Hoy ny Eveka…

NY MARINA NO HAHA OLONA AFAKA ANAREO
(Joany 8, 32)

« Homba antsika mianakavy mandrakariva anie ny Fiadanan’ny Tompo… »

Izahay ato amin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, rehefa nivory talohan’ny fananganana ny Arsidiosezin’i Toamasina, dia nifampizara ny fiainam-pirenena ka mahatsiaro indrindra ny Taon-jobily lehibe dia ny faha-50 taonan’ny Fahaleovan-tenam-pirenana.

Efa maro ny hafatra nampitainay Eveka Raimandreninareo mikasika ny zava-misy iainantsika tato ho ato, anisan’izany ny fiangaviana ny rehetra amin’ny anaran’ny Fitiavan-tanindrazana mba samy hitazona ny teny nomeny (jereo Taratasy marsa 2009).
Na izany aza dia mbola manantitrantitra izahay fa tsy vahaolana velively ny famafazam-bola sy lainga noho ny ady seza izay mahatonga herisetra, hatramin’ny fandatsahana aina aza.

Tojo fahasahiranana
Ny Vahoaka:
Manjaka amin’ny toerana rehetra ny tsy fandriam-pahalemana. Misara-bazana ny mpianakavy, ny asa tsy misy, ny hevitra politika tsy mitovy mampisavorovoro. Eo koa ny fihanaky ny zava¬madomelina isan-karazany ka mitera-doza mahatsiravina. Misy ny haino aman-jery tsy manabe fa mandranitra korontana mety hahatonga ady an-trano. Ny tafika, tandroka aron’ny vozona dia voasedra mafy koa tato ho ato.

Ny Mpanao politika:
Mikatso tanteraka ny fifanakalozan-kevitra noho ny tsy fahaiza-mifampihaino sy ny fifankahalana. Vokatr’izany tsy hita intsony ny soa iombonana ary very ny hasin’ny fitiavan-tanindrazana.

Ny Kristianina sy ireo olona tsara-sitra-po:
Rendrika ao anatin’izany fahasahiranana izany koa ny Fiangonana ka takona ny maha-Mpaminany sy maha-Mpampiombona ary Fahazavana azy.

Karazam-bahaolana… tsy nahomby
Politika
Maro samihafa ny fitadiavana vahaolana naroso nefa izay nantenain-kanirina indray no vao mainka nampivandravandra (Le Hintsy, GIC, Ankolafy efatra nentina tany ivelany…)
Tsy nahitam-bokatra sy nandamoka ireo soso-kevitra politika naroso nentina nandaminana ny krizy. Mahatonga saina ireny satria izao no mbola mahazo ny firenena ankehitriny. Na ilaina aza ireo fanelanelanana iraisam-pirenana dia niarahantsika nahita fa nisy fetrany ny fahombiazan’ireny satria ny tena tompon’ny olana sy ny tompon’ny vahaolana dia isika samy Malagasy.

Vondrona sy fikambanana samihafa:
Misy ihany koa ireo te-handray andraikitra manoloana izao fiainam-pirenena mikatso izao ka manao fanambarana sy hetsika amin’ny fitadiavana vahaolana nefa toa vao maika miteraka fisavorovoroana ara-piaraha-monina, ara-toe-karena sy ara-politika, eny ara-pivavahana aza. Ampahatsiahivinay etoana fa amin’ny maha olo-pirenena sy amin’ny maha-kristianina dia zony ary adidiny ny maneho ny heviny. Manahy anefa izahay sao lasa fitaovana hanamarinan-tena ny finoana kristianina. Izany dia mifanohitra tanteraka amin’ny fampianaran’ny Fiangonana katolika.

Tolo-kevitra sy fampirisihina
Faha-50 taonan’ny fahaleovan-tena
Ato ankatoky ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fahaleovan-tenam-pirenena isika no miatrika izao toe-java-manahirana izao. Misy ireo nalaim-panahy ka nilaza fa tsy nisy zava-bita hatramin’izay fahaleovan-tena izay. Fomba fijery tsotra loatra izany satria betsaka mihitsy ireo zava¬tsoa noraisintsika: ny fivoaran’ny sekoly, ny toeram-pitsaboana, ny toeram-ponenana, ny fitaovam¬pifandraisana… Mankasitraka sy mankatelina an’ireo rehetra tia tanindrazana, niara-nisalahy tao anatin’ny fihavanana nahatontosa an’ireo soa iombonana ireo.
Mbola maro anefa ny lesoka, ka ilàna fifanomezan-tànana mba hitondra antsika amin’ny fampivoarana sy fiadanana izao fankalazana izao. Izahay Eveka Ray amam-dreninareo àry dia manantitrantitra ny fanomezana lanja ny fandavorariana ireto lafin-javatra manaraka ireto:

Ny Fibebahana
Araka ny hafatra tamin’ny karemy hoe:  » mibebaha ary minoa ny Evanjely », sy raha te-hanarina ny firenentsika marina tokoa isika dia tsy maintsy miaiky heloka aloha ka miala amin’ny fitiavan-tena tafahoatra sy ny fialonana fa hampanjaka ny fahamarinana ary hanao ho vaindohan-draharaha ny tena fitiavan-tanindrazana sy ny fitsinjovana ny soa iombonana.

Ny fihavanana:
Marary ny fihavanana izay soa toavina lehibe indrindra amintsika Malagasy. Ny fitiavam-bola sy voninahitra tafahoatra no mahatonga izany. Mila fanasitranana haingana sy hentitra io, tsy amin’ny ara-politika fotsiny ihany fa amin’ny alalan’ny fiombonana sy ny fiaraha-mientana entanin’ny fanajana ny maha-olona, ny fahamarinana sy ny fitiavana nampianarin’i Kristy.

Ny firotsahana:
Tsy manolotra na manohana rafi-pitondrana manokana ny Fiangonana katolika. Ity rafitra Teteza¬mita ity kosa anefa dia irinay hifarana haingana sy amin’ny fomba mendrika. Mitaky fandraisana adidy sy andraikitra amim-pahendrena sy fahamarinana ny firotsahan’ny tsirairay amin’izany.
Fifidianana madio no kendrentsika ka ilàna fiaraha-manomana mba ho lavorary ny fanatanterahana azy. Dia mba ho rafitra marim-pototra sy mateza anie no holovain’ireo taranaka amam-para.

Teny famaranana
« Tahionao ry Zanahary ity Nosindrazanay ity ». Izany tonom-bavaka ao amin’ny hiram-pirenentsika izany no itondranay tso-drano feno sy iarahabanay anareo sahady tratry ny fetim-pirenena ary hanentana antsika rehetra hiara-hivavaka ho an’ny tanindrazantsika. Ankinintsika amin’i Masina Maria Mpiaro an’i Madagasikara ireo ezaka iarahantsika manatanteraka ireo, mba hiadam-pinaritra isika mianakavy.
Mitso-drano anareo izahay Evekanareo.
Antananarivo faha-28 Mey 2010

Governemanta vaovao: ny Firafiny

Tsy haiko intsonyt izay ho ‘fanolorana’ ity governemanta vaovao’ ity. Atao hoe an’ny TGV ve? Sa fampiraisam-pirenena? Sa misokatra? Sa….  Tsy hamaritra azy aho fa aoka ny tsirairay no handray izay tandrify azy avy

Araka ny didi-pitondrana laharana faha  2010-360, notendrena ho mpikambana ao anatin’ny governemanta ka ho :

1-Minisitry ny Raharaham-bahiny (Ministre des Affaires Etrangères) : Vice-Amiral d’Escadre RAMAROSON Hyppolite

2-Minisitry ny Foloalindahy (Ministre des Forces Armées) : Général RAKOTOARIMASY Andry Lucien

3-Minisitry ny Atitany (Ministre de l’Intérieur) : JEAN [avy amin’ny Sendikan’ny Administrateur civils)

4-Minisitra mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, minisitry ny fitsarana (Ministre de la justice, Garde des Sceaux) : RAZANAMAHASOA Christine

5-Minisitry ny tetibola sy ny fitantanam-bola (Ministre des Finances et du Budget) : RAJAONARIMAMPIANINA Hery

6-Minisitry ny Filaminana Anatiny (Ministre de la Sécurité Intérieure) : RAKOTOMIHANTARIZAKA Remy Organès

7-Minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny Fanapariahana (Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation) : ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona

8-Minisitry ny Fampianarana Ambony sy  ny Fikaronana Siantifika (Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) : TONGAVELO Athanase

9-Minisitry ny fanabeazam-pirenena (Ministre de l’Education Nationale) : RAZAFIMANAZATO Julien

10-Minisitry n y Fahasalamam-bahoaka (Ministre de la Santé Publique) : Général RAJAONARISON Pascal Jacques

11-Minisitry ny Fizahantany sy ny Taozavatra (Ministre du Tourisme et de l’Artisanat) : ANDREAS Irène Victoire

12-Minisitry ny Fitaterana (Ministre des Transports) : RANJATOELINA Roland

13-Minisitry ny Rano (Ministre de l’Eau) : ANDRIAMAHAZO Nirhy-Lanto

14-Minisitry ny Toekarena sy n y Indostria (Ministre de l’Economie et de l’Industrie) : FIENENA Richard

15-Minisitry ny Varotra (Ministre du Commerce) : MAHAZOASY Freddie

16-Minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy  ny Solika (Ministre des Mines et des Hydrocarbures) : RATOVOMALALA Mamy

17-Minisitry ny Angovo (Ministre de l’Energie) : RAMANANTSOA Jean Rodolphe

18-Minisitry ny Jono sy ny Harena anaty Ranomasina (Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques) : Lieutenant-Colonel MANDEHATSARA Georget

19-Minisitry ny Fambolena (Ministre de l’Agriculture) : JAONINA Mamitiana Juscelyno

20-Minisitry ny Fiompiana (Ministre de l’Elevage) : MAHARANTE Jean de Dieu

21-Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Ala (Ministre de l’Environnement et des Forêts) : Général RAVELOHARISON Herilanto

22-Minisitry ny Asa Vaventy sy ny Toetrandro (Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie) : RAZAFIMANDIMBY Eric

23-Minisitry ny Fifandraisandavitra, ny Paositra ary ny Teknolojia vaovao (Ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies) : RAHAINGOSON Iharizaka

24-Minisitry ny Tanora sy ny Alavoly (Ministre de la Jeunesse et des Loisirs) : RANAIVO Serge

25-Minisitry ny Fanatanjahantena (Ministre des Sports) : RAMAMONJISOA Virapin

26-Minisitry ny Asam-panjakana, ny asa ary  ny lalàna sosialy (Ministre de la Fonction Publique , du Travail et des Lois Sociales) : NOELSON William

27-Minisitry ny Mponina sy ny raharaha sosialy (Ministre de la Population et des Affaires Sociales) : RAMAROSON Nadine

28-Minisitry ny Koilontsaina sy  ny Vakoka (Ministre de la Culture et du Patrimoine) : RAKOTOMALALA Mireille Mialy

29-Minisitry ny Serasera (Ministre de la Communication) : MALAZARIVO Felix

30-Sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimaria (Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie) : Général RANDRIANAZARY

31-Sekreteram-panjakana misahana ny Fampianarana Teknika ary ny Fanofanana hiasa (Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle) : TOTO Raharimalala Marie Lydia

***********************************

Fort Duchesne 20mai2010

Marihana eto ampiandohana fa azonao atao ny mijery ny sary ao amin’ny flickr (avylavitra)

Talohan’ny fifandonana dia ny mpihoko nanohana an’i Lieutnant Colonel Andrianjafy Raymond no tompon’ny faritra ambony rehetra.

Teny ihany koa ireo olona tonga nanohana ny antson’ny mpitondra fivavahana. Nisy ny sakana natao nanerana ireo lalana mankany amin’ny toby. Efa vonona tao anatin’ny faritra misy ny fasan’ny maherifon’ny firenena ireo seza sy trano lay hanaovan’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana fotoana.

Nidina avy any anaty toby tany ny Gl ZAFERA ka naneho ny tsy hafaliany amin’izao fihetsika ataon’ny ampahany avy ao amin’ny F.I.G.N izao; nakorontany daholo ireo seza efa voaomana teo no sady nolazainy fa fanonganam-panjakana izao ataon’ireto olona ireto izao. Rehefa vitany izany dia niverina nankany an-toby izy ary tsy niala tao hatramin’ny farany amin’ny maha-tompon’andraikitra voalohany azy ao amin’ity toby ity. Araka ny fantatra taty aoriana dia tsy nitsahatra ny nandresy lahatra iretsy mpihoko ny Gl ZAFERA mba hiverina amin’ny fanapahan-kevitra ka hitolo-batana.

Tokony ho tamin’ny 10:15 dia nanokatra ny ‘tantara’ teny amin’ny mankeny amin’ny fasan’ny maherifo (Mausolé) ny F.I.S

Rehefa nahita izany ireo tao an-toby dia nanomboka ny poa-basy voalohany. Naharitra tany amin’ny 20 mn na antsasakadiny mahery tany izany. Rehefa nahita ireo avy amin’ny EMMO/REG fa sarotra ny raharaha raha hidina tokoa ireto avy any ambony, dia nanomboka namaly tifitra sy niezaka ny niakatra nankany amin’ny toby.

Hatrany amin’ny manodidina ny tamin’ny 11 ora na mahery tany ho any ny fifanakalozana tamin’ny tifitra.

10:30.Nandefa ny mpianatra tany aminy nody ireo sekoly teny amin’ny manodidina. Hatrany amin’ny Anjerimanontolo (Ankatso) dia najanona daholo ny fampianarana. Ireo mpianatra, zanaky ny tao amin’ny toby ka saiky handeha hody, dia nasaina namonjy avy hatrany ny teny amin’ny Toby Ratsimandrava mba ho fitandroana ny ain’izy ireny. Ny fianakaviana, vady aman-janak’ireo tao amin’ny toby, koa dia niangaviana mba hiala tao sy hamonjy ny toby Ratsimandrava. Nisy tamin’ireny ny vao tera-bao.

12:30 Nanamafy ny filazana ny Cl RAVALOMANANA Richard fa efa nasaina nila tao daholo ny fianakavian’ireo mpihoko. Toy izany koa ireo sivily tonga hanatrika ny HMF. Saingy ireto mpomba ny HMF moa na dia efa voahodidina sy efa tsy afa-manao na inona na inona aza dia mbola nihogahoga sy nanompa ny EMMO/REG avy ery ambony akaikin’ny fasana ihany.

Na dia tsy mitohy aza, dia nisy mitsitapitapy eny ihany ny poa-basy.

12:45. Lehilahy iray no tratra niakatra tamin’ny moto ho any amin’ny FIGN (araka ny teniny mihitsy io an), ary rehefa nosavaina ingahirainy dia nahitana saron-tava tany aminy. Tonga dia notazonin’ny Cl Ravalomanana ny karapanondrony ary nasainy namonjy ny toby Mahamasina izy sy ny moto nentiny. Tsy nanda mihitsy moa ity olona ity fa nilaza mazava hoe azy vao avy novidiany teny Andravoahangy ilay ‘cagoule’ ary handeha hamonjy ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana no anton-diany.

13:05.  Heno teny amin’ny toerana avo teny fa nisy tamin’ireo mpomba ny HMF no tsy te-halaina sary ka nitora-bato ny foiben’ny La Gazette de la Grande Ile, izay tsy aiza fa aty amin’ny sampana-dàlana miakatra ho any amin’ny Mausolé iny. Nanome baiko teo noho eo ny Cl Ravalomanana Richard ny mba hisian’ny andiana mpitandro filaminana hijery haingana any sy hisambotra izay tompon’antoka amin’izany.

16:XX Niresaka mivantana tamin’ny mpanangona vaovao ny Cl Ravalomanana Richard ary nitady manokana ny mpanao gazety avy amin’ny Radio Fahazavana sy ny Antsiva (fa toa izany no radio henoin’ireo mpihoko tao an-toerana nisy azy ireo tao). Hita teny foana ny mpanao gazety avy amin’ny Radio Fahazavana talohan’io fampiantsoana io, saingy nony natao ilay antso dia nanjavona ranamana. Ny anton’ny fampiantsoana moa dia ny mba hahazoan’ny Cl Ravalomanana miditra mivantana amin’ireo onjam-peo ireo hilaza ny faniriany hifampiresaka mivantana amin’ireo ao an-toby mba tsy hisian’ny rà mandriaka. Aleo hoy izy mifampiresaka. Lany fahana mantsy ny findainy araka ny filazany ka dia naleony nandeha tamin’izay làlana izay

Nisy ny fifampiraharahana tany ambadika tany ary niandry hatramin’ny ora farany ny Cl Ravalomanana vao nangataka ny hidirany mivantana amin’ny fampielezam-peo ka nilazany fa ala nenina farany io ataony io satria nadamoka ny fanelanelanana natao hatramin’ny tamin’ny 4 ora sy sasany tany ho any.

Talohan’io anefa dia efa nisy, araka ny filazany, ny fikazan’ny Lt Cl Raymond hitolo-batana saingy matahotra ny amin’ny ainy izy, no koa tsy navelan’ireo namany hivoaka fa hoe miara-maty ao.

4:30 hariva na mahery kely teo ho eo no nanomboka ny fiakarana sy fakàna tanteraka ny toby nisy ireo mpihoko. Rehefa azo anefa ny toby dia efa tsy tao intsony fa tafaporitsaka ny Lt Cl Raymond sy ny mpiara-dia sasany taminy. Nisy ny maty tavela tao anaty toby.

Araka ireo vavolombelona nanatri-maso dia nanao akanjo sivily ary namonjy fiara Prado Fotsy efa niandry azy teny amin’ny manodidina teny izy ireo ary nirifatra nanitsy tany Besarety tany. Tsy nisy laharana ny fiara. Nisy ny fanamiana sy fitaovam-piadiana nariana tany anaty kirihitra, ary nisy ny navela tao anatin’ny toby ihany rehefa nandositra izy ireo. Ny hafa tamin’ireto nandositra ireto anefa, araka ny filazan’ireo nahita hatrany, dia nitondra ny fitaovam-piadiany nanaraka azy. Ary nihazo ny renivohitra ny diany.

Tombana: Nanomboka tamin’ny 10 ora mahery tany ka hatramin’ny tamin’ny 5 ora hariva nialana teny an-toerana dia toy izao ny tarehimarika azo:

3 no maty ka FIS (Ramarson Mahafaly) iray, F.I.G.N iray, olon-tsotra iray (Raharinjatovo Justin 65 taona).
maherin’ny 7 ny naratra

AUZOMA.COM:tandremo…fitaka

Misy tranonkala AUZOMA.COM mampivarahontsana ireo mpiray tanindrazana amintsika any ivelan’ny Nosy any. Mivarotra entana avy any Madagasikara hoy ry zareo io tranonkala io ary rehefa voarainao ny entana dia tsy araka izay nampoizina. Entana hosoka sy tsy mandeha amin’ny niandrasana azy no azonao. Isan’ireny ohatra ny VCD an’i Ramilison Besigara. Rehefa manao fitarainana ry zareo dia voalazany fa tsy miantoka ny hatsaran’ny entana amidiny ilay mpivarotra. Izany hoe sady very vola ireo havantsika no mahazo ‘lagy’. Koa ho an’izay mbola tsy tratra, dia mandefa izao antso izao ny iray tamin’ireo efa ‘tra-doza’ mba hitandreman’ny maroo (amin’ny teny frantsay ny hafatra ary niniana tsy nadika satria natao ho an’ireo monina ivelan’ny tanindrazana)


De : w. r.
Envoyé : lundi 17 mai 2010 14:16
Objet : Attention ARNAQUES SUR LE SITE AUZOMA.COM

Bonjour à tous,

Je me suis fait avoir par le site Auzoma.com, un site qui vend des
articles de Madagascar (CD, DVD, .....) et souhaite avertir tout le
monde du danger de ce site et du vendeur. Voici les faits : j'ai
commandé un double album CD d'Eric Manana pour un prix de 43€. Une
fois que j'ai ouvert le colis, j'étais stupéfait de voir des disques
contrefaits (copiés et en plus mal copiés parce qu'on ne peut même pas
les écouter !!!!). J'ai appelé immédiatement le vendeur et il m'a
répondu d'un ton hautain en disant qu'il ne peut rien faire pour moi
parce qu'il ne peut pas garantir la qualité de ses produits. J'ai
trouvé cela énorme parce que si tous les CD, DVD, VCD et autres
articles qu'il vend sont des contrefaits, nous les clients, risquons
de perdre beaucoup d'argent !! Alors, non seulement pour vous mettre
en garde des articles vendus sur ce site, mais aussi pour
responsabiliser ce vendeur à la sauvette, j'appelle tous les malgaches
du monde entier à boycotter ce site, à le dénoncer, et à faire en
sorte que ceux qui veulent représenter notre pays, son image, sa
crédibilité et ses produits soient des gens honnêtes et responsables.

Merci donc de faire passer ce message au plus grand nombre pour éviter
que d'autres perdent leur argent.

H. RAZAF.
BREST - FRANCE

Fréquence Plus 67Ha (suite)

Mihevitra ireo mpomba ny HAT fa hoditr’akondro atsipy ho an’ny HAT ny zavatra natao teny amin’ny Fréquence Plus tamin’ny Sabotsy tolakandro iny. Misy hoy ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olona maro ny tsy faly tamin’ny fanambaran’i Andry RAJOELINA fa tsy hilatsaka amin’ny fifidiana ho filoham-pirenena ny tenany. Be araka izany hoy hatrany ny fanambarana sy ny antso an-telefaonina no very fihinanana sy diso fanantenana ary matahotra ny ho tohin’ny ampitsony.

Amin’izao fotoana dia efa nalefa eny amin’ny CCO ny antontan-taratasy mikasika ny raharaha 07 Febroary 2009 izay voalaza fa mahavoarohirohy olona 19.

Ny etsy amin’ny MAGRO Behoririka anefa milaza indray fa hanamafy ny hetsika amin’ity herinadnro ity. Hafana indray izany ny toe-draharaha, satria Camille Vital koa nanao fanambarana fa tsy hitsitsy izay manelingelina ny filaminam-bahoaka. Efa taratr’izany sahady raha ny zavatra niseho omaly teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai sy ny manodidina, izay nahitana fiaraben’ny mpitandro filaminana 3 na 4 teo.

Nafana ny fanentanana tao ankianja hoy ny nanatri-maso ary isan’ny tena ventin-kanina tao ny raharaha nisamborana an’ireo teny amin’ny Fréquence Plus, ka nitazonana am-ponja an’i Tonton Ambroise eny Antanimora amin’izao fotoana izao, mandra-piandry ny fitsarana azy amin’ny 27 Mai ho avy izao. Heloka itazonana azy ny faniratsirana filohana andrim-panjakana.

Fa miresaka fanamafisana hetsika izay ihany, dia mikononkonona ny hanao ny hetsika faha-8 azy ireo ihany koa izao ny Hetsiky ny mpitondra Fivavahana. Tsy mbola fantatra na ho Antsahamanitra, na ho Antsonjombe fa dia hoe ho hetsika lehibe amin’ny Alakamisy raha ny resaka mandeha.

Nanameloka ity fikasihan-tanana ny REPORTERS SANS FRONTIERE  izay milaza fa toy ny natao takalon’aina ny mpanao gazety. Nokianiny ny fomba nisamborana sy ny fanimbana ny fitaovana izay manohintohina ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana.

Ny fikambanan’ny mpanao gazety Malagasy koa dia nangata-panazavana amin’ireo manampahefana isan’ambaratonga sy nangataka ny hanafainganana ny fanadihadiana ny zava-niseho.

Fréquence Plus 67Ha

Tsy vao voalohany izao nandritra ity krizy misy eto Madagasikara ity no nisy fikasihan-tànana mpanao gazety. Nefa ny irariana dia enga anie ho farany.

Ny mampalahelo dia mpano gazety eo ampanatanterahana ny asany no sady voakasi-tànana no simba fitaovam-piasana.

Raha atao vazivazy ny resaka dia hoe ny lehibe no miady dia ny ankizy no voatorotoro. Nandritry ny fandaharana ‘Tamberim-baovao’  fandefan’ity onjam-peo (Fréquence Plus) ity tokoa mantsy, izay nanasany mpanohitra sy mpomba ny HAT hitafatafa no nisy olona niditra tsy nasaina, sady tsy niera tao amin’ny trano fitenenana. Tsy vitan’ny hoe nisambotra an-dry RAVONISON Ambroise, RAZAFINDRAKOTO Harison sy RANDRIAMIANDRISOA Joseph ireto olona ireto fa mbola nanimba ny fitaovana ihany koa.

Raha ny marina mantsy dia ireo olona naneho hevitra tao no tena anton-dian’ireo mpisambotra, saingy izay rehetra nolalovany sy sendra ny làlan’izy ireo, araka ny tatitra voaray, dia nahita faisana avokoa. Voalaza fa mpikambana ao amin’ny Cellule Tactique tarihin’ingahy Alian RAMAROSON ireto olona tonga nanao fisamborana ireto (vakio gazety Midi androany).

Ny minisitry ny serasera moa raha naneho hevitra tamin’ny Radiom-pirenena io androany io dia nilaza fa manameloka ny herisetra natao tamin’ny mpanao gazety. Ampy ve anefa ny fanamelohana, sa tokony hisy fandraisana andraikitra hafa mba hiatrehana ny toy izao sy hisorohana azy amin’ny hoavy?

********************************

Une fois de plus, la liberté d’expression et la liberté de presse ont été bafouées. Des éléments armées, en tenues civiles, ont fait irruption dans les locaux de la Radio Fréquence Plus, sis aux 67Ha,  samedi dernier. La raison de leur ‘visite’: arrêter les intervenants ce jours-là. Ils ont tabassée tous ceux qui ont la malchance de se trouver sur leur passage. Une journaliste et des techniciens ont été brutalisés. Des matériels ont été abîmés.  L’AJRP (Association des Journalistes des Radios Privées) puisqu’il s’agit d’une station privée, a demandé l’ouverture d’une enquête.

Santiago – Lahatsoratro voalohany

Dezaka ny lalana vao tonga taty Santiago de Chili izahay 3 mianaka dia i Zokibe Jentilisa, Felana Candy ary ny tenako.

Ny 3 may 2010 tamin’ny 1 ora maraina sy 30 mn no niainga ny sidina  hitondra anay ho any Paris. Ary niandry 13 ora tao indray mandra-piainga ho aty Santiago ny alin’iny. Rehefa atambatra dia maharitra 24 ora teo ny sidina rehetra.soa aman-tsara ihany anefa.

Raha vao tonga eny an-tseranam-piaramanidina ianao dia mihevitra avy hatrany fa tanana efa mandroso sy lasa lavitra tokoa i Chili, saingy eny an-dalana hamonjy hamonjy hotely kosa dia hahita fa misy ny faritra toy ireny ‘bidons villes’ fahita any amin’ny tany mahantra ireny. Lehibe sy ñigodana ny lalana, ary nahavariana ny fanajan’ny rehetra ny lalana mifehy ny fifañoivoizana. Tsy ñisakana ny vitsivitsy haningana anefa izany, saingy zara raha nisy ireny maningana ireny.  Tsy dia rototra loatra amin’izay hianatra tenim-pirenena hafa ny olona aty noho ny teniny efa teny iraisam-pirenena rahateo. Goavana sy lava dia lava ny autobus aty.

Tanana maresaka i Santiago, ary be olona mifamezivezy tokoa. Kanto ny firafitry ny tanana, raha ny fijery ireo metro sy lalana ary tetezana mifamatopatotra eraky ny faritra aleha no itarafana azy.

Be alika ñivezivezy koa eraky ny tanana, ary maro ny vehivavy no mitantana alika eny an-dalana eny.

Fa anisan’ny tena mampiavaka ity tanana ity ny tsy fisian’izany hoe henatra izany ho an’ireo mpifankatia. Tsy an-dalam-be tsy anaty toeram-pivarotana fa dia mifanorokoroka etsy sy eroa. Ianao mijery na sendra mahita azy ireny indray no sadaikatra.

Miandry ny fisokafana amin’ny fomba ofisialin’ny Global Voices Summit 2010 sisa.

Reraka be nefa toga ka dia faly.