basy tao anaty haizina tao. Niasa ny lance roquetts, hoy ny ankilany, ka nisy ny maty sy ny naratra, ary araka ny feo avy amin’ny pro-TGV dia hoe nisy faty nentina indray tamin’ny camion, tsy fantatra hoe hankaiza. Nisy koa, hono, ny natao sambo-belona ka 50 teo izany.

Nandefa filazana kosa ny mpitandro filaminana fa hoe tsy niys ny naratra sy maty.

Rehefa nanontaniana kosa anefa ireo mponina teny amin’ny manodidina dia nilaza fa hatrany Andavamamba sy teny Ampatsakana no nisy fanenjehana sy poa-basy.

Nadio be nahalasalasa saina ihany ny arabe nanodidina ireo faritra izay vao avy nanaovan’ny pro-TGV hetsika ny omalin’iny. Saingy ny azo marihana fotsiny dia ny tsangambato iray ao amin’ny Fitsarana eo anosy no mitriatra sy mivava. Araka ny pro-TGV dia noho ny fampiasan’ny mpitandro filaminana fitaovana mahery vaika sy ny tifitra ny alin’iny no antony. Nolazain’ilay mpitarika ny reservistes tao amin’ny Radio mihitsy aza fa hoe nisidina ambony mihitsy ireny bac à ordures fitondran’ny camion-n’ny commune ireny tratry ny lance roquette tamin’io fotoana io. ary mbola voateny tao koa fa nisy izany vehivavy antsoina hoe LALA izany niaraka tamin’ireo olona teny an-toerana maty tamin’io fotoana io ka nentin’ny mpitandro filaminana ny fatiny (?), koa ampandrenesina hoy izy ny fianakaviany sao sahirana mitady azy.

Ndeha hiverenana ny teny amin’ny 13 mai sy ny kabary: isan’ny voalaza teny ny antso avo nataon’i Andry Rajoelina amin’ireo manamboninahitra dimy sa enina (tsy tsaroako tsara) izay nihaona tamin’i Ravalomanana. Nanome fotoana azy ireo mba hifanantona izy hatramin’ny Zoma tamin’ny 12 ora alina. Toa namaly anefa ireto farany fa tsy ho avy amin’izany. Raha ny nambaran’ny ’13 mao’ anefa dia hoe rehefa tsy ho avy sy tsy handray ny andraikiny amin’izao raharaha izao ireto farany sy ny fitondrana, dia hisy ny diabe hataony miaraka amin’ny mpanara-dia azy androany Sabotsy 21 febroary. Tsy nolazaiany ny tanjona haleha fa ny nampiomanany ny olona dia ny hoe ‘mintondrà sakafo sy rano fa ho lavitra ny dia’. Diabe ho aiza? Tsy fantatro, fa ny siosio mandeha sy ny vinavinan’ny maro dia ny hoe ‘ho eny Iavoloha matoa lavitra’.

Niantso mpanao gazety koa ingahy Rolland Ratsiraka omaly ka nilaza fa ao anatin’ny telo na efatra andro dia hilamina ny tany sy ny firenena ‘raha vonona ny hitady vaha olana marina’. Isany nambarany tamin’izany ny hoe « tsy probleme politique intsony no misy eto Madagasikara fa problème militaire ». Nilaza izy fa raha hisy ny dinika ho fitadiavana vahaolana, dia aza adino ny tokony hiantsoana ireo antoko manana olonabetsaka manaraka azy, izany hoe ireo nahazo vato betsaka tamin’ny fifidianana.

Naheno izany ny sasany amin’ireo tsy mpirotsaka ankianja, sady mitonona ho tsy momba ny atsy na ny aroa, ka nilaza fa tsara raha raisin’ny miaramila aloha ity firenena ity (ho directoire militaire – hic!) mandra-pahita izay lalan-kivoahana, rehefa tsy hifanaraka ny roa tonta. Tena izay tokoa ve no anosehana ny vahoaka Malagasy ka nampitarazoka izao raharaha izao? Raha izany, iza no ao ambadik’ilay eitreritra hahatongavana amin’izany?  Wait and see!!!!

Herintaona lasa tokoa mantsy izay!

Avy tsy mitsahatra ny erika ao an-tokontany ao izao hariva izao. Sady mangatsiaka be ny andro. Manoatra noho ireny andro ririnina ireny. Angamba koa efa zatra ilay hafanana nigaingaina nandritry ny andro vitsivitsy teo aloha teo ny tena.

Efa nalefa ihany moa ny hafatra fa hoe misy andro ratsy miforona any akaikin’ny morontsioraka any amin’izao fotoana (raha tsy efa mandrakotra an’i Madagasikara aza). Ka tany amin’ny faritra Analanjirofo tany izy izay, ary mitondra orana betsaka. Enga anie mba ho hatreo fotsiny ihany ny amin’iny.

Izany rehetra izany dia nanaitra fahatsiarovana tao anatiko.

Herintaona lasa tokoa mantsy izay. 20 febroary toy izao anio izao, ny taona 2008, no namoahako teto amin’ny MalagasyMiray sy tany anatin’ny blaogiko manokana ny momba ny rivodoza IVAN.

Herintaona nahitako izany hoe ranobe nanenika an’Antananarivo, fefiloha vaky. Herintaona nitsidihako ireo tranolain’ny UNICEF teny Anosizato sy ny manodidina azy, nametrahana ireo tra-boina. Herintaona ihany koa tena nandraisako anjara tamin’izany hoe mampita hafatra, na mizara vaovao ho an’ny hafa. Herintaona nahatsiarovako fifaliana tamin’izany hoe mizara izany.

Herintaona toy izao koa anefa, nandritra iny IVAN iny, no nampivarahontsana ahy raha nosimban’ny rivodoza IVAN ny trano teny Ambohimanarina, nefa ankohonana tsy nahita naleha no napetraka tao, ka nitondra aretim-po ho an’ilay ramatoabe, nentiny hatrany am-pasana herinandro vitsy taorian’izay.

Herintaona nifamahofahoan-javatra maro raha fintinina.

Herintaona lasa tokoa mantsy izay!

Vaovao mafana (Source 97.6 FM)

Avy any Toamasina: Tanteraka ny famoriam-bahoaka nomanin’ny CRN tany an-toerana. Nisy ny fisamborana. Voasambotra tamin’izany i Tabera R..manatsoa. Raha naka sary izany rehetra izany ny mpanao gazety (Herilala Andrianaivo) avy amin’ny TV Plus dia sady niharan’ny daroky ny mpitandro filaminana no nalain’izy ireo koa ny camera fitaovam-piasany Nosamborina sy nalaina am-bavany tany niaraka tamin’ny namany iray ity mpanao gazety ity ary navoaka rehefa tamin’ny 15h 30. Nogiazana ny findain’izy ireo nandritra izany rehetra izany.

Avy eto Antananarivo: Nifamotoana teny an-kianja indray ny mpomba ny TGV. Nanao antokony telo izy ireo rehefa nihazo an’Anosy handeha haka Ministera. … Latsaka afovoany ny miaramila ary ireo vadina mpitandro filaminana nitondra sora-baventy no nialoha làlana ny mpilahatra. Tsy nisy ny poa-basy… Niala mora ireto mpitandro filaminana rehefa voahodidin’ny vahoaka. Sadaikatra ihany koa ireo milice nanao ankanjo fluo teny amin’ny ministera teny nanoloana ny hamaroan’ny olona…Vaky ny barrages roa voalohany ary eo am-panaovana negociation amin’ny barage farany ankehitriny (15h 25) ireo andaniny sy ankilany. Ny delegasiona dia nomena alalana hiditra any anaty ministera hijery izay ao, fa ny vahoaka kosa tsy maintsy mijanona aty ivelany.  Nangataka moa ireto delegasion ireto ny hisian’ny mpitandro filaminana hiaraka amin’izy ireo any, saingy tsy nety ireto farany fa nilaza hoe « Efa any aminareo ny baolina…. Malalaka ny làlana… Afaka miroso ianareo »

Ireo milices moa araka ny tatitry ny fampielezam-peo hatrany dia misy ny nanary lamba.

Asa raha noho ny fisian’ireto vadina mpitandro filaminana tao anaty laharana tokoa no nampiahotra iretsy farany tsy hampiasa hery.

Nalana izao hariva izao tsy ho minisitry ny atitany ao amin’ny governemanta Charles Rabemanjara ingahy Gervais Rakotonirina.

Tsy any an-kianja moa ny tena izao manoratra izao, noho ny asa aman-draharaha, ka mazava ho azy fa tsy hisy ny sary ho anareo. Ny radio 97.6 FM no source henoina mivantana avy eny amin’izao.

Amin’ny 15h30 izao. Miandry ny tohiny isika

(hafatra hitanao ihany koa ao anatin’ny tranonkalan-tserasera http://malagasymiray.net


19h 44 izao aty Magadasikara. Fanampin’izay efa voalaza ery ambony ireto ampitaiko ireto:

Ireto avy ny ministera azon’ny Transition hatramin’ny anio tamin’ny 6 ora hariva teo:

Ministeran’ny Filaminana Anatiny

Ministeran’ny Atitany

Ministeran’ny Fanajariana ny tany

Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena izay samy eo Anosy avokoa.

Voasambotra tany Toamasina ihany koa ingahy Betiana Bruno  avy amin’ny CRN

Teo anelanelam-potoana teo anefa dia nisy koa ny Filan-kevitry ny Ministry ny Governemanta Rabemananjra,
ka nanendrena ho Minisitry ny Atitay an’ingahy Rabenja-tseheno-arisoa (anarana nosoratako araka ny nahenoako azy, ary hahitsy araka ny fahazoana ny tena fanoratra azy)

Niandry teny akaikin »ny Hotely Carlton sy ny manodidina an’Anosy iny ireo vahoaka marobe ireo hatramin’ny 6 ora mahery nanoratana ity hafatra ity.

Fa ankoatra izay dia na eo aza ny hafanàna politika, dia tsy tokony hanadino ny teotr’andro isika. Misy andro ratsy miforona any Atsinanana any. Ao amin’ny ranomasimbe indiana. Mananontanona an’Analanjirofo. Mitondra orana betsaka.
Araka ny vinavina dia hiditra ny faritr’i SAVA izy io afaka 24 ora any.

CD ‘ilay sabotsy mihoson-drà’

Zavatra tena nahazendana ahy androany ity entiko aminareo ity.

Efa andro vitsvitsy izay no nahitako olona mivarotra ireny CD momba ny zava-doza nitranga teny Ambohitsorohitra ireny. Tsy dia nahataitra ahy loatra ny fisiany, indrindra noho ny fahalalako fa piraty naka ny sarin’ny TV Plus no nanao azy. Misy koa sary avy amin’ny France24.

Efa tonga hatrany amin’ny faritany sy ny faritra rehetra ivelan’Antananarivo ireny CD ireny, tsy ela akory fa andro iray na roa taorian’iny zava-nitranga iny.

Fa tamin’ity androany ity, dia niditra ny trano niaraka tamin’y iray tamin’ireny CD ireny ny mpanampiko. Tsy manana fitaovana hamakiana azy hono izy any an-trano ka nentiny taty mba hojerena ilay izy. Dia rafitra nijery teo ny sasantsasany taminay tato an-trano.

Mialoha ny tena sary dia misy tononkalo mialoha ny zavatra rehetra, avy eo dia ireo sary avy amin’ny fahitalavitra TV Plus sns…no manaraka.

Akory ny hatairana rehefa hifaramparana ilay lahatsary nataon’ity ‘mpangalatra’ ity fa misy vitsivitsy tamin’ireo sary nentiny namaranana azy no sary nalaiko. Nisy ny efa nasiako copyright, kanefa nisy koa ireo tsy mbola voapetaka copyright dia efa voasinton’ « ireo/ilay mpangalatra ».  Tsy nisy henatra kely akory fa dia naseho hatramin’ny copyright eo amin’ireo sary. Farafaharatsiny rehefa tsy te ho  « wain » hoy ny fitenin-jatovo izay, dia mody notakonana ny anaran’ny tompon’ny sary.

Angamba mety ho isan’izay mpamaky ny gazetyavylavitra.wordpress.com ianao ‘mpangalatra’ sary io. Ary mety ho ‘fan’ mihitsy aza. Fa mba asio hajany kely ihany ny fanaovan-javatra, tsy zavatra mora ny nahazoan’ny sasany ireny sary ireny, nefa dia ianao no hitavana ny vidin’ny hasasaran’ny sasanyamin’ny vola Ar 1000 isaky ny CD. Mihevitra angamba ianao fa hoe anaty sahotaka izao ka sarotra ho an’izay tompon’ireny sary ireny ny hitondra ny raharaha eny anivon’ny OMDA? Fa angaha moa izy ity ka ho sahotaka mandrakizay no hiainana e? Ndeha ho eritreretintsika hoe hanao fanadihadiana ny TV Plus. Rehefa miakatra tsikelikely avy aty ambany (ireo mpivarotra manamorona ny tsenan’Analakely) ny raharaha, dia hihevitra ve ianaofa tsy ho tratra?

Dieny mbola tsy misy ny arakaraka r’inao, dia atsaharo miaraka amin’ny vava. Mampalahelo ihany mantsy amin’izao fotoana sarotra izao ny hihevitra anao any am-ponja. Sy ny hoe raofina ny fitaovam-piasana.

Misaotra anao ‘mpangalatra’ io na dia izany aza nanome laza ny anarana.