Lahatenin’ny Filoham-pirenena – Lapan’Iavoloha, faha 26 jona 2016

Lahatenin’ny Filoham-pirenena – Lapan’Iavoloha, faha 26 jona 2016 nalaina tao amin’ny pejy Facebook « Présidence de la République de Madagascar Talata 28 Jona 2016 »

Fanamarihana: Natao dika/petaka ny lahatsoratra, koa raha misy hadisoana tsipelina, dia tsy avy amin’ny mpiandraikitra ny bilaogy. Navoaka eto ho saintsainin’ny ankehitriny , ho rakitahiry sy ho an’ny taranaka any aoriana ihany koa.

Ry vahoaka malagasy mpiray Tanindrazana,

Misaotra an’Andriamanitra isika tratry ny Asaramanitra, fotoana hifampiarahabantsika noho ny tsingerin-taona faha 56 niverenan’ny fahaleovantena sy ny nijoroan’ny foloalindahy Malagasy. Koa mahafaly anay mivady indray ny mandray anareo eto ankehitrio ary mitafa amin’ny vahoaka Malagasy rehetra, na ny eto an-tanindrazana, na ireo miely patrana maneran-tany. Mitsidika anareo vahoaka tsy an-kanavaka isan-tokantrano izahay ary miarahaba anareo tratry ny Asaramanitra.

Izany fiarahabana izany dia atao toy ny rasa akohon’ny mpianakavy ka ny lehibe manana ny azy, ny tanora tsy very anjara, ary ny kilonga tsy diso tandrify, satria ny rano no miriana hono dia noho ny vato, ny akoho no lehibe dia ny volony, ny andriana no manjaka dia ny vahoaka, ary ny firenena manana vahoaka hendry no miadam-pinaritra.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Be dia be ny zokintsika, ray aman-drenintsika iza niady mafy, ny sasany aza natao sesitany na namoy ny ainy mihitsy mba hiverenan’ny fiandrianan’i Madagasikara sy ny fahaleovantenany.

Ny fankalazana ny 26 jona izany dia sady fotoam-pifaliana no fotoana ahatsiarovana sy anomezana hasina ireny mahery fon’ny Firenena ireny. Tahaka ny vato namelan-kafatra isika ka ny andraisantsika tsirairay avy ny andraikitsika hampanjary izany Fahaleovantena izany mba hitondra firoboroboana ho an’ny Firenena ary fihatsaram-piainana ho an’ny Malagasy, izany no tanjontsika.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Tranga telo no tiako isarihana ny saintsika mba amantarana hoe aiza ho aiza isika izao, ary toa inona no azo itarafana ny ho avy.
Ny tranga voalohany dia ny nankatoavan’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny tetikasa malagasy sy ny ezaka vita hatreto ho fanatsarana ny fitantanam-bola. Averiko tsara fa ny tetikasantsika malagasy no nankatoavina fa tsy hoe an’ny vahiny akory. Mba ankatoavany izany tetikasa izany sy anomezany ny tena fanalahidy eo amin’ny famatsiam-bola isan-karazany, dia nanao fanamby isika no sady nandray fepetra ihany koa, hanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana.

Nataontsika ny ezaka rehetra ary tsy maintsy mbola ho tohizana izany, fa izay vita hatreto aloha dia efa nahafa-po ka ny vokany dia ny nahazoantsika ny antsoina hoe Facilité Elargie de Crédit, na FEC.

Nambarako teo hoe tena fanalahidy io FEC io. Izao no antony : io no manambara amin’ny mpiray antoka hafa rehetra sy ny mpampiasa renivola rehetra maneran-tany fa miverina amin’ny fenitra tokony ho izy ny fitantanana eto Madagasikara ka azon’izy ireo atao amin’izay ny miroso araka izay tandrify azy avy eo amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Mety misy alaim-panahy hilaza hoe : tena ela be izany fifampiraharahana izany… Tsarovy tsara fa efa tany amin’ny taona 2008 ny FMI no nampihantona ny fifandraisana tamin’i Madagasikara satria tamin’izany fotoana izany dia efa tsy natokisany intsony ny firenentsika.

Ny lesona tiana hotsoahina dia ny hoe : vetivety dia mety rava izay natsangana, fa ela dia ela ny famerenana azy amin’ny laoniny avy eo. Valo taona aty aoriana isika izao. Mety misy koa ny hanao hoe : ka maninona raha mitady ny vola ilaina any amin’ny hafa ? Azo atao ny mamoha varavarana, fa mila lakile ny varavarana ary izao azontsika izao dia ny lakile hitondra ny varavarana hivoha ho amin’ireo mpamatsy vola maro samihafa, ary indrindra indrindra, ho amin’ireo mpamatsy vola tsy miankina ho avy aty amin’ny firenentsika. Ny miresaka sy manakiana, mora, fa ny manatontosa zavatra kosa, sarotra. Misy mihintsy aza ny nikatsaka izay tsy hahatanterahan’iny fifanarahana iny. Tandremo ny mandrora mitsilany tompoko ô, sao dia mahavoa tena !

Misy itovitovizana amin’iny ihany ny tranga faharoa. Ny itovizany indrindra dia ny halavan’ny fe-potoana nilaina amerenana amin’ny laoniny izay nikoro. Tafavoaka ny sazy henjana antsoina hoe Annexe B ny kompaniam-pitaterana Air Madagascar. Tamin’ny taona 2008, izany hoe valo taona lasa ihany koa, volana febroary, no nolazaina fa misy tsy fanarahana fepetra iraisam-pirenena eo amin’ny sehatry ny sidina an’habakabaka efa ho 500 mahery tsy voaharaka tao amin’izany orinasa izany. 2011 dia nilatsaka ny sazy satria tsy voahaja intsony ny fepetra tekinika ahazoan’ny fiaramanidintsika mankany Eropa. 2016 vao vita ny fanarenana, afaka ny sazy. Dimy taona nanaovana ezaka isan’andro vaky, 8 taona raha niainga tamin’ny 2008 nahazoana ny fanankianana voalohany. ka dia refeso amin’izany fa vetivety ny mahavoasazy fa ela ny manarina, koa arahabaina sy isaorana ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany noho izany.
Indray mipi-maso hoy aho dia mety rava izay natsangana ary izay indrindra no ilàna ny fahatsiarovantenan’ny tsirairay eo anoloan’ny fandehan-draharaham-pirenena.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Isika dia sady manasitrana ny ratran’ny andro lasa no manangana ny ampitso andrandraina ihany koa. Ny tranga fahatelo tao anatin’izay tapa-taona voalohany izay, dia ny fahavitan’ny fotodrafitrasa lehibe izay mifameno amin’ny efa vita tamin’ny taona 2015 tany Atsimo Andrefana, faritanin’i Toliara.

Tsy dia fitia te hitanisa zavabita akory no tiako atao aminareo fa ny vina izay heveriko fa hitondra fampandrosoana mitozo sy mateza ary fihatsaram-piainana miakatra ho an’ny malagasy. Rehefa miteny isika hoe fotodrafitrasa ka vahavahana izany teny izany dia fototra mandrafitra ny asa no heviny. Raha io ao Atsimo Andrefana io no tarafina amin’izay hevitra izay, dia izao no fipetrany :

· Toha-drano lehibe no natao, lakan-drano amina kilometatra, làlana RN9 100 km mahery no namboarina satria tsy nisy nanamboatra tao anatin’ny 45 taona, fotodrafitrasa ho an’ny mpanjono 15 no napetraka, fanofànana ny tantsaha sy ny mpamboly no natao, mitombo ny vokatra, in-droa isan-taona ary efa mahatratra hatramin’ny 6 sy 7 taonina ny azo avy amin’ny hektara anankiray, naorina ny sekoly, misy jiro, misy rano, misy tranon’ny mpampianatra.

· Vao maika mihatsara ny fepetran’ny fiharian-karena rehetra satria vita ny tetezana lava mirefy 224 metatra natao ao Befandriana, hampifandray ny faritra maro samihafa, hanala ny fijaliana izay niharetana an-taonany maro.
Mazava ho azy fa mitondra fihatsaram-piainana ho an’ny mponina amin’iny faritra iny izany rehetra izany, fa ny zava-dehibe tiako lazaina aminao ry Vahoaka Malagasy, dia izao ihany : izany no fotodrafitrasa fototra tiantsika apetraka eto amin’ity firenena ity, ary izany no tiantsika atao manerana an’I Madagasikara.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Izany fahombiazana azo tsapain-tanana sy ny firosoana amin’ny tsara kokoa izany no mety manahirana ny sain’ny sasany ankehitriny ka asahiany mampiseho habibiana tsy roa aman-tany mihintsy aza amin’ny famonoana Malagasy mpiray Tanindrazana an-kitsirano fotsiny izao, tsy amin’ny antony hafa ankoatra ny fihantsiana fitondrana.

Izany rehetra izany dia tiako isarihana ny saintsika fa manorina Fanjakana tan-dalàna isika ka sanatria tsy hamaly bontana amin-kery ireny mpanao ratsy ireny, fa tianay kosa ny milaza, fa na ho ela na ho aingana, dia tsy maintsy hiatrika ny làlàna sy fitsaràna ireny tsy mataho-tody ireny.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Mila fotoana ny fanantanterahana ny vina sy ny fotodrafitrasa, araky ny nolazaiko teo. Tsapa tokoa izany ary tsy maintsy miroso amin’izany isika rehetra.

Noho ny fahasahiranana lalina mbola iainan’ny mpiray tanindrazana any Androy, dia any no anaovana fanampiana vonjy voina mivantana sy maika.

Mety mbola hanontany ianareo hoe : ka inona ary izany, Andriamatoa Filoha, no tolotànana ilainao, ilaintsika, tena hatafavoaka antsika ?

Ny voalohany dia ny fitoniana sy ny filaminana. Ny filaminana akory tsy manafoana ny ady hevitra politika. Fa ny filaminana kosa dia mifanohitra amin’ny fambolena korontana sy ny fitanisana fanonganam-panjakana isan’andro vaky izao, na ny fanaovana sorona ny vahoaka efa sahirana, ny fanelezana tsaho hampihorohoroana ny vahoaka : tsy izany ny filaminana ! Mamosavy ny fisainan’ny sarambabem-bahoaka fotsiny izany ary hampihemotra ny te hiara-miasa amin’i Madagasikara.

Ny faharoa, izay takiana amintsika Tompokolahy sy Tompkovavy, dia miankina amin’izay filaminan’ny fiainam-pirenena izay ihany, dia ny fiantsoantsika ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena hifampiraharaha amintsika hanabe voa ny toekarem-pirenena, ilaintsika izany, ilaintsika hampandrosoana ny faritra maro izany, ilaintsika hampandrosoana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana hamitany ny andraikiny izany, ilaintsika ihany koa ampitomboana ny kitapom-bolam-panjakana izany.

Ny fahatelo, izay tiako ambara aminao amin’ity androany ity, dia ny hoe, mila firaisan-tsaina, mila firaisankina izany. Izany no iantsoako anareo rehetra, iantsoako antsika rehetra hifanohana raha miaka-piakarana, hifampitsinjo raha midim-pidinana, hifampitantana raha mizotra an-tany marina.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Isan’ny tranga lehibe mifandraika amin’izany fivelarana ara-toekarena tadiavintsika izany ireo fihaonana fara tampony izay hifanesy amin’ity taona ity. Ao ny fihaonan’ny Parlemantan’ny Frankofonia, ao ny COMESA, ary ny Fihaonana an-tampony ho an’ny tany mampiasa ny teny frantsay. Amafisiko foana fa zava-dehibe ho antsika ireo satria fitaovana ho enti-manabe voa ny fiharian-karentsika ny fihaonana an-tampony tahaka ireny. Fotoana ahazoahna miresaka mivantana eto an-toerana amin’ny manam-pahefana ambony avy amina firenen-dehibe maro samihafa. Izany no hitranga eto amin’ny firenentsika, ary hampiroborobo, tsy am-pisalasalana, ny fiharian-karena eto amintsika.
Ka ny fanontaniana izay apetraka dia ny hoe, isika anateran-kira indray ve no hilaza fa tsy mahay ? Tandremo e ! tandremo tompoko ô ! ny manaratsy tena toa omby atsika, fa tahaka an’ilay efa nolaizaiko teo ihany hoe, sao mandrora mitsilany isika.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana,

Ny zava-dehibe anankiray izay tokony hampieritreritra antsika dia izao : 56 taona aty aorian’ny niverenan’ny Fahaleovantena, mbola betsaka ny fahantrana, mbola betsaka ny fiankinan-dohantsika amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany, aoka haseho ny ambompon’ny Malagasy ary arovy mafy ny fiandrianam-pirenena, ka ity andro ity dia fotoana mba iarahantsika manao velirano amin’izany tanjona izany.
Ny antony iray lehibe izay mahatonga antsika amin’izany toerana misy antsika izany dia tsotra : ny fiainana ara-politika be korontana loatra no nisy teto amintsika. Hevero tsara fa olona 13 no nitondra an’i Madagasikara tanatin’izay 56 taona izay kanefa dia ny 6 tamin’izy ireo ihany no voafidim-bahoaka. Ny sisa azontsika lazaina hoe nitondra tetezamita.

Ny fifandimbiasam-pahefana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no vahaolana hampisy fitoniana eto amin’ny firenena, hampisy fampandrosoana eto amin’ity firenena ity, ary izay ihan y koa no fanajana ambony indrindra ny safidin’ny vahoaka.
Koa, inona no safidintsika ? Isika efa nisafidy ny handroso, ary efa miroso tanteraka eo amin’ny fampandrosoana isika izao.
Miantso anao aho hisian’ny filaminana, mila fotoana ny fananganana fotodrafitrasa fototra, mila vina mahataka-davitra ny Firenentsika tompoko, raha tena tiantsika ny hampandroso azy, ka ho azontsika refesina eo amin’ny fihatsaram-piainana ny fandrosoana. Tandremo fa be ny mamporisika anao hoe, aiza ny vitantsika, na dia efa nandroso aza.

Tsy azo teren-ko masaka toy ny voalobo-jaza fa ny vary maitso hono tsy azo jinjaina ary ny omby mitsangana tsy azo hohanina.
Ary eto aho dia mitodika manokana aminareo tanora, amin’ny tanora malagasy rehetra : te hilaza aminareo hoe : SAHIA mijoro hanarina ny firenena. Manàna ambo-po miaro ny marina, ny rariny ary ny fihavanana. Mijoroa am-pahamendrehana amin’ny maha Malagasy, Arovy ny sotoavina sy kolotsaina maha-malagasy antsika. Ianareo no aoka hanitsy raha ilaina izany, ary hanatsara koa raha misy ny tokony hohatsaraina. Matoky tanteraka aho fa ny hevitra fananganana no be ao am-ponareo noho ny hevi-pandravana.

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana, Tompokolahy sy tompokovavy

Mirary ny soa sy ny tsara ho anareo, mirary koa raha mirary, mba tsy ho diso ny mahasambatra fa ho tojo ny mananjara ianareo, ary ho ampoky ny soa sy ny tsara hatrany, ka, raha fararano tsy ho vaky lovia, ririnina tsy ho rovi-damba, fahavaratra tsy ho rovi-tsarotro, lohataona tsy ho tapaka zaran’angady, main’efitra tsy ho vaky vilany, voka-katsaka tsy ho banga nify.

Ho fankasitrahana anareo miaramila, zandary ary polisim-pirenena nikarakara ny matso, dia omena fialan-tsasatra 24 ora ianareo.
Eo ihany koa ny fanatonana ny sazy latsaky ny 15 andro na fanagadràna teo anelanelan’ny 01 janoary sy 26 jona 2016.

Ary voaraiko ihany koa ny fangatahan’ny maro mikasika ny kabary izay nataokko tamin’ny volana janoary, koa ekentsika ny hanemotra hatramin’ny faha 31 desambra ny tsy fandoavam-bola amin’ny fanatanterahana famindrana ny tany lova amin’ny samy mpandova.
Izany no fanambintsika Tompkolahy sy Tompkovavy. Androany, amafiso ny fitiavantsika Tanindrazana, izay tsy ampy hoy aho, fa matoky ny tenako fa mandroso isika, ary maro no vonona, maro no manolo-tànana.

Dia samia ho tahian’Andriamanitra tompoko !

Conseil Des Ministres 2 Mai 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Conseil des Ministres – vendredi 02 mai 2014
Palais d’Etat d’Iavoloha

Un Conseil des Ministres s’est tenu ce vendredi 02 mai 2014 à partir de 16 h au Palais d’Etat d’Iavoloha.

I.- COMMUNICATION

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Communication verbale relative à la candidature de Madagascar pour l’hébergement du Centre de Fusion d’Informations (Information Fusion Center – IFC). Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie relative à la lutte contre la piraterie maritime, l’Union Européenne met à la disposition des pays riverains de l’Océan Indien le programme « Maritime Security – MASE » se dotant d’un financement de 37,5 millions d’euros répartis sur 5 ans.
Compte tenu de sa taille, de son emplacement géographique et de l’équilibre de responsabilités entre les pays membres de la COI, Madagascar estime que l’hébergement de ce centre devrait lui revenir. Un groupe d’experts des différents ministères et entités concernés s’est régulièrement réuni afin d’élaborer le dossier de candidature de Madagascar sur lequel Monsieur le Président de la République a donné son approbation.
II.- ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret portant convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire en son siège à Tsimbazaza Antananarivo à partir du 3 mai 2014.

La durée de la session extraordinaire ne peut excéder 12 jours.
L’Ordre du Jour de cette session extraordinaire portera sur l’élection des nouveaux organes de l’Assemblée Nationale en l’occurrence des membres du Bureau Permanent conformément aux dispositions du nouveau Règlement Intérieur de ladite Assemblée, déclaré conforme par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
Adoption du décret fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature du Président de l’Assemblée Nationale, des membres du Bureau permanent et des Députés de Madagascar.
Adoption du décret portant basculement des « missions » et « programmes » du Budget de l’Etat 2014.
Suivant la structure du nouveau Gouvernement, des éclatements et des fusions de quelques départements ministériels ont été constatés. Par conséquent le budget d’exécution 2014 doit être mis à jour. Il s’agit donc de procéder au basculement des « missions » et « programmes » concernés par l’éclatement et la fusion à leur nouveau Ministère de rattachement. Comme il s’agit d’une modifications des dispositions du budget d’exécution, la présente opération doit être effectuée par voie de Décret pris en Conseil de Gouvernement.
III- NOMINATIONS AUX HAUTS EMPLOIS DE L’ETAT
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret abrogeant le décret n°2009-610 du 08 mai 2009 et portant nomination du Général de Brigade VELOARISOA Poton, Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale.
Décret abrogeant le décret n°2009-306 du 31mars 2009 et portant nomination du Général de Division RASOLOFONIRINA Béni Xavier, Chef de l’Etat-major Général de l’Armée Malagasy.
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE
Décret abrogeant le décret n°2012-880 du 03 octobre 2012 et portant nomination du Général de Brigade RAKOTO François Rodin, Commandant de la Gendarmerie Nationale.
Décret abrogeant le décret n°2009-1109 du 19 Août 2009 et portant nomination du Général de Brigade RALISON Nirina Jeannot, Coordonnateur Général des Programmes auprès du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 17H 50.

Antananarivo, le 02 mai 2014,
La Cellule Communication.

Valala, Mana Avy Any An-danitra Sa Fahavalo?

Ahiahy sy saina tsy nandry no nandraisan’ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina ny fampilazàna natao azy ireo omaly. Nambara tamin’izany fa tao Anjomakely sy Amboanjobe ny valala. 20km fotsiny miala ny renivohitra, ao atsimotsimo ao. Tao no nambara fa hatory ireto biby ireto ny alin’ny Talata 08 Aprily 2014 teo.

Androany maraina àry ( 09 Aprly 2014), tsy niandry ela ny mponina izay nandre ny filazàna fa efa niomana ny amin’izay hitranga. Nanangona kodiarana tsy ampiasaina intsony. Hatao inona angaha hoy ianao?

Fiarovana ny olona sy ny fanànany

Hoy ny raim-pianakaviana iray raha sendra tafaresaka tamin’ny tena:

Ny varinay ramose efa miandry fotoana fotsiny dia hojinjaina, nefa ny valala ity mandom-baravarana. Mba tsy handry fotsy ny taranaka dia aleo ny tena no mihetsika fa tsy hiandry ny fanjakana tsy ho hita eo. Raha tena nataony ho laharam-pahamehana ve io tsy efa tany ifotony, fony izy adrisa no novonoina, fa nony hoe etsy akaikin’ny Lapam-panjakana vao hikoropaka? Sahala amin’ny fanaovana tsinontsinona ireo tany rehetra nolalovan’ilay andiam-balàla izany amiko. Sa Antananarivo manana ny sata manokana ho azy – tsy azon’ny valala itsahana na dinganina?

Màna avy any an-danitra ve?

Ho an’ireo renim-pianakaviana indray dia ny naniraka ny zanany hisambotra sy hanangona valala no nataon’ny sasany. Rehefa nanontaniana izy ireny dia tao ny namaly hoe:

sitrany ahay ramose laoka a! Sady manampy amin’ny famonoana sy fandroahana izahay no mba maka ny anjaranay amin’ity laoka tonga fotsiny ity.

Ary dia roboka tokoa ry zazalahy kely miaraka amin’ny rantsan-kazo, manenjika sy mikapoka valala ary manangona azy ireny ao anaty tavoahangy plastika.

Ady gasy ho fandroahana valàla

Tamin’ny 9 ora maraina araka ny filazan’ireo vatan-dehilahy teny an-toerana no efa tonga teny an-toerana (By_Pass) ny andiam-balàla. Tamin’io ora io dia efa raikitra koa ny fandoroana lobolobo noheverina fa toerana mety hitobian’ny valàla. Ireo kodiarana efa nomanina koa, natomboka ny fandoroana azy ireny. Ary tsy teny an-tanimbary irery fa hatrany anaty tokontanin’olona tany mihitsy no nahitàna dona-tsetroka. Maintin’ny setroka ny faritra teny amin’ny manodidina. Rehefa tsy hita tokoa moa izay famonoana valàla ataon’ny fanjakana, tsy handray an-tànana ny fiarovana ny tenany sy ny fanànany ve ny vahoaka?

Mahomby amin’ny ampahany

Tsy azo lazaina ho nahomby tanteraka anefa ireo rehetra fandoroana natao ireo. Betsaka tamin’ireo valala mantsy no tsy niala lavitra fa nihodinkodina teny ambony teny ihany nitily izay toerana azony ipetrahana. Tanimbary daholo no eo ambanin’izany rehetra izany, vary izay efa teraka ary miandry andro hijinjàna sisa raha ny hita amin’ny toerana sasany.

Very fanahy mbola velona

Hoy hatrany ireto olona ireto:

« Fomba ny miaro izay kely ananana, saingy very fanahy mbola velona ihany rehefa mahita hoe miady irery manoloana ny tranga toy izao, satria tsy hita izay nataon’ny tompon’andraikitra. Asa raha toa ka aorian’izao vao mody hihetsika ny sampana mpamono valàla mba hiaro ny volinay, sy ahitàna hoe mbola misy ry zareo ary manao ny asany. Na mety iniana tsy vonoina ve sanatria ny valàla fa sao tsy misy intsony koa asa hataony aoriana? »

Ny CNLA no tondroin’izy ireo amin’io.

Fanehoan-kevitra io tolakandro io teny amin’ny By-Pass no nentiko ho anao mpamaky teto. Fa izay mba hevitrao, ahoana? Aposahy iarahantsika mifanakalo. Fa eo ampiandrasana izany, indro ny lahatsary nalaina teny an-toerana

Io hariva io anefa dia nisy ity filazana ity avy amin’ny fanjakana foibe ( isaorana i Domoina Rasamoelson namitany hafatra):

 

FANAMBARANA
Manoloana ny fandalovan’ny andiam-balala teto Antananarivo ny Talata 8 aprily sy Alarobia 9 aprily 2014 dia mampahafantatra ny vahoaka ny Fiadidian’ny Repoblika fa efa mandray andraikitra tanteraka ny Ministeran’ny Fambolena mikasika ny famonoana ireny valala ireny. Tsy tokony hanana ahiahy isika vahoaka araka izany.
Koa manao antso avo amin’ny vahoakan’Antananarivo sy manerana ny Nosy izay mety handalovan’ny andiam-balala mba ho mailo ka tsy hihinana an’ireny valala ireny satria biby efa voararaka fanafody izy ireny ka mampidi-doza amin’ny fahasalamana.
Ilazana ireo tompon’andraikitra amin’ny Fokontany rehetra hampita izany hafatra izany amin’ny vahoaka mba hisian’ny fitandremana mikasika ny sanatria fihinanana an’ireny valala voapozina ireny.

Source : Fiadidiana ny Repoblika, sonia tsy fantatran’anarana

COMMUNIQUE DE PRESSE – N°077 -P.T/SGP/COM.13

COMMUNIQUE DE PRESSE – N°077 -P.T/SGP/COM.13
Conseil des Ministres – Mercredi 29 Mai 2013 Palais d’Etat d’Iavoloha

Un Conseil des Ministres s’est tenu ce Mercredi 29 Mai 2013 à partir de 15h au Palais d’Etat d’Iavoloha.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, n’a pas honoré de sa présence ce Conseil.

La majorité des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale a assisté à ce Conseil.

Communications

– Au titre de la Présidence de la Transition

• Sur la tenue usuelle d’un Conseil des Ministres

Le Président de la Transition, SEM Andry RAJOELINA, a fait remarquer que, depuis l’avènement de la Transition et notamment depuis l’installation du Gouvernement de Transition d’Union Nationale, il est d’usage de tenir les Conseils des Ministres tous les Mercredis dans l’après – midi.

De ce fait, il a invité le Secrétaire Général de la Présidence de la Transition à consigner sur procès – verbal l’absence au présent Conseil du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, bien que ce dernier ait été avisé, au préalable, de la tenue dudit Conseil des Ministres.

Par ailleurs, il a indiqué que, connaissant parfaitement cette coutume usuelle de la tenue des Conseils des Ministres tous les Mercredis dans l’après – midi, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a encore sciemment programmé la tenue d’un Conseil de Gouvernement spécial ce Mercredi 29 Mai 2013 à partir de 15h au Palais d’Etat de Mahazoarivo. De surcroît, il n’a pas jugé utile et nécessaire d’en aviser, au préalable, le Président de la Transition.

De ce fait, le Président de la Transition a fait constater qu’il n’existe plus de consensus au niveau du Gouvernement de Transition d’Union Nationale et qu’il existe également une crise institutionnelle consécutivement à la tenue d’un Conseil de Gouvernement spécial en parallèle à la tenue régulière et usuelle d’un Conseil des Ministres.

• Sur la décision de la CES

Le Président de la Transition a rappelé que la Cour Electorale Spéciale (CES) a pris une Décision portant constatation de l’existence de cas de force majeure sur la tenue de l’élection présidentielle, en ayant pris en compte les motifs invoqués par le requérants (FFM, CSC et Hauts Responsables des Forces de l’ordre).

De ce fait, il a évoqué, selon les dispositions des textes en vigueur, la nécessité de la prise d’un Décret, en Conseil de Gouvernement, portant report et fixation de la nouvelle date de la tenue de l’élection présidentielle.

Le Ministre de l’Intérieur a intervenu pour donner de plus amples informations en la matière.

Ainsi, il a indiqué que, selon les dispositions des Articles 3.1 et 3.4 de la Loi n°2012 – 015 sur l’élection du Premier Président de la IVème République, il incombe au Gouvernement de Transition d’Union Nationale de prendre ledit Décret, dans un délai de 48 heures, après qu’il ait été notifié de la Décision dont il s’agit par la CES. Il a informé le Conseil que la CES a déjà notifié cette Décision au Premier Ministre, le Mardi 28 Mai 2013 dernier.

Par ailleurs, le Ministre de l’Intérieur a rappelé que, selon les dispositions des textes en vigueur, les autorités civiles et militaires (dont les Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale), se portant candidates à l’élection présidentielle, sont tenues de déposer leur lettre de démission, auprès de la CES, dès la date de la publication de la liste définitive des candidats à ce scrutin présidentiel. Tandis que le Président de la Transition est tenu de déposer sa lettre de démission 60 jours avant la date dudit scrutin. Dans la même foulée, il a fait valoir, d’une manière claire, que la CES ne peut en aucun cas constater la vacance de la Présidence de la Transition tant que le Président de la Transition ne lui ait formulé par lettre sa démission.

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies a également fait valoir, d’une manière stricte, que la CES, dans sa Décision du Mardi 28 Mai 2013, n’a pris aucune mesure à l’encontre du candidat Andry RAJOELINA. De ce fait, ce dernier continue de vaquer légalement à son poste de Président de la Transition, d’autant plus que, suite à la Décision de constatation de l’existence de cas de force majeure adoptée par la CES, la date de la tenue de l’élection présidentielle sera formellement reportée, et par voie de conséquence, le dernier délai de dépôt d’une lettre de démission d’un candidat sera, de facto, reporté.

• Sur l’invasion acridienne

Le Président de la Transition a fait valoir que, voilà bientôt 03 mois, l’invasion acridienne a fortement frappé des Régions du territoire national.

Il a fait constater que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement s’est fait remarquer dans son inertie et dans ses carences en n’ayant point pris la moindre mesure de stratégie et d’action pour combattre cette invasion acridienne. Raison pour laquelle ce fléau frappe cruellement une bonne partie du territoire national.

Le Chef de l’Etat a fait remarquer que le Premier Ministre et certains Membres du Gouvernement semblent être trop accaparés par les affaires politiques et ont ainsi relégué au second plan le traitement de ce fléau national. Raison qui a amené bon nombre de citoyens nationaux à pointer du doigt le Pouvoir transitoire de les laisser à la merci dudit fléau.

Ainsi, face à ces carences flagrantes du Chef du Gouvernement, le Président de la Transition a pris ses responsabilités pour inscrire à l’ordre du jour du présent Conseil la Communication relative à la stratégie nationale d’urgence de lutte antiacridienne.

De ce fait, il a donné consigne à ce que le présent Conseil adopte des mesures d’urgence pour combattre ce fléau.

Après débats, il a été décidé les mesures qui suivent et à exécuter dès Jeudi 30 Mai 2013 :

1- Déblocage, par le Ministère des Finances et du Budget, d’un fonds d’urgence de 02 milliards d’Ariary, en attendant le déblocage des 05 millions de dollars de la Banque Mondiale à gérer par la FAO

2- Traitement au sol avec des pulvérisateurs et utilisation des aéronefs de la BATAC

3- La première Région à traiter est Vakinankaratra

4- Dotation de moyens adéquats au Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA)

5- Tenue d’une réunion d’urgence avec FAO pour évaluer les besoins en pesticides

6- Mise en place d’une Cellule d’urgence de coordination de toutes les actions, incluant le BNGRC

7- Evaluation urgente des stocks de pesticides au niveau du CNLA

8- Mise en place immédiate d’un Comité de veille et des Unités mobiles pour combattre le fléau

9- Mise en place du système HIMO sous le pilotage des Membres du Gouvernement

10- Désignation du Ministère des Forces armées, du Ministères des Finances et du Budget ainsi que le CNLA pour coordonner les premières actions à mener à Antsirabe.

• Sur les droits et avantages des anciens Chefs d’Etat

Le Ministre des Finances et du Budget a fait au Conseil de la demande du Professeur Albert ZAFY d’une dotation de véhicule 4×4 en sa qualité d’ancien Chef d’Etat.

Le Président de la Transition a donné consigne à ce que le Ministère des Finances et du Budget accède à cette demande, dans les meilleurs délais.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 17h30.

Antananarivo, le 29 Mai 2013

Le Chargé de la Communication
auprès de la Présidence de la Transition

 

 

article relatif: http://www.lexpressmada.com/1-breves/556-le_president_de_la_transition_fait_etat_d_une_crise_institutionnelle_et_annonce_la_fin_du_consensus_au_sein_du_gouvernement_de_transition.html

Madagasikara/Maputo: tafaverina ireo firehana telo

Taorian’ny valan-dresaka nifanaovan’ny mpanao gazety sy ny filohan’ny tetezamita teny Iavoloha ny Alarobia alina teo, dia nahazo alalana hody ireo firehana (mouvances) telo tavela tatsy Afrika Atsimo, taorian’ny fihaonana nataon’izy ireo tatsy Maputo, Mozambika.

Ny solombavambahoaka TIM RATSIMBAZAFY Heritafika no nisantatra ny fahafahana mody an-tanindrazana. Mba hahafahany mandevina an-janany vavy. Notsenain’ireo mpomba ny firehana telo moa izy tamin’ny fahatongavany teny Ivato.

Nilaza ireo solontenan’ny firehana nijanona teto Madagasikara fa tsy hasiana resaka be ny fitsenàna ireo hiverina an-tanindrazana, mba ho fitsinjovana ny filaminana mandritra izao fety izao. Voamarika ihany na izany aza fa rakotra olona ny Toby fiantsonan’ny fiaramanidina eny Ivato, ary ahitana mpitandro filaminana maro ihany koa eny rehetra eny. Isan’ny hita eny an-toerana ny Commandant ROGER LUC.

Ny arofenitra avy etsy Mahazoarivo dia hita eny koa (hitsena an’ingahy MANGALAZA!), toy izay koa ny arofenitra avy eny amin’ny Kongresy (hitsena an’ingahy Mamy RAKOTOARIVELO), ankoatra izany dia ireo mpomba sy mpikambana maro avy amin’ireo firehana telo ireo.

Tonton AMBROISE kosa anefa etsy andanin’izay dia manao fanamby (défi) amin’ingahy Andry RAJOELINA mba hanao fifanatrehana mivantana ao amin’ny TVM sy ny RNM amin’io herinandro mitsidika io. Tsy ekeny, hono, ny hoe hasiana ‘trève politique’ izany, tsy ekeny ny hisian’ny fifidianana, raha toa ny vahoaka mbola mijaly sy noana. Fanambaràna nataony io androany raha niresaka tamin’ny mpanao gazety izy. Nolazainy moa fa tsy noho ny fetin’i Jesosy no tokony hisian’ny fitoniana, satria izany fetin’i Jesosy izany efa misy foana isan-taona, araka ny teniny. Koa asa na fotoanan’izany fifanatrehana izany tokoa izao, na mba mendrika ny hiaina fety milamina sy handray taona vaovao ao anaty fahatoniana aloha ny vahoaka. Ny mahafaly ahy hatreto dia ity: sarotra ampiadiana ny Malaagasy. Tsara raha mitohy…

Niantsona eny Ivato izao amin’ny 3 ora tolakandro izao izany ireo olon’ny firehana tavela tatsy Afrika Atsimo. Ny minisitra Afrika Tatsimo misahana ny raharaha ivelany moa no nikarakara sy nanao izay hahatontosa ny fampodiana azy ireo, raha ny resaka nampitaina.

Fanampim-baovao: tsy tafiditra tao amin’ny salon d’honneur fa tao amin’ny fidiran’ny zotra iraisam-pirenena ireo delegasiona nahitana an’i  ZAFY Albert, Ange RANDRIANARISOA, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison

Tsy nisy ny fanambarana niarahana fa rehefa tonga dia samy nandeha namonjy ny fiarakodia niandry azy tsirairay avy.

Andrasana moa izany izay mety ho fanambarana iraisana hataon’izy ireo rehefa tonga aty afovoan-tanàna.

Nitondra sora-baventy fiarahabana azy ireo tonga soa ireo olona maro nitsena sy niandry fanambarana avy amin’izy ireo.

Aza taitai-homa-menaka e!

Be  ny nitsinjaka fa hoe izay vao sahy nandray fepetra hentitra Andriamatoa Andry RAJOELINA. Hentitra tokoa angamba, saingy hentitra mitondra ho aiza sy hitondra inona anefa?

Izao no fomba fijeriko azy (ahy manokana): 20 Martsa no tondroina hanaovana fifidianana, izany hoe 3 volana sisa. Dia ireto ny fanontaniako:

1* Efa mipetraka tsara ve ny rafitra rehetra hiatrehana an’izany hatrany amin’ny fokontany rehetra any?

2* Izay voafidy eo dia ho solotenam-bahoaka ho any amin’ny Repoblika faha-4 (raha tsy diso aho!), no sady handrafitra ny Lalampanorenan’izay Repoblika faha4 izay. Ireo anefa no hanendry ny Praiminisitra. Ka ilay Praiministra anefa dia an’ny Tetezamita ihany (raha mbola tsy diso ihany aho!). Ka raha izany sao mba ho tonga hatrany amin’ny Repoblika faha-4 indray koa ilay tendrena eo? Tsy dia manara-penitra loatra mantsy ilay hoe ny mpanendry (solontenam-bahoaka) hiditra hatrany amin’ny Repoblika faha-4, nefa, ity notendrena hijanona anatin’ny fetran’ny Tetezamita.

3* Iza ary aiza avy no hakàna ireo ho mpikambana ao anatin’ilay Komity hisahana ny fifidianana?

4* Mbola ilay lalàna nolavina ihany ve no ho enti-manomana ny fifidianana?

5* Raha TSIA, dia iza , na rafitra toy inona no hanomana ilay lalàm-pifidianana hampiasaina?

Sao lahy ka hanao toy ilay Fihaonambem-pirenena natao teny Ivato. Ny vola lany, ny fotoana very, fa avy eo tsy nasian’ny olona sira akory na kely aza. Tsy sanatria hoe hiladilady foana amin’ny any ivelany, fa ny tiana hotsindriana dia ny hoe efa voahevitra lalina ve ilay fanambarana tamin’iny valan-dresaka nataon’ingahy Andry RAJOELINA teny Iavoloha iny, sa teo ampototry ny molony teo no tonga dia nolazaina ho ren’ny vahoaka tsy mandady harona?

Manahy aho. Sao dia taitai-homa-menaka, na sambany nahita ronono mandroatra ka mijabaka anaty vilany. Samy may daholo no fiafaran’ireo roa ireo mantsy.

Saika hadinoko, somary nahataitra kely ny saiko koa ity lafiny iray ity: isaky ny manao valan-dresaka toy iny Andry RAJOELINA dia toa i Onitiana Realy sy Johary Ravaojanahary  foana no mpametraka fanontaniana. Misy antony manokana ve, sa ireo no tena sangany? Tsy fantatro fa mba omeo valin-teny aho ho an’izay mahalàla.

Directoire militaire!!!

Be  izay andro very izay. Samy milaza sy manao izay tiany hatao na ny andaniny na ny ankilany. Mbola betsaka ny olona manaraka ny hetsika eny amin’ny 13 mai. Nefa koa tsy vitsy ny mpitazana no efa manomboka maneho hevitra eny an-tsisiny eny.

Naka ministera tamin’ny fomba ‘milamina’ ny pro-TGV. Tsy naneho fanoherana nampiasa tifaovana ny mpitandro filaminana. Ny antoandro sy ny harivan’ny Alakamisy 19 febroary izany no niseho.

Niakatra avy any Arivonimamo ny BRDM (Blindés). Tonga ‘nanadio’ -izay moa no nilzana’ny mpitondra sy ny mpomba azy ilay hetsika – ny teny amin’ny faritra Anosy misy ireo ministera efatra vao azo ny omalin’iny ireo tafika marobe ny Zoma vao maraim-be. Nirefodrefotra ny basy tao anaty haizina tao. Niasa ny lance roquetts, hoy ny ankilany, ka nisy ny maty sy ny naratra, ary araka ny feo avy amin’ny pro-TGV dia hoe nisy faty nentina indray tamin’ny camion, tsy fantatra hoe hankaiza. Nisy koa, hono, ny natao sambo-belona ka 50 teo izany.

Nandefa filazana kosa ny mpitandro filaminana fa hoe tsy niys ny naratra sy maty.

Rehefa nanontaniana kosa anefa ireo mponina teny amin’ny manodidina dia nilaza fa hatrany Andavamamba sy teny Ampatsakana no nisy fanenjehana sy poa-basy.

Nadio be nahalasalasa saina ihany ny arabe nanodidina ireo faritra izay vao avy nanaovan’ny pro-TGV hetsika ny omalin’iny. Saingy ny azo marihana fotsiny dia ny tsangambato iray ao amin’ny Fitsarana eo anosy no mitriatra sy mivava. Araka ny pro-TGV dia noho ny fampiasan’ny mpitandro filaminana fitaovana mahery vaika sy ny tifitra ny alin’iny no antony. Nolazain’ilay mpitarika ny reservistes tao amin’ny Radio mihitsy aza fa hoe nisidina ambony mihitsy ireny bac à ordures fitondran’ny camion-n’ny commune ireny tratry ny lance roquette tamin’io fotoana io. ary mbola voateny tao koa fa nisy izany vehivavy antsoina hoe LALA izany niaraka tamin’ireo olona teny an-toerana maty tamin’io fotoana io ka nentin’ny mpitandro filaminana ny fatiny (?), koa ampandrenesina hoy izy ny fianakaviany sao sahirana mitady azy.

Ndeha hiverenana ny teny amin’ny 13 mai sy ny kabary: isan’ny voalaza teny ny antso avo nataon’i Andry Rajoelina amin’ireo manamboninahitra dimy sa enina (tsy tsaroako tsara) izay nihaona tamin’i Ravalomanana. Nanome fotoana azy ireo mba hifanantona izy hatramin’ny Zoma tamin’ny 12 ora alina. Toa namaly anefa ireto farany fa tsy ho avy amin’izany. Raha ny nambaran’ny ’13 mao’ anefa dia hoe rehefa tsy ho avy sy tsy handray ny andraikiny amin’izao raharaha izao ireto farany sy ny fitondrana, dia hisy ny diabe hataony miaraka amin’ny mpanara-dia azy androany Sabotsy 21 febroary. Tsy nolazaiany ny tanjona haleha fa ny nampiomanany ny olona dia ny hoe ‘mintondrà sakafo sy rano fa ho lavitra ny dia’. Diabe ho aiza? Tsy fantatro, fa ny siosio mandeha sy ny vinavinan’ny maro dia ny hoe ‘ho eny Iavoloha matoa lavitra’.

Niantso mpanao gazety koa ingahy Rolland Ratsiraka omaly ka nilaza fa ao anatin’ny telo na efatra andro dia hilamina ny tany sy ny firenena ‘raha vonona ny hitady vaha olana marina’. Isany nambarany tamin’izany ny hoe « tsy probleme politique intsony no misy eto Madagasikara fa problème militaire ». Nilaza izy fa raha hisy ny dinika ho fitadiavana vahaolana, dia aza adino ny tokony hiantsoana ireo antoko manana olonabetsaka manaraka azy, izany hoe ireo nahazo vato betsaka tamin’ny fifidianana.

Naheno izany ny sasany amin’ireo tsy mpirotsaka ankianja, sady mitonona ho tsy momba ny atsy na ny aroa, ka nilaza fa tsara raha raisin’ny miaramila aloha ity firenena ity (ho directoire militaire – hic!) mandra-pahita izay lalan-kivoahana, rehefa tsy hifanaraka ny roa tonta. Tena izay tokoa ve no anosehana ny vahoaka Malagasy ka nampitarazoka izao raharaha izao? Raha izany, iza no ao ambadik’ilay eitreritra hahatongavana amin’izany?  Wait and see!!!!