SEIMAD: inona no marina?

Ny zava-boasoratra eto ambany dia marihana fa taratasy atao hoe « misokatra » ve « sa nasisika » ? Tsy haiko izay hamaritana azy satria zavatra nasisika teny ho eny izy ity, noho ny fahafantaran’ny mpanoratra angamba fa ho hita ato ny fitarainany. Mahafinaritra ny fitokisana. Tsy voka-pikarohan’ny bilaogy izy ity araka izany, fa sakafo natolotra ho azy tamin’ny fomba tsy nampoiziny. Sakafo ho anao mpamaky indrindra indrindra, ary natao hodinihana.
Tsy sanatria hoe « omby » anefa no iheverana antsika amin’izany, fa zavatra iraisan’ny omby amin’ny olombelona io teny io, saingy ny olona kosa no nomena fanahy andalàna hahay mamakafaka sy mandinika izay voasoratra ato anatin’izy ity. Tsy nasian’ny mpandraikitra ny bilaogy fanovàna izay rehetra voasoratra tao anatiny, hatramin’ny tsipelina, ny faingo sy ny teboka. Ary inoako, rehefa jerena ilay fomba fitantarana, fa olona mahalala tsara ny fiainan’ilay orinasa no nanisika azy ho tany anaty tahiriko.
Mazotoa ary….

 

SEIMAD : mitsoka ny rivo-doza politika

Mba ho fitsinjovana ireo orinasa atao hoe Société Commerciale na Société Anonyme izay ny Fanjakana Malagasy no manana petra-bola be indrindra ao na actionnaire majoritaire (Société commerciale à participation publique) dia namoaka ny décret laharana 2014-014 ny Fanjakana manitsy sy manatsara ny fomba fitantanana ireny orinasa ireny, izay matetika no iharan’ny tsindry hazo lena avy amin’ireo Ministera Mpiahy ka zary lasa « vache à lait » na hitsetsefan’izy ireo tombon-tsoa manokana, amin’ny endrika maro samihafa, ary dia tsy vitsy tamin’ireo orinasa misy ny petra-bola be indrindra an’ny Fanjakana no efa resy tanteraka ankehitriny, ary dia miaina anaty fitaintainana sy korontana ireo Mpiasa amin’ireny orinasa ireny.
Ny tena mampalahelo dia ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mpitsetsitra ny tombon-tsoany manokana dia toa miha-manankarena sy mizendana hatrany, fa ireo tokantrano maro an’isa an’ireo Mpiasa dia zary lasa tsy zarizary ary betsaka no mikorontana sy rava satria dia tena mihatra aman’aina any amin’ireo tokantrano majinika ireo tokoa ny vokatry ny hery famoretana avy amin’ireo Ministera mpiahy manampatra ny fahefany ireo.

Efa hita sy tsapan’ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Tahirimbolam-panjakana anefa izany, ary noho izany indrindra no nanolorany volavolan-dalàna hisorohana ny « main mise » mihatra amin’ireny orinasa ireny.
Ny Tahirimbolam-panjakana na ny Tresor Public tokoa mantsy no solon-tena mahefan’ny Fanjakana amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny vahoaka amin’ny alalan’ireo petrabolan’ny Fanjakana, izay mazava ho azy fa an’ny Fanjakana mira an’ny Vahoaka, miparitaka eny amin’ireny orinasa maro ireny. Noho izany dia ny Ministeran’ny Vola sy ny Fitantanam-bola no Ministera mpiahy ara-bola (Tutelle financière) ireny orinasa ireny, ary tsy maintsy voasolo tena ao anatin’ny filankevi-pitantana na ny Conseil d’Administration io Ministera mpiahy ara-bola io.

Matetika anefa dia ny Ministera mpiahy ara-teknika (Tutelle technique) no mahazo seza betsaka kokoa ao anatin’izany filan-kevipitantanana izany, ary dia izy ireo no mijabajabaka amin’ny tsy rariny sy manao tsindry hazo lena. Ary dia tsy afa-manoatra ny Mpitantana amin’ireo orinasa ireo satria “BAIKO AVY ANY AMBONY” ka tsy maintsy tanterahina.

Toa izany ity tranga mampalahelo izay iainan’ny Orinasa SEIMad (Société d’Equipement Immobilier de Madagascar) etsy amin’ny 67 Ha ity. Iarahan’ny rehetra mahalala fa nandia taon-tsarotra tokoa izany orinasa izany, ary efa nisy mihitsy aza ny fotoana nahenoana siosion-dresaka fa tsy tafarina intsony ny orinasa ary mety tsy ho ela dia hikatona tanteraka.

Nanoloana izany dia fanamby maro no napetraky ny Tale Jeneraly, Atoa RAHARISON Liva, nandray io toerana io ny volana janoary 2012, rehefa voatendry tamin’ny didim-panjakana ny faran’ny volana desambra 2011, sy ireo Mpiara-miasa rehetra, fa hanao izay fara-heriny izy ireo hanarenana ny orinasa. Tsy ho tanisaina intsony ny ezaka vita tao anatin’izay 3 taona izay, fa dia maso miara-mahita sy sofina miara-mandre ny rehetra, fa dia tamim-boninahitra sy loha tena mitraka no nankalazan’ny SEIMad ny nahatrarany ny faha-50 taona niorenany tamin’iny taona 2014 iny. Maro ireo haino aman-jery efa nitatitra ny asa vita sy ny tetikasa efa an-dalàna ary koa ny mbola ho avy, notanterahina sy vinavinain’ny SEIMad, hanamafisana sy itazomana ny toerana misy azy, eo amin’ny sehatr’asa iainany, dia ny fanorenana sy ny fanajariana (immobilier et foncier).

Ny didim-panjakàna 2014-014 voalaza etsy ambony nefa dia mametraka fa tsy manan-kery ary tsy azo atao intsony ilay fomba nahazatra ny rehetra, saingy efa hatry ny ela no fantatra fa fandikan-dalàna (2003-036 ny 30/01/04), dia ny fanendrena Tale Jeneraly hitantana ireny Sociétés Commerciales à Participation Publique ireny, amin’ny alalan’ny didim-panjakana na “arrêté inter-ministériel” avoakan’ny Ministera mpiahy ara-teknika sy ara-bola.

Hatreto nefa dia mbola ilay arrêté tamin’ny volana desambra 2011 no nametraka ny Tale Jeneralin’ny SEIMad tamin’ny toerany. Ny Tahirim-bolam-panjakana anefa dia efa nandefa taratasy eran’ireo Orinasa voasokajy ho Société Commerciale à Participation Publique rehetra, ny mba handraisan’izy ireo ny fepetra rehetra mba hampifanentanana ny “statuts” ary hamerenana amin’ny laoniny ny fitantanana ny Orinasa, mba hanaraka sy hifanaraka amin’ilay Décret 2014-014 vaovao.

Samy nanolotra izay olona hapetraka eo anivon’ny filankevi-pitantanan’ny Orinasa SEIMad ary ireo ambaratongam-pahefana voalazan’ny “Statuts” an’ny Orinasa fa manana anjara-seza amin’izany, dia ny Fanjakana Malagasy (seza 7), ny Commune Urbaine d’Antananarivo (seza 1), ary ny Commune Urbaine de Toamasina (seza 1). Ankoatr’ireo dia misy seza 2 ho an’ny solontenan’ny Mpiasa, izay fidina eo anivon’ny Orinasa, saingy tsy mbola mila fanavaozana izy ireo raha toa ka ny volana Jiona ho avy izao vao tapitra ny “mandat”-any izay voafetra ho fidiana isaky ny 2 taona. Ho an’ireo seza 9 hafa kosa dia 7 taona no faharetan’ny mandat Araka ny voalazan’ny Décret 2014-014 sy ny Statuts ary dia nanatanteraka Assemblée Générale des Actionnaires ny SEIMad ny 29 desambra 2014 ary natolotra hankatoavin’io Assemblée io ireo mpikambana vaovao ho eo anivon’ny Conseil d’Administration, ary dia namoaka “resolution” ny AGO fa dia ekena 100% na “à l’unanimité” ireo mpikambana vaovao mi-isa 9 eo anivon’ny C.A.

Ny Assemblée Générale des Actionnaires irery ihany moa no fahefana mahefa fara-tampony ho an’ny Orinasa SEIMad raha ny lalàna sy ny “statuts” mifehy azy. Tamin’io fivoriam-be io ary dia notsindrian’ireo Tompom-bola fa mendrika ary tokony tohizana hatrany ny mandat an’ny Tale Jeneraly sy ireo ekipany, noho ny ezaka sy ny asa maro vitan’izy ireo, izay azo tsapain-tanana, ary indrindra, mba ho fitohizan’izany ezaka izany, sy ho firindran’ireo tetikasa maro izay efa misy ny nanomboka ary ao koa ireo efa hanomboka tsy ho ela. Toa hanano-sarotra tokoa mantsy raha ny Orinasa efa nandray ny “vitesse de croisière” no hisolo mpitantana tampoka, ary dia handringa ny « continuité des activités ». Rehefa nahazo toerana anefa ireto C.A vaovao dia tsy niandry ela fa tsy ampy 2 volana taty aoriana akory dia nanosihosy izany fanapahan-kevitry ny AGO izany, ary dia namoaka ny « résolution unique » manala an’Atoa RAHARISON Liva tsy ho Tale Jeneralin’ny SEIMad intsony, nanomboka ny 6 febroary 2015.
Tsara ihany anefa ny manamarika fa ny solontenan’ny Commune Urbaine de Toamasina dia tsy mba nandray anjara tamin’ireo fivoriana notanterahan’ny Filankevi-pitantanana na ny Conseil d’Administration, rehefa nailik’ireo mpikambana ambiny, satria hono tsy ekena ny taratasy manolotra azy ho ao anatin’izany rafitra izany. Rafitra izay efa nankatoavin’ny fahefana fara-tampony dia ny Assemblée Générale des Actionnaires ny 29/12/14 ireo mpikambana 9 natolotra handrafitra io Conseil d’Administration io. Koa ny fivoriana rehetra notanterahan’ny CA taorian’ny 6 janoary 2015 dia tsy voantso nanatrika izany mihitsy Atoa TOALINA ZAFINDRABARY, izay PDS ao amin’ny Commune Urbaine de Toamasina, neken’ny Assemblée Générale fa misolo toerana ny C.U Toamasina ao amin’ny Conseil d’Administration an’ny SEIMad manomboka ny 29/12/14. Mba mety manana izay heviny ihany koa nefa izany tompon’andraikitra izany, mikasika ny fiainan’ny orinasa sy ireo fanapahan-kevitra raisina.

Tetsy an-daniny, ireo olona 2 misolo tena ny Mpiasa eo anivon’izany Conseil d’Administration izany dia tsy mba namory ny Mpiasa, na dia indray mandeha akory aza, mba hakana izay hevitry ny Mpiasa marobe mahakasika ny fiainan’ny Orinasa sy izay mba hetahetan’izy ireo, fa dia ninia nanitsakitsaka tanteraka ny hasin’ny Mpiasa. Raha amin’ny maha-solontenan’ny Mpiasa azy ireo tokoa mantsy, dia izay hevitra sy hetahetan’ny Mpiasa no tokony entin’izy ireo eo anivon’ny rafitry ny Filan-kevipitantanana, ka mba tsy ho « vato kiboribory » hisedra ny tsindry hazo lena avy amin’izany rafitra izany ireo mpiasa, izay tena hany mahalala ny aty vilanin’ny Orinasa, miohatra amin’ireto mpikambana ao amin’ny C.A vaovao izay tsy mbola ampy 2 volana akory no nandraisan’izy ireo ny toerany.

Iza tokoa moa no mahalala mihoatra ny Mpiasa, ny tena zava-misy marina iainan’ny Orinasa? Saingy indrisy fa ireo misolo tena azy ireo eo anivon’ny Filan-kevipitantanana dia tsy te ahalala velively an’ireo Mpiasa maherin’ny 75 isa, fa dia mpiray tsikombakomba amin’izao fanesorana ny Tale Jeneraly amin’ny toerany izao.
Ary ny tena naha-gina sy naha-vaky ny fon’ireo Mpiasa marobe, dia tsy henatra tsy tahotra ireto solon-tena 2 mieboebo sy mizendana fa tsy maintsy esorina Atoa RAHARISON Liva, ary tsy maintsy mahazo toerana ambony ao amin’ny Orinasa izy ireo, satria afaka milalao sy anisan’ny mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ny Filankevi-pitantanana. Hatramin’izay nahavoafidy azy ireo tao anatin’izany filan-kevipitantanana izany moa dia hita taratra fa nisy fiantraikany tamin’ny asan’izy ireo izay toa zary lasa vita tsizarizary noho ny tsy faharahan’izy ireo izany araka ny tokony ho izy. Toa tsy hain’izy ireo ny mandrindra ny maha-mpiasan’ny orinasa azy amin’ny maha mpikambana azy ireo ao anatin’ny C.A, fa toa lasa ny fitadiavan’izy ireo ny tombontsoany manokana no nahery sy nahazo laka. Ny ezaka nataon’ny Tale Jeneraly mba hampahatsiahivana azy ireo ny adidy sy andraikiny voalohany amin’ny maha-Mpiasan’ny Orinasa azy ka tokony hanomezany vokatra tsara hatrany eo amin’ny zavatra takian’ny orinasa aminy, saingy toa zary tsizarizary sisa izany, fa dia ny fiheboheboana sy ny tsindry aloka hatrany no nasetrin’izy ireo izany, dia izao niafara tamin’ny fandraisan’izy ireo anjara mavitrika tamin’ny fanesorana ny Tale Jeneraly izao.
Ankoatry ny tsy fahaizana mandrindra ny sady maha-mpiasan’ny orinasa, sy ny maha-mpikambana ao amin’ny filan-kevi-pitanana moa, izay tsy tokony ho olana velively, dia tsapa fa ny tsy fananan’izy ireo ny traikefa sy ny fahaizana ampy iatrehana ny asany no tena olana goavana, nahatonga izao toe-draharaha izao. Mahay mikabary sy mandaha-teny tokoa mantsy izy ireo, ary heverina fa izay no naha-babo ny Mpiasa ka nifidy azy ireo ho solon-tenany. Kanjo, indrisy, fa ny vava tokoa dia ananan’izy ireo, fa ny fahaizana dia tsy ao velively.
Sombiny amin’izany fiheboheboana sy fisehosehoana ary tsy fahampian’ny saina mandinika izany moa dia tsy henatra tsy tahotra Atoa ANDRIANAIVO Sylvain Roger, sekreteran’ny C.A, maka ny toeran’ny Filohan’ny Filankevipitantanana na ny Président du Conseil d’Administration, manao Sonia ny taratasy fibaikoana ny Tale Jeneraly hanao ny famindran’andraikitra na ny Passation de service.
Toa tsy mahataitra ihany anefa, raha ny siosio heno, fa hay Atoa ANDRIANAIVO Sylvain Roger mihitsy no loha-laharana mitady hipetraka eo amin’ny toeran’ny Tale Jeneralin’izany orinasa SEIMad izany. Ary dia efa resa-be niparitaka tao amin’io toeram-piasana io moa raha ny feo mandeha fa efa namoaka teny hafahafa toy ny hoe “raha tsy manan-karena amin’izao fotoana fanararaotana izao izy dia tsy hanan-karena intsony” ingahy. Ho hita eo moa ny fivoaran’ity raharaha ity satria efa namoaka APPEL A CANDIDATURE ny Filankevipitantanana, ary dia ao amin’ingahy ANDRIANAIVO Sylvain Roger no aterina ny candidature, hatramin’ny alakamisy 12 febroary izao amin’ny 4 ora sy sasany. Asa re raha mba hizotra araka izay tena tokony ho izy izany rehetra izany, na dia ho fihetsiketsehana ivelany hanaronaronana ny teti-kady efa maty paika hametrahana Tale Jeneraly vaovao efa nokonikononina ela.

Hisy tokoa ve ny mangarahara? Satria dia efa azo inoana fa ny dossier an’ingahy Sylvain Roger no loha-laharana efa vonona ela mialohan’ny nivoahan’ny appel à candidature. Raha toa moa ka anisan’ireo mirotsaka ho laniana izy dia heverina fa rariny sy hitsiny raha tsy miditra ao anatin’ny rafitra mitsara sy mandinika izay homena ny toerana, satria dia lasa mitsara tena ihany, ka izay tokoa moa no hanaratsy ny tenany?

Ny irariana dia ny tsy hanaikinaiken’ireo Mpiasa maherin’ny 75 izao toe-draharaha mampalahelo izao, raha zary toa lasa nangina hatrany izy ireo hatrizay, fa kosa mba hivondronan’izy ireo hijoro sy hitsangana ho sahy hanohitra ny tsy rariny, ary hitaky ny mangarahara sy ny ara-drariny amin’izay ho fanendrena ny Tale Jeneraly vaovao, ka mba tsy ho ny tombotsoan’olom-bitsy no hahazo vahana eo anatrehan’ny tombotsoan’ny Orinasa sy ireo mpiasa marobe mivelona sy manankina ny fiainany manontolo amin’izany orinasa izany.

Ny 3 febroary moa dia efa niparitaka tamin’ny “reséaux sociaux” ny resaka arak’ity tweet iray ity ohatra:

tweetSeimad

Hita taratra sy azo antoka amin’izany fa na miezaka mafy aza ny Direction Général du Trésor izay hany misolo tena ny Fanjakana sy ny Vahoaka, mba hiarovana ny tombontsoan’ny be sy ny maro, dia indrisy fa ny hetraketrak’ireo tsy mataho-tody sy miseho azy ho tsy maty manota ka tsy matahotra an’Andriamanitra fa mitetika ny haren’izao tontolo izao sy ny tombontsoany manokana, no mbola manjaka sy mahazo làka. Dradradradraina etsy sy eroa ny hoe ho an’ny tombontsoa ambonin’ny firenena, saingy tsy izany velively ny tanjona, fa ny hangoron-karena sy hanampatra ny fahefana kely nomena na ananana.

Efa re siosio ihany koa mantsy izao fa tsy ho ela raha tsy efa an-dalana mihitsy aza ny fanatanterahana azy, fa dia hosoloina daholo avokoa ireo tompon’andraikitra ambony rehetra eo anivon’ny Ministeran’ny Vola sy ny Fitantanam-bola. Hampalahelo tokoa, ary zava-doza ho an’ny firenena raha sanatria ka izany no vitan’ireo Mpitondra, ka ho olona ho azon’izy ireo baikoana sy atao saribakoly no hapetraka amin’ireo toerana saro-pady ao amin’izay Ministera izany.

Fanamarihan’ny eto amin’ny bilaogy: raha jerena ny daty nandefasan’i Poseidon ny bitsika avy aminy dia 3 Febroary. Ny zavatra hitranga navoakany kosa dia ny 6 Febroary.

Lahatsoratra mifandraika amin’io: Nalaina tao amin’ny tranonkalan’ny La Gazette de la Grande Ile  […] Raha niezaka nanatona mba hanontany ny zava-misy marina teny amin’ny foiben’ny Analogh teny Soanierana moa ny mpanao gazety omaly dia akory ny hagaga,na raha nandre ny fandavan’ny tomponandraikitra sasany ao hamaly ny fanontanian’ny mpanao gazety. Tena hita taratra fa matahotra sy mihorohoro amin’ny afitsoky ny tale jeneraly izy ireo ka tsy mety hanazava na hitondra hevitra ho an’ny mpanao gazety. Nambaran’izy ireo fa “tsy eto izao ny tale jeneraly ka tsy afaka mamaly izahay raha tsy mahazo alalana aminy”. […]

Liban-Madagasikara: Iza no mbola te-handeha hiasa any?

Resadresaka nifanaovako mivantana tamina namana iray monina sy mipetraka any an-toerana (Liban – Libanona) efa ho 14 taona izao ampitaiko aminao manaraka izao. Tsotra ny tiana hahatongavana: Be izay ranomainty lanin’ny gazety an-tsoratra izay, tataka ny vavan’ireo mpilaza vaovao nanambara ny zava-misy iainan’ny ankamaroan’ireo Malagasy nisafidy handao tanindrazana noho ny fitadiavana. Misy ny fomba fiteny hoe ‘mandeha mitady asa’, saingy misy koa ny ‘mandeha mitady vola’ ka iza amin’izy ireo no azo anasokajiana ny maro amin’ireo Malagasy nisafidy ny handeha any Liban mba hijery lanitra vaovao?
Sombiny ihany tamin’ireo resaka efa ho ora iray no entina etoana. Araho ary:
27 Febroary 2011 ny andro, amin’ny 10 ora alina latsaka kely
21:55
miarahaba e
manao ahoana ny any Libana any amin’izao?

manaona
ny aty ny fiandrasana zany avion zany no malaza
misy ny ankizy efa te hody

fa anisan’ny hody angaha ianao?

nonnnnnnnnn
6000 malgaches ny eto liban

260 ono no te hande

ok

ka toa oe ho avy tsy ho ela anie e
zay no henonay aty

ka tena miandry ny ankizy
misy ireo gasy any amponja koa mantsy

15 hono
andraso fa hataonay tam tam aty ary ny resaka momba an’io avion io raha izany e
efa nasiako aloha eto amin’ny FB fa ny any amin’ny Twitter no alefako afaka minitra vitsy

merci

dia ahoana ny amin’ireo gasy any amponja ireo? tena nanao hadalana sa tsindry hazolena

tsy misy manao adalana zany aty
fa tsy manana paps ny ankizy dia mitsoka
dia tratry ny polisy

fa iza no tena mitazona ny passport rehefa tonga any e?

zany ny lalana eto e
ny mpampiasa mitazona ny passeport

angaha rehefa tenenina ny polisy hoe nogiazan’ilay patron dia tsy mety manao demarche?

tsy misy droit zany eto e
refa tena mijaly ny ankizy de mitsoka no fanafodiny

gravy kosa izany an

ho faty ao kosa v izy
zany ny aty
kestion de chance
misy ihany ny olona tsara
ohatra ny erantany re!

ary manao ahoana ny fifanohanareo samy Gasy manoloana an’izany?

tsy misy
tsy miray hina ny gasy eto liban
tsy misy association na gasy matotra eto
zay koa ny tena bleme eto
rehefa mijaly ny ankizy any @ contrat de tsy hita mihitsy oe iza no antsoina

mampalahelo izany

ie
mampalaelo
mbola ho ela vao ho resolu ny probleme liban

kivy be aho mieritreritra an’izany

ie

izaho izao nihevitra fa mba efa milamindamina io resaka io taorian’ireny faty nifanesy tonga taty ireny

negatif b e

ka zahay anie ary mahare oe mbola misy gasy miditra ihany ono eto e

ka io no tena mahakivy ahy anie e, na efa be aza ny faty tonga, na be aza no efa niteny tamin’ny TV sy Radio, dia mbola be ihany no te handeha fa manantena ilay teninao hoe misy tsara, misy ratsy dia mi-tenter chance

zay koa aza gaga ko
mitenter chance e

tsy misy maharatsy azy, saingy raha eto akaikin’ny fianakaviana no misedra ny mafy, mbola mba misy antenaina, fa raha any an-tany lavitra any, tena mazana be

justement
fa misy koa aloha ny ankizy tsy motivé  e
tsy fantany inona no alehany aty
misy ny tsy vonona hiasa

hadalana be izany

aty ange tena miasa e
fa ny asa aloha dia misy ra tsy kamo e
mbola azo hiainana eto

ka ny olana dia ny olona sasany mitady vola fa tsy mitady asa, asa raha azonao ny tiako holazaina, tsy te hisahirana

azoko

fa angamba ataony fa tonga ho azy eo ny vola

misy reny eto, zay anie

zay no mahatonga ny ankizy efa ela teto na mody aza dia miverina
satria nahita ny tsirony teto
b d b ny zavatra mila amboarina e, voalohany ny fanazavana ny te hande fa tena miasa aty

ny malaina hisahirana izany no tena betsaka mandeha any raha azoko tsara ka nony tonga any vao torana mahita hoe tsy an-jaza ny

zay mihitsy

misy koa ny mievitra oe any andafy de mitady vady
tsy misy ho vadiana eto e

tena marina io resakao iray io an, be ny vehivavy gasy izao no tsy manan-draharaha afa tsy ny mitady vazaha ho vadiana amin’ny aterineto

marina io
14 ans za no teto liban
zany mantsy
tsy dia microire io vady en ligne io za
hevitrako manokana io

misy izao lasa tany Belgique tany hono fa nony tonga tany dia vadina mpiasa any amina ferme fiompiana avy eo vao manenina

22:20

ka any anie vao mahita e
azo foronina doly anie etoe
ka izany no mahavendrana ny sasany
tsy mandalina fa mijabaka fotsiny

ka manambady vazaha re !

adala be daholo. Mbola ho ela io vao ho voafafa satria raha ny generation miaina izao aloha dia mbola ilay mihevitra ny suprematie vazaha foana, na vazaha mainty io na vazaha fotsy an

lol

heveriny fa ny vazaha dia synonym paradis foana
justement
mentalite gasy io
laozako kely aloha ianao
bonne soiree !

misaotra nampahalala vaovao, manantena ny mbola ho tafaresaka amin manaraka

mandrampanoratra indray e

veloma

Dia toy izay ilay fampitàna vaovao sy zava-misy avy any Liban.  Anjaran’ny tsirairay ny mandalina, hoy aho, ary dia mba miandry ilay fiaramanidina manokana nampanantenaina azy ireo ny rahalahy sy anabavy te-hifankahita tava amin’ireo nilaozany ela teto Madagasikara. Tsy fotoana hifanomezan-tsiny sy handatsana intsony izao ka hitenenana hoe tsy nisy noterena ry zareo handeha ho any Liban, fa fotoana kosa itadiavana ny vahaolana.

Loza raha may ny ala kely … farihin’i Mandroseza

Tsy nisy andro iray tsy nandrenesana anjomara fanairan’ireny fiarabe mpamono afo ireny teto Antananarivo. Na andro na alina dia tsy maintsy mandre azy ireny foana ny mponina. Toa zary lasa fahazarana mihitsy indray aza angamba, mba tsy hilazana hoe lasa tsy mahataitra.

Fiaraben'ny mpamono afo

Toa mampahatahotra ny hiteny hoe efa misy tia milalao afo sy faly mahita zavatra may koa ve ny Malagasy (pyromane)? Teo aloha teo mantsy dia tsy nisy tsy taitra nandre fa may ny ampahany tamin’ny valan-javaboahary voajanaharin’Ankarafantsika, nanaraka azy avy eo ny valan-javaboaharin’Isalo. Tsy hoe adino akory ny « hain-trano faobe » mitranga eto an-drenivohitra, toy ny teny Antohomadinika, raha tsy hiresaka afa-tsy io isika.

Tamin’ireny tranga ireny dia saiky tonga nidodododo sy nihazakazaka nijery ny zava-nitranga sy hoe « hitondra anjara biriky » ny olona isan’ambaratongany. Fa raha ity nitranga androany ity kosa no lazaina, dia tena nampalahelo: May ny ala kely (mbola tamin’ny ampahany ihany aloha) manodidina ny farihin’i Mandroseza. Ampahany hoy aho, nefa tsy azo tsinontsinoavina ny haben’ilay faritra may. satria lehibe ihany.

Kely fa zava-doza raha avela hihanaka

Hoy ny manodidina

Tokony ho tany amin’ny 8 ora sy sasany maraina tany  no tonga teo niaraka tamina fiara 404 misy labasy ny olona vitsivitsy. Anton-dian’izy ireo ny handoro  antontan-taratasy am-patorana teo anatin’io faritra io. izay efa fanaon-dry zareo isaky ny andro sabotsy.

ireo antontan-taratasy nodorana nefa tsy may

Nilaza moa ireo mpiasa sendra ny tena teo amin’ilay toerana nisy ny fahamaizana fa tsy amperin’asa izy ireo no nisy niantso tamin’ny finday fa hoe

mirehitra ny ao anatin’ilay faritry ny ala kelin’ny JIRAMA.

Dia ho aiza izany ireo tarondro be teto?

Ary dia tonga nanohina ny antso tsy nisalasala. Na dia faran’ny herinandro tokony hialan-dry zareo sasatra sy hirevireveny aza (tsy afenina fa efa nahazohazo avy any amin’ny faritra nisy azy tokoa ny sasany tamin’izy ireo no tonga namaly ny antso).

Ankoatra ahy izay naharay antso avy amin’ny anabaviko monina eny amin’ny faritra akaikin’ny afo, dia nisy efatra teo ho eo angamba ireo mpiasa nijery ny fihanaky ny afo. Tsy fantatro na ny mponina  na ireo mpiasa no niantso voalohany ny mpamono afo. Tsy haiko na tamin’ny firy ireto mpiasa ireto no tonga teo an-toerana fa raha ny tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro nahatongavako teny dia tena mbola teo amperiny tamin’ny famonoana ny afo tokoa ny avy ao amin’ny mpamono afon’ny kaominina.

Raha ny teny heno avy amin’ireo mpiasa nanontaniana moa dia hoe tsy avy amin’ireo fako sy antontan-taratasy nodorana no niavian’ny afo fa avy amin’ny faritra ambany, akaikin’ny rano. Toerana izay lazain-dry zareo fa fieren’ny jiolahy sy ny mpanjono an-tsokosoko ary ireo mpifoka rongony. Fieren’ireo mpangalatra ihany koa hoy ny mponina eo akaiky eo.

Toa sarintsarim-piarovana ho an’ilay faritra ihany raha ilay tamboho natsangana manamorona ny arabe mankany Ankadindratombo iny. Raha tena miditra ao anatiny mantsy ianao dia hahita fa feno lala-masaka ao, izay efa ela nivezivezena tokoa. Mifampitohy sy mifandray avokoa izy ireny ary mivoaka mankany amin’ny lalam-by ery akaikin’ny lagara fiantsonan’ny fiarandalam-by ho any, na avy any Toamasina.

Saiky hangalatra fitia fa tsy nety ny androany e! Ramatoa nialoha lalana ka rehefa nifanena taminay (mpaka kitay) dia nitsiky sisa azo natao. Rangahy indray nitsirika ery ankavian'ny tamboho akaikin'ny lalamby ka tsy sahy nanaraka intsony. Amin'ny manaraka indray eeee!

Raha mihaino ny feon’ireo mponina eo akaiky eo indray, izay nilaza fa nahita ny fiandohan’ny afo sy nampandre ny tompon’andraikitra, dia avy amin’ilay fako nodorana ka nasavoritaky ny tadio no niavian’ny firehetàna. Tokony ho mba nisy ny fanaraha-maso ny afo natsangana araka ny fanamarihan’ireto mponina ireto, satria nambaran-dry zareo ihany koa fa indraindray maharitra iray andro mahery ny firehetana amin’ireo fako sy antontan-taratasy dorana eo ireo. Toy ny afon’ampombo misoko mangina.

Iverenana ilay sarintsarina fiarovana ilay faritra: sarintsariny amiko satria raha ny zavatra hafa tsikaritra tao dia vitan’ny olona ny mikapa hazo ao anatin’io faritra io, raha tsy ny tompony no nàka.

Dia hazo be no teto. Iza no nikàpa, tsy nisy nahita ve?

ny maka tanimena ao,

Ary sao mba ny mponin'ny citè ihany kosa no naka tanimena tety hananganana trano e? Asa lahy!

ny manao azy ho ‘trano fandriam-bahiny vonjy maika’, ny mametraka tsy amin-tahotra ny lakana fanjonoany eo amoron-drano eo,

tsy afenina intsony ny lakana fa avela ery amoron'ny lalam-by

tsy afenina intsony ny lakana fa avela ery amoron'ny lalam-by

ao ny mamadika azy ho trano fivoahana sy toerana fanariana fako na fanariana fatin’olona mihitsy aza ka indraindray dia efa mihintsa-nofo vao misy mahita (indrindra fa rehefa fahavaratra) hoy ny mponina eny. Na dia raisintsika hoe voafefy aza ilay mivoaka any amin’ny lagara, dia tsy olana ho an’izay te-hiditra ao ny miakatra ny tamboho avy aty amin’ny arabe ka miditra mankao. Nitaraina mihitsy aza ireto mponina eo akaikin’ilay faritra fa misy jiolahy tonga mifoka rongony ao anatin’io toerana io, ary amin’ny alina dia tafakatra hatrany ambony tafontranon-dry zareo. Nisy fotoana aza, amin’ny 11 ora alina, dia efa voasokatr’ireto jiolahy ireto mihitsy ny varavaran-kely tany ambony rihana.

Momba ilay hoe maka tanimena ao ny sasany dia tena zava-doza no hitranga atsy ho atsy satria feno lava-davaka be tokoa ao anatiny ao – lalina – ary ny iray amin’ireny dia ao ambany tamboho izay inoako fa efa tonga any ambanin’ny sisin-dàlana aloha kelin’ny tetezana mankany Ankadindratombo. Izany hoe dia efa miomàna izany fa atsy ho atsy mety hianjera ilay tamboho,ary hisy amin’ny ampahan-dalana , na farafaharatsiny sy sisin-dalana (trottoir) hanaraka azy.

Ny arabe mankany Ankadindratombo no ao ambadik’io tamboho io nakàna tanimena io

Nolazain’ny mpiasa iray ihany koa fa raha ny nanomanana ity faritra ity tany amboalohany dia ny ho fametrahana fitaovan’ny direksiona DLA ao amin’ny JIRAMA. Porofon’izany ny nahitàna andrin-jiro vitsivitsy mitsidrahaka ao anatiny ao. Ahitana vavahady roa ilay toerana, ilay ety ambony nidiran’ilay fiara nitondra antontan-taratasy hodorana, dia tariby monja no mba hidiny, raha mihidy cadenas tsy nahitàna fanalahidy hamohàna azy kosa ilay faharoa ery ambanimbany.

Saiky hatao fametrahana kojakoja no nanomanana ny toerana tany ampiandohana

Tokony ho tamin’ny 5 ora hariva latsaka kely tany ho any dia niala teo an-toerana ireo mpamono afo. Teny an-dalana hody koa anefa ny tena no nahatsikaritra avy eny amin’ny toerana avo fa mbola misy afo niha-nahazo vàhana indray avy ery amin’ny morony ambany akaikin’ny farihy. Niverenana nantsoina indray ireo mpamono afo (efa tany Besarety ry zareo tamin’ny antsoko voalohany). Indroa niantso aho ka nielanelana teo amin’ny 5 mn teo izany. Fotoana vitsy taorian’ny niantsoana azy ireo ( 15 mn) dia tafaverina ireo fiarabe roa nantsoina. Ny afo amin’io efa mahavitra  2 na 3  metatra indraindray, rehefa sendra mitsoka be ny rivotra. Marihana fa avy nandalo ririnina isika ary be ny ravina maina nihintsna nameno ilay faritra. Nanamora ny fitaran’ny afo izany, nampian’ireo fako sy ‘sachet’ maro arian’ny sasany ao anatin’ilay faritra.

Olana iray teny an-toerana koa ny tsy fisian’ny atao hoe ‘bouche d’incendie’. Voatery noho izany ireo fiarabe nandeha tany Ambanidia tamin’ny voalohany, ary avy eo vao teny amin’ny tohodranon’ny JIRAMA tamin’ny fanindroany no naka rano.

Tsy nisy olon’ny fokontany nanatrika ny fahatongavan’ireo mpamono afo tamin’ny voalohany, ary tamin’ny famonoana afo faharoa aza dia nantsoina tany mihitsy ny lehiben’ny fokontany sy ny mpiara-miasa aminy vao mba nidina nijery ny zava-nitranga: Tsy takona nafenina anefa ny fisian’ny setroka sy ny anjomaran’ny fiarabe mpamono afo.

Tamin’ny 5 ora sy sasany hariva aho vao afaka tanteraka teny amin’ny faritra nisy ity fahamaizana ity, ary ny zavatra tena nanamarika ahy indrindra dia ny tsy nahitako tompon’andraikitra ambony avy ao amin’ny orinasa JIRAMA – na iray aza – tonga nanotrona sy nijery na nanadihady ny zava-misy. Teny anelanelany teny dia nisy ihany ny antso an-telefaonina nifanaovan’ny mpiasa iray tamin’ny ‘hoe lehibeny’ izay nangataka ny hifampiresaka amin’ny solontenan’ny mponina mipetraka eo akaikin’ilay faritra may, nefa tsy fantatro hoe inona no antony fa dia isak’izay mandray ny finday ireto mponina teo amin’ny faritra dia tsy misy namaly resaka any ambadika any, fa nangina na tapaka ny fifandraisana. Tsy nisy araka izany fifampiresahana teo amin’ilay ‘lehibe any anaty finday’ sy ny olona ‘saiky tra-boina’ teny an-toerana. Mahagaga an!  mahatalanjona!  Tsy zava-maivana velively anefa ny tohiny raha sanatrian’izany ilay firehetana faharoa ka tsy tsikaritra ara-potoana satria mety ho niredareda nandritry ny alina tao sy nandoro ireo ‘citè’ teo akaiky. Ireto farany rahateo efa nisy nipitihan’ny afo, ka raha ny filazan’ilay vavolombelona mitantara eto ambany dia nisy tamin’ny zanany mihitsy no may teo amin’ny tratrany. Soa fa tsy dia zava-doza loatra,. Fa na izany aza…

Talohan’ny nialan’ireo mpamono afo tamin’ny andiam-pamonoana voalohany dia nanafatra ireo mpiasa izy ireo (teo imasoko no nanaovany an’izay) mba hanara-maso ilay afo sy ny faritra manodidina. Ary tamin’ny fiverenany faharoa dia tezitra mafy izy ireo fa hoe tsy nandray ny andraikiny ireo mpiasa nafarana. Ireto farany izay nanamarika raha nanontaniako fa

avy any Atsimon’Ambohipo no naharay ny antso ka nidodododo namonjy an’i Mandroseza ny iray, ary ny iray hafa kosa avy any Avaratr’i Mahazoarivo.

Fomba ahoana hoy izy ireo no hanarahanay maso ny afo avy any ambadiky ny akata be any, ary izahay rahateo olona tsy amperin’asa fa mba tonga fotsiny nanohana ny antso sy manampy amin’izay tokony ho vita. Ny tokantranonay koa ve tsy kaontiana?

Isan’ny kiana nataon’ireto mpamono afo tamin’ireo mpiasa ny hoe

efa mba nilazana ianareo fa mba jereo ilay afo, nefa moa nareo aza mamo amperin’asa. Tsy eritreretinareo ny gas oil laninay sns…

Mino aho fa tsy nahafantatra itsy nolazaina tetsy ambony ireo mpamono afo hoe mpiasa tsy amperin’asa anie ary tany ampiatrehana ny fiainany manokana tany ireto manatrika azy eo amin’ity toerana ity.

Nisy olona sendra naheno izay ‘taim-bava’ avy amin’ny mpamono afo izay no tsy faly ka nimonomonona niteny hoe

Tsy ny asan’ialahy no atao tsara fa ialahy tsy namono tsara ny afo tokony hovonoin’ialahy no nahatonga an’io niverina. Ary ny hetra alohanay no miantoka ny gas oil fa tsy avy any ampaosin’ialahy. Ka vonoy ny afo dia mandehana mody

Soa fa tsy henon’iretsy avy any Tsaralalana ny teniny fa asa angamba izay ho tohiny. Mety tsy ny afo indray no voatondraka.

Mbola teo amperin’asa tanteraka ireo mpamono afo tamin’ny 5 ora sy sasany nialana teny an-toerana sy tsy nahitako tompon’andraikitry ny orinasa mba tonga teny an-toerana. Mampalahelo! Tena olom-pirenena tompon’andraikitra tokoa k’ah….! Hoy sisa  ilay iraikalahy nisotro kafe tetsy ampita hoe

izao no izy rehefa tany tsy misy fanjakana.

Fanjakana iza anefa ilay andrasana? Foibe sa fanjakan’ny JIRAMA ? Tsy fantatro ! F’angaha tokoa moa misy idiran’ny fanjakana ny fitiavana milalao afo? Ny andraikitry ny orinasa amin’ny tokony hiarovany ny fananany angamba no tokony hasiana resaka

Antenaina  fa mba efa maty tanteraka izay ny afo any an-toerana ary mba handry fahalemana ny olona.

Fa isan’ny tsy hita teny koa ny mpanao gazety matihanina!

Ato  ny video misy ny fijoroana vavolombelona nataona mponina iray monina tena eo akaikin’ity faritra nirehitra ity. Ao anatin’izay fijoroana vavolombelona izay no ilazany fa ny afo nandorana ny fakon’ny JIRAMA ihany no nandoro koa ny kirihitra manodidina ary nanampy tosika sisa ny rivotra. Afo izay raha nisy kely foana dia namoizan’ireto olona ireto ny fananana hàriny an-taona maro.

Fotoana fialàn-tsasatra

Azo lazaina ho efa vitavita daholo ihany ireo fanadinam-panjakana rehetra. Ny mpiadina hanao Bakalaorea sisa angamba no mila miandry kely. Ny hafa kosa efa afaka miatrika ny fotoam-pialàn-tsasatra amin’izay.

Momba ity fotoam-pialan-tsasatra ity dia maro ny toerana azo isafidianana: Vatomandry, Foulpointe, Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Toliary (Tulear).

Na dia nisondroa aza ny saran-dalana fotoana vitsy lasa izay, noho ny resaka vidin-tsolika niakatra, dia tsy vitsy ireo fianakaviana misafidy ny handositra ny hatsiaka eto Antananarivo sy ny tabataba iainany isan’andro. Mikatsaka filaminan-tsaina e!. Safidy be mpanao ny mankany Toamasina na Mahajanga. Eo koa Antsirabe. Saingy raha Toamasina no lazaina dia misy ny milaza fa mangatsiaka kokoa raha ampitahaina amian’i Mahajanga any, no sady maneri-dava. Tsy mifanalavitra loatra amin’Antananarivo ny maripana hoy ny maro. Aleon’ny olona araka izany misafidy ny hiankandrefana ka mamomnjy an’i Mahajanga.

Fa raha hitodika ho any amin’ny faritra Atsimo kosa no safidy nalainao, dia tsara ny mampahafantatra anao (raha handeha taxi-brousse) fa tsy dia misy mahasamihafa azy ireny intsony amin’ny taxibe sy ny ‘bus’ eto afovoan’Antananarivo renivohitra. Nahoana angaha hoy ianao? Tsotra fotsiny. olona efatra isaky ny laharan-tseza no mipetraka (ny iray amin’io ilay mampisabaka vody eo amin’ny fitohizan’ny strapontin (ilay seza kely aforitra iny) Ankoatr’izay dia mbola asiana olona koa ery amin’ny seza volamena (ilay manome lamosina eo aorian’ny mpamily. Tsy ampy ny lisitra raha tsy tafiditra miforitra miaraka aminao mpandeha ao koa ilay iraikalahy hoe ‘mpanampy ny mpamily, hono’.

Alaivo sary an-tsaina ny havizanana sy ny fijaliana rehefa mandeha an-jatony kilaometatra mitsingilahila sy mifanizina anaty fiara ianao. Reraka ny lamosina, torovana sy voly ny tongotra, ary dia tsorina tsotra izao fa fahasorenana no anaperana ny làlana. Izany rehetra izany izao no zakain’ireo rehetra mihevitra ny hamonjy ny renivohitr’i Vakinankaratra. Asa raha mba rahoviana ihany vao hisy ny fanajàna ny mpandeha! Ary asa raha mba rahovina koa vao tena kiasa ilay malaza tsy hihinànana toa vilian-tsahona atao hoe ‘Mpiaro ny zon’ny mpanjifa’!

Na izany aza, mirary fialan-tsasatra sy fiverenan’ny aina vetivety ho anareo trotraky ny dia noho ny zavatra tahaka izany ny eto amin’ny gazety-adaladala e! Aza ny hadalàn’ny sasany no tsy hanaovana vôkansy, fa ny tsy afa-mikofoka noho ny asa aman’adidy aza efa tsy fidiny. Bôny vôkansy eeeeeeeee!