Mahantra ve ny Malagasy?

Sady ENY no TSIA no valin’iry fanontaniana natao lohateny.

Fa iza tokoa moa no mametra, ary inona no mari-pandrefesana ny fahantràna e?

Ny PNUD amin’ny alàlan’ny antsoiny hoe IPH (Indice de Pauvreté Humaine) ijerena ny tokony hananan’ny tokantrano nefa tsy ananany, sy ny Banky Iraisam-pirenena (Banque Mondiale) no nametraka fa raha tsy mahazo 2 dollars, (eo amin’ny Ariary 4.000) isan’andro ianao farafahakeliny, mba ho enti-mivelona dia olona mahantra no ikilasiana anao.

Dia mipetraka ny fanontaniana fanampiny manao hoe: Mba firy amin’ny Malagasy re no mahazo izay isan’andro e?

Raha atao mantsy ny kajy dia eo amin’ny $ 60 amerikana/volana na Ariary 120.000 / volana izany no tokony hiditra amin’ny tokantrano Malagasy iray vao azo lazaina ho eo amoron-tevan’ny fahantràna izy. Amoron-tevana satria io no fetra faran’ny ambany tsy hidinana any ambanin’ny tsipika mamaritra anao ho mahantra.

Raha mijery antontan’isa eny amin’ny sampana mpiandraikitra ny momba izany anefa isika dia hahita fa mahery be amin’ny antsasaky ny vahoaka Malagasy, hatramin’ny 70%, no tsy mahita afa-tsy ny 1/3-n’io 2 dollars isan’andro io.

Na io aza anefa no zava-misy dia tsy mety miaiky ary tsy manaiky ny ho tondroina fa mahantra izany mihitsy ny Malagasy sasany. Hita taratra izany ao anatin’ilay hiran’i Mamy Basta, ilazany fa hoe mafy toto RaMalagasy, ary ompaina reny vao miha-mahery, ary mbola manamafy izany ny fomba fiteny eny anivon’ny fiarahamonina eny.

Mba hanaronan’ny ankohonana Malagasy iray ny fahantrany dia aleony mampiasa ny teny hoe SAHIRANA, na dia efa hita izao aza fa mahantra noho ny mahantra. Sahia anie ianao miteny hoe ‘Tena mahantra ry zareo atsy avaratra, sns….e‘, dia hahita ny anganonao ianao. Ary henoy ny fiteniny azy rehefa milaza ny tsy fahafaha-mividiny, na ny tsy fahafahany manatanteraka zavatra iray noho io antony io ny tokantrano Malagasy iray: Sahirana akia / lesy izahay a. Fa tsy misy mihitsy hiteny hoe Mahantra lesy /akia izahay a.

I Madagasikara no isan’ny manana io fidirambola ambany indrindra io aty Afrika, satria ny an’ny hafa mahita manodidina ny  $100 / volana.

Betsaka tokoa no mizaka an’izay fahantrana izay, na dia betsaka koa aza ny banky milaza ho mampindram-bola hanalàna fahasahiranana (fahantrana). Fampindramana izay mbola mamatotra bebe kokoa an’ireo izay afa-miditra amin’izay làlana izay, tsy ho afa-trosa, izany hoe alentika hatrany hatrany ho mpitrosa mandrakizay. Fa famnpindramam-bola mampilendalenda kosa ho an’ireo 70% voalaza ery ambony, satria tsy ho afaka ny hahazo izany velively izy ireo noho ny antoka tsy maintsy hotakian’ny banky aminy. Ny hohaniny aza mboa hokarohana. Rahoviana izany izy ireny sy ny taranany no ho afaka hindrana vola hanorenana fihariana? Ankamantatra

Ankoatra ny IPH, dia misy koa ny fandrefesana ny fivoaran’izay ananan’ny tokantrano tsirairay amin’ny alalan’ny antsoin-dry zareo hoe IDH (Indice de developpement Humain)

Ny toerana misy antsika :

Tsy nety votsotra teo amin’ny laharana 130 hatramin’ny 140 amin’ireo firenena 169 hatrany no nisy antsika hatramin’ny taona 2000 nanombohana io fomba fandrefesana io.

Raha hiresaka lafin-javatra hafa toy ny fanabeazana sy fitsaboana indray isika, dia mbola mitoetra foana iry 70%  tsy afaka mitsabo tena sy mampiana-janaka iry.

Iza no tena mizaka ny mafy?

Toy ny any amin’ny tany mahantra rehetra, dia ny vehivavy sy ny kilonja no tena mizaka ny tsy eran’ny aina.  Raha ny taham-pahafatesana sy ny fahelàna velona no hojerentsika dia toy  izao no tarehi-marika azo aroso:

  • reny 350 amin’ny 1000 no mamonjy toeram-pitsaboana rehefa hiteraka,
  • zaza 24  /1000 no tsy azo eo am-piterahana,
  • 22 /1000 maty alohan’ny 5 taona

Izao dia i Madagasikara no manana ny taha ambony indrindra amin’ny resaka Peste eran’i Afrika.

Manan-karena ny Malagasy

Raha jerena amin’ireo harena mivoaka an-tsokosoko sy lazaina fa ato ankibon’i Madagasikara, dia manan-karena ny Malagasy.

Valin’ny fanontaniana ery amin’ny lohateny: Mpanan-karena mipetraka anaty trano bongo ny Malagasy. Tompony mangataka ny atiny, ary efa zatra ny mihafy. MAFY TOTO sy TSY LAITRAN’NY BALAN’NY FAHANTRANA, VONOINA TSY METY MATY.