ny ONG DEFI sy Madagasikara

Fanamarihana ety am-piandohana: Lahatsoratra mbola mety itondràna famenom-panazavàna mian-dalana izy ity, nefa tsy misakana antsika tsy hizara ny efa voaketrika akory izany

Teny filamatra hita amin’ny takelaka voalohany amin’ny fampahafantarana ny ONG DEFI ny hoe « La formation au coeur du développement », saingy izay tena nampiavaka azy sy mvesatra indrindra amin’ny hafatra ampitainy dia ny hoe  » La Main à la pâte » – izay raha adika tsotsotra dia ny hoe « Firotsahana mivantana – na Fandraisana ravin-dena ho fiaraha-mamolavola » hoe isika Malagasy.

Miasa amin’ireto faritra asehon’ny sary ireto ny fikambanana raha ny eto Afrika no asiana resaka, satria mitodika betsaka aty amin’ny faritra atsimo ny asa fampivoarana ataony.

ONG DEFI sy ny tontolo

Iza tokoa moa, ary inona no ataon’ny ONG DEFI ? Manazava fohifohy momba an’izany i Ramatoa Hanta RAKOTONDRAMAVO (Tale) ao anatin’ity horonantsary fohy ity:

Fa ny tena fototry ny resaka ato anatin’ity lahatsoratra ity dia ny faneken’ity ONG DEFI ity ny HO KIANINA. Raha  volana maro tany aloha no efa nanaovana ny fanadihadiana momba izay jery todika sy kiana momba ny asany izay dia omaly 22 Oktobra 2010 kosa no nanolorana izany ampahibemaso ho an’nytaom-piasana teo anelanelan’ny 2005 sy 2010. Ka mpampianatra avy amin’ny Anjerimanontolon’i Fianarantsoa, nampiana manampahaizana vahiny, no nanatanteraka izany, dia RAKOTOZAFY Harison José izay nitondra samirery ny vokatry ny jery kiana nataon’dry zareo noho ny mpiara-miasa amin’ny mbola voatazon’ny asa aman-draharaha any ivelany

Sombiny amin’ny famelabelarana natao

Raha iverenana fohy ny momba ny ONG DEFI dia manana ny foibeny any Frantsa izy ary isan’ny Malagasy tokana ao anatin’io birao foibe io Ramatoa Hanta. Miara- miasa aminy ao koa ry Ramatoakely Aurelie

Aurelie nandritra ny fanazavany ny tetikasa iandraiketan'ny DEFI eto Madagasikara

Ankavia: Christine MAGNY mpandrindra ny tetikasa eto Antananarivo, Ankavanana: Hanta RAKOTONDRAMAVO Tale

Mitodika betsaka amin’ny mpampianatra ny asa ataon’ny tetikasan’ny ONG- DEFI ary iarahany miasa amin’ireo Ben’ny tanàna, Lehibena Fari-piadidiam-pampianarana (CISCO), Ivontoerana samihafa (INFP ho an’i Madagasikara), Fikambanana hafa (AVANA-Education), ary tsy adinony amin’izany rehetra izany ny manatona ny tomponandraiki-panjakana voakasika mivantana amin’ny asa tiany hatao.

Ny taranja siantifika no tena tsindriana mafy. Andraikitra goavana tokoa izany, noho ny mpampianatra fototry iaingan’ny zavatra rehetra mihitsy, nefa tsy nahasakana azy ireo hanaiky hatao jery kiana, hitondràna fomba fijery ho fanavaozana sy fanatsaràna. Kiana izay tsy nitsitsian’ny Profesora RAKOTOZAFY teny tokoa, nefa dia noraisin’ireto mpitantana ny ONG-DEFI tamin-kitsim-po ihany koa.

Ahitàna iraka vahiny, ho mpanolotsaina ao anatin’ny sampana eto Madagasikara. Nezahana hatramin’izay ny hampiasa ny zavatra misy eo amin’ny toerana irotsahana, avy amin’ireny fitaovana efa niasa ireny, mba ho enti-mapita fahaizana amin’ny mpianatra. Nefa misedra olana ihany izay fomba izay hoy ny mpitondra fanakianana (Prof RAKOTOZAFY Harison José),

Priofesora RAKOTOZAFY Harison José

noho ny tsy fitovian’ny zava-misy any ambanivohitra sy any andrenivohitra izay mora ahitàna kokoa ireny zavatra efa niasa ireny, ary noho ny fahafaha-mihetsika ho an’ny mpianatra tsirairay

Ny maha-olona, ny Firaisankina, ny Fifangaroana ara-kolotsaina ary ny maha-matihanina no soatoavin’ny ONG-DEFI mba ho fandraisany anjara amin’ny fampandrosoana ny isam-batan’olona tsy hiankin-doha lava ka hitondra mankany amin’ny fiaraha-mientan’ny rehetra ho fampivoarana maharitra ny fanabeazana sy ny firenena. Io no sehatra idiran’ilay « La Main à la pâte » izay mifofotra mampianatra ny siansa sy ny teknika hahafahana mifehy tsara ny lesona sy miala amin’ny habadoana ka hanatsara ny fari-piainan’ny mponina.

Ramatoa Hanta RAKOTONDRAMAVO namelabelatra momba ny "La Main à la pâte" - MITAFA

Amin’ny  fomba ahona anefa? Amin’ny fijerena ny fototr’olana miteraka fahantrana sy ny fanaovana asa tonga dia miantraika amin’ny maro hiteraka vokatra maharitra.

Misy ny ONG, na ilay fantatsika matetika amin’ny hoe Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana, no heno fa manao jery todika ny asa vitany, fa toa vitsy ihany ny miantso manam-pahaizana manokana toy izao mba hiatrika « fanadinana goavana » imasom-bahoaka (Fomba fiteny ilazana ny hoe imason’olona io sao misy handika vilana eo an!)

Mpampianatra 40.000 no kendrena hahazo fampiofanana avy amin’ny ONG-DEFI raha ho an’i Madagasuikara manokana. Tafiditra ao amin’ilay sokajy hoe « mpampianatra FRAM – na ireo izay karamain’ny raiamandreny mivantana ».  Tetikasa hiarahany amin’ny INFP io. Vava-ady hafa indray ny any Togo, Haiti,Benin izay iasàny ihany koa.

Ao anatin’ny ezaka tiany hapetraka eto Madagasikara ny fomba fampitàm-pahalalàna MITAFA (MIara-mamolavola ny TAnana ho FAmpandrosoana). Fomba vaovao ezahana hanampy ireo zokiny efa nialoha lalana azy teo aloha izy ity: toy ny APC (Approche Par la Compétence) sy ny APS, ohatra

Raha ny nanontaniana mikasika ny fiaraha-miasany tamin’ity ONG-DEFI ity ny Lehiben’ny ZAP Sandrandahy, Andriamatoa RAKOTOSOLOFO Jean Paul sy ny Lehiben’ny CISCO Fandriana, ANDRIAMIFALISOA René, dia nanaiky tamim-pahatsorana haneho hevitra tao anatin’ity horonantsary fohy ity mba hilazan’izy ireo ny fahafaham-pony tamin’izay efa niarahany tamin’ny ONG-DEFI hatreto

Isan’ny anton’ny nanaovana ny jerikiana ny ho fizorana miandalna amin’ny fomba mahomby m,ankany amin’ny fisintahan’ny ONG-DEFI mba hanomezana laka ny eto an-toerana.

Momba ny resaka fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana toy itony dia fikambanana hafa indray no hoentina amintsika eto amin’ny manaraka. Ny TETEZANA ONLUS izay manana ny foibeny any Italia, nefa miara-miasa ihany koa amin’ny solontenany eto Antananarivo sy fikambanana aty Madagasikara ka isan’ireny ny VEKIFA any amin’iny faritra avaratra iny (Djangoa), sy iray hafa koa any Vakinankaratra any.