DTS Moov – ADSL – marina ve izany?

Efa fotoana ela no niarahako tamin’ny tolotra MOOV First (alina sy faran’ny herinandro tany am-boalohany – Soirée Week-end). Ary noho izay faharetana sy fahitan-dry zareo fa hoe isan’ny mpanjifa nahafa-po azy izay ny tena, dia nomeny tolotra vaovao mampiasa ADSL tsy misy fetra (ADSL Illimité 24h/24h 7j/7j).

Fampitahana ireo karazana tolotra
CDMA no nampiasaiko tany aloha (020 26 XXX XX), ilay mampiasa karatra kikisana, sy poste telephonique misy antenne kely ireny, talohan’ny nampiasana ilay ‘Soirée Week-end’ sy nifindràna tamin’ilay tolotra farany nomena ahy.

Raha oharina tamin’ilay CDMA dia mba nahafa-po tokoa ilay Soirée Week-end fa aina no matezà hiari-tory isaky ny misy zavatra lehibebe atao. Ny naha-samihafy ilay tolotra farany (illimité) tamin’io S/WE io indray dia izy azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra (izay ora tianao hidirana). Toa mba nety ihany ny resaka ‘vitesse’ teo ampiandohana. Saingy nony tato aoriana kely dia nampanontany tena (na nampiteny ny moana mihitsy) ny filonan’ilay tolotra.

Fa hatao inona moa izy ity?
Raha fitaovana hifandraisana sy hifanakalozana amin’ireo vondron’olona miara-miasa amin’ny tena maneran-tany no nampiasàna azy io tany amboalohany tany dia niampy ny fanaovan’ny ankizy fikarohana momba ny fianarany sy ny lesony, ary miampy ny haitraitra kely isan-karazany tato aoriana.

Eo amin’ilay lafiny fifandraisana amin’ny mpiara-miasa mihitsy no lasa olana ankehitriny satria SADY MILONA BE NO TAPAKA LAVA ilay tolotra amin’izao fotoana izao. Tsy mipetraka 24 ora amin’ny 24 ora eo ampototry ny solosaina ny tena, fa isak’izay mila sy misy zavatra maika hatao no miditra eo. Akory anefa ny fahasorenanao rehefa iny ianao maka ‘fichier’ be hadiry iny, na ianao ilay mandefa iny, no tapaka ny fifandraisana (connexion). Tsy voatery hànana ilay antsoina hoe ‘fonction reprise’ anefa ny tranonkala ifandraisana, na ny rindrambaiko ampiasain’ilay mifandray aminao. Dia mazava ho azy fa miverina maka, na mandefa azy indray hatrany amin’ny voalohany no sazy mavesatra miandry anao. Izany rehetra izany anefa dia midika sahady, midika foana, fahaverezam-potoana, ary indrindra fahaverezam-bola ho ahy mpanjifa (satria ny sandan’ilay tolotra dia miala foana any amin’ny kaontiko any amin’ny banky -prélèvement automatique). Ka asa raha mba tokony hosandaina koa ny fahasorenana sy ny fotoana very toy izany?

Rehefa natao àry ny fitarainana dia namaly soamantsara ny hafatra nalefa ho azy ny FAI. Nomena laharana hatrany ireo fitarainana nataoko. Nisy ny fifampiresahana an-telefaona nifanaovana tamin’ireo mpisahana ny mpanjifa (na andro na alina) sy tamin’ny teknisiana avy amin’ny mpanolotra (FAI). Noahiahian’izy ireo ho ny solosaina no nisy olana. Fepetra noraisiko àry ny hampanao fizahana ny solosaiko ka niantso teknisiana hanao izany. Tsy nisy ny olana hita.

Rehefa ela nifampiantsoana sy nifampitadiavana teny ny roa tonta dia tonga kosa ny TELMA nanao famindràna ny tariby teny amin’ny andry voatokana ho amin’izany. Naàto araka izany ny fifandraisana tao an-trano mandra-pahavitan’ilay famindràna. Rehefa vita izany dia niverina ny fifandraisana. Mazava ho azy fa tsy hijanona eo amiko mandritry ny ora maro ireo mpiasa mba hanamarina ny fahatapahana mateti-pitranga fa rehefa hitany fa tafiditra amin’ny tranonkala ianao, dia mandeha izany ny Net ao aminao. Dia lasa izy nony vita ny anjarany. Tsy mbola nahavaha ny olan’ny fahatapatapahana sy ny filonan’ny fifandraisana anefa izany firotsahan’ny TELMA an-tsehatra izany.

Nisy fotoana indray niantso ny mpisahana ny mpanjifa Moov aho (andro hafa ary andro alina io) nanazava ny amin’io olako io. Nandritra ny firesahana dia tapaka indray ny fifandraisana (Net), ka teo noho eo ihany dia nilazako ny amin’izay izy. Nomarihany tamin’io fotoana niresahanay io fa tratran’ny encombrement ny ‘ligne ampiasaiko’ ka hovahàn-dry zareo avy any. Dia niverina tafiditra tokoa indray.

Nisy fotoana mbola niantso indray aho (andro hafa koa ary andro alina io). Ary dia mbola tapaka teo ampiresahana teo koa ilay Net. Ny nahagaga dia ny nilazàna tamiko fa hoe ‘tsy tracé’ aty aminay (Moov) izany fahatapahana lazainao izany, fa ‘connexion 2h sans interruption no hitako ato’ hoy ilay nandray ny antsoko.

Rehefa tsy hita àry izay fototry ny olana dia voatery nijery ifotony ny solosaiko aho, izay niafara tamin’ny fanaovana ‘formatage’ mihitsy sao hoa ny fichiers systèmes no misy voadona. Dia naverina indray ny fifandraisana (Net) tao aorian’izay, saingy tsy nivaha hatrany ny olana amin’ny fahatapatapahana sy filonana (lenteur).

Napetraka tamiko indray ny fanontaniana sao solosaina maromaro no miaraka miasa. Tsia no valiny satria solosaina iray ihany no miasa amin’io ao an-tokantrano.

Farany dia nasaina nentiko tany ny Modem mba hatao fitiliana fa tsy nahitàana olana koa. Ny techicien avy ao ihany anefa no nilaza tamiko ny ampitson’izay fa tsy ampy hanaovana fitiliana modem raha izay minitra vitsy na ora iray.
Ankoatra izay dia nolazain’ilay nandray ahy teny Andraharo koa fa izany MG4 izany sy ny satelita no fototry ny olana. Oadray zalahy! Lazao izay marina e!

Manoatra noho ireny ‘connexion’ any amin’ny ‘cyber-café’ ireny, izay tsy maintsy iandrasana minitra vitsy isaky ny hanokatra pejy. Raha any mantsy dia azoko eritreretina ihany ny hoe ‘saturée’ ny bande passante satria hifampitsinjaràn’ny solosaina marobe, na koa hoe tsy dia sécurisée ny ligne ka miovaova arakaraky ny isan’ny mpitsidika sy ny takelaka tsidihana ny fisosàna (fluidité).

Misy fitarainana nalefako indray any (andro vitsy lasa izay) ka dia ho hita eo izay valiny sy ho fihatsaran’ny tolotra. Nosoratana any daholo hatramin’ny andro sy ora nitrangan’ireo fahatapahana tsy fantatra antony rehetra tao anatin’ny efa ho tapa-bolana.

Fifanarahana 2 taona vaovao no nifanaovako tamin’ny DTS Moov mifanaraka amin’io tolotra ADSL io izay tokony hifarana ny faran’ny taona 2011, nefa toa mahalasa saina ihany ny amin’ny tokony hitohizana na tokony hanatsaharana ilay fifanarahana, raha ny zavatra iainako hatreto no jerena!

Ka efa tena ADSL tokoa ary ve ity atolotra ny mpanjifa eto Madagasikara ity sa …?

TROMELIN

Nivoaka tamin’ny fampahalalam-baovao fa nisy ny fanaovan-tsonia fiaraha-mitantana ny nosikely Tromelin teo amin’i frantsa sy Maorisy. Mpanao sonia tao anatin’izany i Alain Joyandet sy Arvin Boolell , sekreteram-panjakana frantsay momba ny fiaraha-miasa iry voalohany raha minisitry ny raharaham-bahiny maorisiana kosa ny faharoa.

Tsy idirako lalina ny amin’ilay fifanarahana, fa izay tiako ho fantatry ny mpamaky dia ny vokatry ny karoka kely natao momba ity nosikely Tromelin ity. An’iza marina izy io ? Tokony sa tsy tokony hitaky azy io i Madagasikara raha ny elanelan-tany misy aminy sy ity nosikely ity no jerena, oharina amin’ny elanelan-tany misy eo amin’ity nosikely ity sy Maorisy ?

Betsaka amintsika Malagasy tokoa ary ve no mahalala azy ity sy ny tantarany ?

Ndeha hozaraiko aminao ary izay kely mba voaangoko tetsy sy teroa

Hitan’i Jean Marie Briand de la Feuillée tamin’ny 1722 raha nandeha tamin’ny sambo nantsoina hoe Diane ny nosikely Tromelin (tsy mbola izany no anarany tamin’io fotoana io). Nantsoina hoe Nosim-pasika izy tamin’izany noho ny morontsiraka sy ny fasi-potsy manodidina azy. Kely sy fisaka izy.

Nosy kely any amin’ny 450 kilometatra atsinanan’i Madagascar ary 535 kilometatra avaratr’i La Réunion no misy an’i Tromelin. Ranomasina lalina mahatratra 4 000 m no manodidina azy. Tsy mbola fantatra mazava na tendrona volkano izy ity na dia tany tsotra fotsiny izao nipoitra avy any anaty rano tany. Zara raha mahatratra 7 m ny faritra avo indrindra hita ao aminy. Fasika marindrano no hita mameno ny faritra, ankoatra ireo zava-maniry mitsitokotoko etsy sy eroa. Sarotra idirana ny fari-dranomasiny noho ireo vato manelingelina ao anatiny ka mahavoatery ireo te-ho ao miandry ny andro tsara vao miantsona. Mirefy 3,7 km ny halavan’ny morontsiraka, raha 1700m amin’ny 700 m no refin’ilay nosikely. Toerana tokana no ahafahana miditra ao aminy dia ny faritra avaratra-andrefana izay tery dia tery tokoa. Sarotra iainana ihany koa izy noho ny tsy fahampian’ny rano fisotro ao.

Noho ny firafitry ny toe-taniny sy ny toerana misy azy dia isan’ireo Nosy misedra matetika ny fandalovan’ny rivodoza izy. Ary saiky sakafony isan’andro ny rivotra, indrindra fa rehefa ririnina.

Tsy dia nisy nahomby ireo andrana hambolena karazan-javamaniry tao amin’ity nosikely ity. Faritra be trondro anefa ny manodidina. Paradisan’ireo karazam-bibin-dranomasinya izy satria nofinidin’ny sasany amin’izy ireny ho toerana fanatodizana sy fikotrehana. Ary mitahiry karazana zavaboahary marobe ihany koa toy ny sokatra sy ny maro hafa.

Ankoatra izay dia toerana ilevenan’ireo taolambalo Malagasy maro ihany koa i Tromelin satria tany amin’ny taona 1761 tany (31 Jolay) dia nisy sambo frantsay mpijirika andevo nitondra Malagasy maro ombam-bady aman-janaka nentin’ny kapitenin-tsambo Jean de Lafargue niarka tamin’i Jean-Joseph de Laborde. Fianakaviana Malagasy anjatony no nentin’io sambo io ho andevo tany Maorisy (niala tao Foulpointe). Rendrika tany akaikin’ny Tromelin anefa ny sambo noho ny hadisoana tamin’ny fanamoriana. Ireo tany anaty lakavin-tsambo dia maty avokoa, fa nisy kosa ny tsy tao ka afaka nanavotra aina namonjy ny nosy Tromelin. Izay azo navotana tamin’ny entana no nivelomana teo amin’ilay nosikely taorian’io faharendrehana io, noho ity nosikely ity tsy dia nisy na inona na inona loatra azo nivelomana. Voatery mihitsy aza ireo olona tamin’izany fotoana nandavaka lava-drano mba hahazoana rano fisotro. Ny hazandranomasina sy ny biby azo tamin’ny haza no natao sakafo..

Andro maro taty aoriana dia nampanamboatra sambokely avy amin’izay zava-nisy teo an-toerana ny lefitr’ingahy Jean de Lafargue nantsoina hoe Barthélémy Castellan du Vernet ka rehefa vitany izany dia ny olony ihany no nentiny niondran niaraka taminy (izany hoe ny frantsay sy ny tantsambony),fa ireo Malagasy mahantra kosa dia navelany teo niaraka tamin’izay ambin-tsakafony. Na dia nampanantena ny hiverina haka azy ireo aza anefa ireto menasofina ireto dia tsy nisy mihitsy izany fiverenana izany fa ny lalany no notohizany rehefa tsy azony ny alalana sy ny sambo saika hanatanterahana izany, noho ny fandavana mafy nasetrin’ny governora mpanapa-kevitra tamin’izany fotoana. Mitombo tsinona ny vava mihinana nefa atahorana koa ny fahiranon’ny anglisy. Ary satria matiantoka tanteraka ny Compagnie des Indes nampiasa ny sambo ary tonga rahateo ny adin’ny 7 taona tamin’io taona 1762 io, dia adino tanteraka tany ny momba ireo Malagasy mahantra sika nentina handevozina tatsy Maorisy ireo. Herintaona taty aoriana dia nisy ny andrana nataon’ny nosy MAorisy hanavotana azy ireo saingy noho ny fahasarotan’ny fidirana tao amin’ny fari-dranomasina noisy azy ireo dia nandamoka izany. Herintaona taorian’io indray dia nisy sambo La Sauterelle nanandrana saingy mbola nandamoaka koa. Afaka nandefa tantsambo iray ihany anefa ity sambo ity mba ho eny amin’ireo mila vonjy saingy ilehio koa dia voatery nilaozan’ny namany noho ny sambo lehibe tsy afaka nanatona ny morontsiraka hanavotra azy ireo. Ary dia io tantsambo io no nampanamboatra sambokely hiondranany miaraka amina lehilahy telo sy vehivavy telo isan’ireo tavela saingy nanjavona tany an-dranomasina tany io sambokely io. Tokony ho ny taona 1775 izay.

15 taona taty aoriana, ny taona 1776, 29 novambra vao nisy sambo indray tonga, La Dauphine, naka olona 8 sisa tavela tamin’ireo andevo tao : vehivavy 7 sy zaza menavava 8 volana iray. Zendana ity tantsambo farany ity raha nahita fa vitan’ireo olona ireo ny nanamboatra fitafiana tamin’ny alalan’ny fandrariana volom-biby ary koa nitazona ny afo tsy ho faty teo amin’ity nosikely ity, nefa ilay nosy tsy nahitana hazo akory. Avy amin’ny hazo tamin’ny sambo no nampiasaina (araka ny diary hita nandritra ny fikarohana natao tao an-toerana taty aoriana be 2006). Noraisin’ny governora frantsay tao Maorisy tamin’izany fotoana ry zareo ary nomena anarana hoe Moïse (Mosesy) ilay zaza. Ny chevalier de Tromelin io tonga nanavotra ireo sisa tavela tao io. Ary izany no nahatonga ilay nosikely hitondra ny anarany hatramin’izao.

Nanomboka nitsiry tao amin’ny mpanjanatany frantsay ny hevitra hampiasa ity nosikely ity handinihana ny teotrandro tany amin’ny taona 1947 tany, mba hanaraha-maso ny rivodoza ary dia nandefa mpitsirika ry zareo tamin’ny 1953, niorim-ponenana tamin’ny 1954. Napetraka ho isan’ireo nosikely miparitaka eo ambany fiadidian’ny ministera misahana ny DOM-TOM izy ny taona 1960

Notakian’ny nosy maorisy ny maha azy ity nosikely ity hatramin’ny taona 1976 noho izy milaza fa manana antontan-taratasy manamarina ny fizakany azy taorian’ny ‘traité de Paris’ namerenana ny La Réunion ho an’i frantsa sy ireo nosy kely mabiny ho an’i Maorisy

Tsy adino koa anefa fa misy ny fitakiana Malagasy momba ireo nosikely miparitaka ireo, nefa kosa tsy mamaritra na ao anatin’izany ny nosy Tromelin na tsia, ka toa manome vahana ny fizaka-manan’i Maorisy.

Tonga ary ny taona 2009, ary dia nifanaraka i frantsa sy Morisy fa hiara-mitantana ny nosy Tromelin.

Fanambaran’ny Raimandreny Mijoro

Araka ny efa nanampoizan’ny maro azy dia nivoaka indray ny fanemorana datin’andro tamin’ity androany ity. Indro ary ny famabaran’ny fikambanana Raimandreny Mijoro momba izany.

Fanambarana nataon’ny fikambanana Raiamandreny Mijoro androany 07 Jona 2010

Ny raiamandreny Mijoro sy ny komity mpikarakara ny fantontosana ny dinika santatra sy ny fihaonambem-pirenena izay nokasaina hatao ny ny 8 – 9 – 10 jona 2010 sy n y 14 => => jona 2010 izay nivory ny faha 7 Jona 2010 rehefa nihaino sy nifampidinika tamina sokajin’olona maro, na mpanao politika, na fikambanana na olon-tsotra dia nanamarika fa :

  • tokony hiainga avy any ifotony ny fifanakalozan-kevitra sy ny dinika momba ireo lohahevitra izay haroso aroson’ny komity mpikarakara,
  • nahatsapa fa mbola maro ireo fanatontosana sy fifandresen-dahatra atao amin’ireo ankolafin-kery politika maro samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena sy iraisam-pirenena
  • nahatsapa fa ilaina ny hampirindra sy hampilamina tsara ny fahazoan’ny Malagasy tsy ankanavaka maneho ny fahavononana hiara-midinika dia nanapa-kevitra fa  ahemotra ireo daty voatondro fa hanaovana ny dinika santatra sy ny fihaonambem-pirenena
  • Atao eny amin’ny distrika 119 ny dinika santatra  izay saika hatao eo amin’ny renivohi-paritany teo aloha

Araka izany, dia ahemotra ireo daty voalaza teo aloha ary hambaranay aoriana ny daty vaovao

Manainga sy manentana ny Malagasy rehetra ny Raiamandreny Mijoro sy ny komity mpanomana mba hifampidinika manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny

Sao mitari-drano an-kilahila e…!

Tsy vao izao no nahenoana ny resaka fivarotana rano amin’ny any ivelany ity. Fa izay tena mampalahelo amin’ny resaka toy itony dia ny mahalala fa na ny Malagasy aza ato anatin’ny fireneny , mbola maro no tsy mahazo akory izany rano fisotro izany. Isan’ny antom-pisian’ny A.E.S any atsimon’ny Nosy izay zavatra izay. Ary inoako fa tsy miafia amin’ny ao amin’ny Ministeran’ny Rano tokoa ny resaka toy izao, koa manantena ny Malagasy tsy mandady harona fa ho avy ny mangarahara momba io resaka io (avy  aminareo mpitondra, mazava ho azy). Niniana tsy adika teny Malagasy aloha ilay hafatra nalefa mba tsy handiso ny hevitra tian’ilay Collectif ampitaia. Saingy mbola ho avy manaraka eo ihany ny dikanteny malalaka.

De: « J. Solo Rxxxx »

Dia mbola ho gaga ihany ve isika hoe « nofohanan’i Irak ny trosan’ny gasy ? »

Ny antenimiera tsy misy intsony, ny loholona tsy hita izay nalehany, ny fitsarana tsy azo itokisana…

Dia iza izany no mba mijery sy manao aro-fanina @ izao « gaboraraka » izao ?

Ny fanapahan-kevitra voalohany tokony ho raisin’izay ho voafidy ara-dalàna eo dia ny mampiato sy manafoana izao fanapahakevitra natao t@ sonia tsy ara-dalàna izao !

Taratasy nalefan’ny Collectif Terres Malgaches momban’ny fivarotana ny ranon’i Mananara :

Monsieur Le MINISTRE de l’EAU
de la République de MADAGASCAR

Monsieur Le Ministre,

Fidèle à ses engagements pour la défense des terres et des paysans malgaches, le Collectif TANY est préoccupé par le projet de vente d’eau du fleuve Mananara-Nord dont l’état d’avancement demeure obscur pour les citoyens malgaches, comme nous l’avions indiqué dans une lettre datée du 31 janvier 2010 qui vous a été adressée et qui a été rendue publique par des organes de presse malgaches et des ONGs internationales.

Or, les autorités malgaches compétentes dont vous êtes n’ont pas répondu à la demande légitime de transparence sur ce contrat de vente d’eau douce à destination d’un pays du Golfe persique.

Les rares informations parvenues au Collectif TANY depuis fin janvier n’ont fait que renforcer ses inquiétudes. Elles révèlent que ce projet a fait l’objet de la signature de deux protocoles d’entente en 1988 et 2005 entre le gouvernement malgache et la société canadienne Aquamar et que entre ces deux périodes, des modifications importantes des termes du contrat auraient été apportées, à savoir l’allongement par deux de la durée du projet et la multiplication par trois du volume d’eau à fournir.

Par conséquent, le Collectif TANY réitère sa demande sur la nécessité d’informer tous les citoyens sur la teneur du contrat en cours actuellement :

– Qui a réalisé les études d’impact environnemental et quels en sont les résultats précis ?

– Quel est le pays du Golfe destinataire ?

– Quel est le volume d’eau douce à fournir dans le dernier contrat signé entre les autorités malgaches et la société Aquamar ? Qui contrôlera le volume d’eau réellement capté ?

– Qui financera les infrastructures nécessaires ?

– Quelles sont les contreparties pour les citoyens malgaches ? A qui seront versés les revenus engrangés ? Quelle redistribution est prévue entre les structures de l’Etat central et celles régionales et locales ?

Comme les terres, l’eau est une ressource vitale, stratégique, convoitée, elle est même à l’origine de conflits armés dans le monde. L’importance et la valeur de l’eau au XXIe siècle sont donc primordiales. Elle est d’autant plus précieuse à Madagascar qu’un grand nombre de citoyens malgaches n’y ont pas accès.

Comptant sur votre sens civique et votre attachement à la transparence et à la bonne gouvernance, nous sollicitons de toute urgence, Monsieur Le Ministre, une réponse de votre part et vous prions d’agréer notre très haute considération.

« Izay mitady dia ahita… »

JSR
jsrandria@yahoo. fr

France/Afrique sy ny 14 Jolay

Niaraha-nahita ny fitsivalanan’i Afrika Atsimo (Afrique du Sud)  mba tsy hahafahan’i Madagasikara mandray anjara amin’ny fivoriana tany Nice. Re anefa tato aoriana fa anisan’izay nahazo fanasana hanatrika ny fivoriana atsy La Réunion ary asaina koa hanatrika ny fankalazana ny fetin’ny 14 Jolay any Frantsa i Madagascar.

Hatreto aloha dia hoe handray anjara amin’ny matso lehibe hatao amin’ny 14 Jolay 2010 eo amin’ny Champs Elysée ny tafika Malagasy . Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ihany koa ny nanomezan’ny Frantsa fahaleovantena ireo firenena afrikana nozanahany izany.Iza koa moa no mahalala na mbola fihetsika hanamafisana ankolaka sy itadiavana paika vaovao hanjanahana amin’ny fomba ‘mihaja’ izany?

Ny tiana hotsindriana anio dia ny hoe, dia nampaninona antsika anefa izao ny tsy fandraisana anjara tany Nice? Fa angaha rehefa tsy mitankosina amin’i Frantsa dia tsy hahita mangirana? Nanenina mafy angamba ingahy Sarkozy nony nandre fa nitsoratsoraka ny Sinoa nanolotra fiaraha-miasa amin’ny Madagasikara. Very hevitra ny vaventy fa toa ho votsotra i Madagasikara (Madagascar) sy ny hareny. Sahiran-tsaina fa ho lasan’ny sasany ny tombontsoa zatra nobankoavina teto.

Ny tiana hotsindriana mafy koa dia ny hoe ‘mba manàna hambo toy ny Maraokana (Maroc) sy ny toa azy, sahy niteny fa tsy dia misy ilàna izay fivoriana any Nice izany‘. Asehoy amin’izao tontolo izao fa tena manana ny hambo ilaina sy ny fiandrianam-pireneny i Madagasikara fa tsy hoe rehefa mivovo ny ambasadaoro itsy , na ny solontenam-pirenena irao, dia tsy maintsy marina sy to teny eto amin’ity Tanindrazantsika ity.

Hita amin’iretsy fanapahan-kevitra ‘tsy nanasa‘ avy eo indray ‘manasa‘ etsy ambony ireo fa tena ‘boloky lahy homam-boantseva‘ ilay Nicolas Sarkozy. Sady mamy ny atsy no fy ny aroa. Tsy te-hamotsotsa an’i Madagasikara, nefa koa toa manana toerana goavana ihany Afrika Atsimo raha oharina amin’iry voalohany. Fanina indray avy eo rehefa nahita ny sasany nitsoraka naka ny hena teny an-tanan-tsaka mihanahana sy misabakabaka fisaina.

An’ny Malagasy i Madagasikara, tsy an’ny Amerikana na ny Frantsay, ka asehoy amin’izao tontolo izao fa manana ny maha-izy azy amin’ny lafiny rehetra ity firenena ity.

Innovation Fund (part 1)

Hivoaka kely amin’ny mahazatra isika ka lahatsoratra amin’ny teny frantsay no atolotra androany.

Une cérémonie de signature de protocole d’accord entre la Banque Mondiale et Orange Madagascar dans le cadre du lancement d’un projet de la Vice-présidence de la Banque Mondiale à Madagascar dont le projet  a été sélectionnée entre plusieurs projets mondiaux pour obtenir l’appui de l’ Innovation Fund s’est déroulée hier à Anosy (BM). C’est un projet de formation à l’utilisation des TICs pour 150 enseignants dont 68 enseignants ont  déjà été formés dans 4 villes. Dans cette première phase, l’objectif est d’atteindre environs 3000 lycéens. L’Association Telomiova a été parmi les invités d’honneur.

Discours de Mr Eric Rabemananoro – Communication Officer de la Banque Mondiale  – Madagascar

THE WORLD BANK – Working for a World Free of Poverty

Un projet pilote pour initier des enseignants au potentiel d’Internet

Antananarivo,1er juin 2010 – La Vice Présidence de la Banque Mondiale pour les relations extérieures a lancé cette année l’Innovation Fund, destiné à financer sur une base compétitive des idées innovantes qui contribuent à la mission du Réseau de communication de cette institution, et qui peuvent servir de projets-pilote qui pourrait être répliquées ultérieurement.

Le projet pour Madagascar figure parmi les sept qui a vu leur financement approuvé de part le monde. Il vise à initier et développer une culture d’utilisation de l’Internet par les enseignants malgaches, afin de les aider à enrichir le contenu de leurs cours et la méthode pédagogique sur base des ressources  internet mises en place par la Banque Mondiale et les Nations Unies à l’intention des enseignants et de la jeunesse, auxquelles s’ajoutent des sites de données statistiques, l’utilisation de moteurs de recherche et l’exploration de Wikipedia.

Le projet cible 150 enseignants dans quatre villes: Antananarivo, Mahajanga, Toamasina et Antsirabe. Il leur donnera l’occasion de découvrir l’utilité d’Internet en tant que ressource, particulièrement pour aborder des thèmes liés au développement durable (santé, éducation, environnement, population, économie, etc.). Après une première phase de formation qui a débuté le 11 mai à Antananarivo, le projet mettra à la disposition des enseignants formés des facilités pour une connexion gratuite pendant le mois de Juin, pour leur permettre de s’exercer. Par la suite, un jeu-concours doté d’un ordinateur portable sera organisé pour évaluer le niveau acquis. Enfin, un blog d’enseignants sera lancé dans le cadre de la dernière phase du projet. L’ambition pour ce blog est de le voir devenir un outil important de communication pour les enseignants, d’abord à Madagascar, et ensuite dans l’Océan Indien. Notons qu’un volet du projet s’adressera également aux enseignants responsables de programmes parascolaires à Maurice.

Les activités de lancement du projet s’exécuteront jusqu’à la fin du mois de Juillet 2010. Cependant, sur la base d’une estimation d’élèves par enseignant formé, au moins 3000 étudiants profiteront de ce projet sur Madagascar pendant la première année, et 10000 visites sont attendues sur le blog à la fin de l’année scolaire 2010-2011.

Dans la mise en place de ce projet, le bureau de la Banque Mondiale s’est appuyé sur un partenariat avec Orange Madagascar. Opérateur global de télécommunications.  Orange Madagascar est une entreprise citoyenne qui affiche sa volonté de contribuer au développement du pays en offrant de nombreuses possibilités, notamment dans le domaine de l’e-éducation.

« L’objectif d’Orange Madagascar est aujourd’hui de démocratiser internet en permettant à la population de bénéficier des différentes opportunités offertes par ce formidable outil. Aussi, nous sommes toujours ravis de participer à des projets qui contribuent au développement de Madagascar. Tel est encore le cas aujourd’hui, avec ce projet de la Banque Mondiale qui vise essentiellement à renforcer la capacité des enseignants du secondaire à comprendre les problématiques liées au développement durable, et tirer profit des sites internet mis en place par la Banque Mondiale comme ressources d’information à l’intention de la jeunesse » a expliqué Jean-Luc Bohé, directeur général d’Orange Madagascar.

A la fin 2008, le taux de pénétration d’internet au pays ne dépassait pas les 1,5%. Un pourcentage minime, sachant que la moyenne en Afrique est de 8%, et la moyenne mondiale 23%. En raison d’un ensemble de raisons liées à la difficulté de l’accessibilité économique ou technique, l’utilisation d’Internet comme outil pour actualiser la connaissance ou échanger des informations est encore réservée à des citadins privilégiés, y compris pour les enseignants. « C’est la raison pour laquelle ce petit projet pilote a du sens dans le contexte malgache…Pour le moment, ce n’est pas la taille de ce projet, le montant utilisé ou le nombre de bénéficiaires qui est important, mais le potentiel que cette petite expérience peut apporter dans la réflexion sur l’importance de faciliter l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la communication par les enseignants et sa capacité de réplication à d’autres villes de Madagascar ou dans d’autres pays » a expliqué Adolfo Brizzi, Country Manager de la Banque Mondiale à Madagascar.

Discours de Madame Le Proviseur du Lyçée Rabearivelo qui représentait les lyçées bénéficiaires:

-Mr Adolfo Brizzi, Country Manager de la Banque Mondiale à Madagascar

– Mr Jean Luc Bohé, DG d’Orange Madagascar

-Mr Erick Rabemananoro, Communications Officer

L’enseignement malgache n’a pas beaucoup suivi l’évolution des technologies de ces dernières décennies. En effet, le classique schéma: Prof-élèves-tableau-cahier-évaluation est le seul en vigueur dans presque tous les établissements scolaires.

Depuis quelques années, des chantiers de réformes se sont succédés, mais n’ont pas été achevés.  Nous espérons vraiment que la prochaine réforme tiendra compte de ce projet-pilote visant à renforcer la maîtrise de l’internet dans l’enseignement, car l’application de ce projet améliorerait la qualité de notre travail.

En effet, l’internet facilite la préparation des enseignants qui n’auront pas à chercher des documents presque inaccessibles. Soit parce qu’ils ne sont pas disponibles sur place, soit parce qu’ils coûtent trop chers. La vitesse de la communication n’est pas négligeable autant que le gain de temps si l’on dispose du matériel adéquat dans l’établissement. Il permet aussi une mise à jour permanente des données de base dispensées aux élèves. Les participants ont d’ailleurs bien apprécié la première formation.

Quant aux élèves eux-mêmes, raison d’être de notre profession, ils sont les grands bénéficiaires de cette méthode car elle permet de cultiver le goût du travail personnel, de la recherche, de concrétiser quelques fois des théories ou des explications abstraites. Nous avons remarqué que leur intérêt grandit pour des matières qu’ils ont tendance à négliger, voire à mépriser, par exemple l’anglais pour les élèves des séries scientifiques. Et enfin dernier avantage, ils aiment tout ce qui est du domaine informatique, ce qui annule toute forme de contrainte et motive leurs efforts. L’apprentissage prend la forme d’un jeu accepté et même demandé. En terme de rendement, ce système nous apportera beaucoup plus, non seulement par rapport au taux de réussite au bacc, mais surtout quand ils affronteront leurs études supérieures et la vie professionnelle.

Le mérite d’avoir formé des citoyens aptes à évoluer dans un monde moderne serait la juste récompense de l’établissement. Mais permettez-nous de soulever les problèmes qu’il faudra résoudre pour que ce projet soit pérenne et efficace. Il faudra intensifier la formation des enseignants. Il faudra convaincre certains d’entre eux, les aînés pour leur réticence, les plus jeunes pour leur manque d’audace, ou aussi pour leur crainte de ne pas être capable de s’adapter à cette méthode. Plus matériel est le problème que pose le coût de la connexion internet car il faut le dire,  si l’établissement ne dispose pas d’une connexion, il serait très difficile pour les enseignants de payer ces frais et de se déplacer souvent en dehors des heures de cours. L’insuffisance d’un matériel performant (nécessité d’un nombre de machine proportionnel à l’effectif du personnel) est aussi un handicap. Mais une connexion disponible, c’est-à-dire au moins de 7h à 18h tous les jours ouvrables revient très cher pour le budget d’un lycée. Et enfin, il nous faut du personnel permanent pour assurer le service dans la salle réservée à l’informatique (assurer la permanence, ouvrir le serveur, entretenir les machines, faire le ménage).

Nous espérons que ces quelques remarques ne constituent pas un obstacle pour la suite du projet et souhaitons vivement sa réalisation prochaine.

Au nom de tous les chefs d’établissement, je remercie tous les initiateurs de ce projet de nous avoir sollicité. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.

C’etait une photo prise lors des ateliers ‘Telomiova &  EPP Ambatomirahavavy » qui avait l’honneur de cloturer cette présentation à Anosy

Zo (un membre de l'Association TELOMIOVA) en train d'expliquer à une enseignante de l'E.P.P Ambatomirahavavy tout ce qu'elle doit savoir