Ny tontolon’ny asam-panjakana Malagasy

Ny tontolon’ny asam-panjakana Malagasy

Fony vao niditra niasa kelikely tamin’ny orinasa iasako ankehitriny aho (orinasam-panjakana) dia nahita fomba fiasa sy fanao tsy mety (tsy mifanaraka amin’izay tokony hampandeha tsara ny asa). Zava-poana anefa ilay eritreritro hanatsara zavatra satria sady tsy nety natoro, no tsy nety nanitsy tena ity lehibeko. Taty aoriana dia zendana aho nahalala fa ity izaho nandalo ny Anjerimanontolo anie ka baikon’ny olona tsy manana afa-tsy CEPE (ilay cadre ambony mibaiko ahy). Vitany mihitsy aza taty aoriana ny niteny fa tsy ilaina izay fianarana, fa izy jerena, tsy manana afa-tsy CEPE nefa sefo. Koa hahagaga ary ve raha tsy mandeha amin’izay tokony ho izy sy araka izay andrandraina ny asam-panjakana e? Jereo anie ireto tarehi-marika ireto e:

Nivoaka ihany ny marina tamin’ny gazety iray novakiako androany (MADAGASCARA Laza N°1087 – 11 juillet 2008, fa ny 50% amin’ny mpiasam-panjakana dia tsy manana ny maripahaizana (diplome requis) amin’ny toerana omena iandraiketany.

Raha toerana ilana maripahaizana Maitrise no mihoatra, dia 69% amin’ireo mitana izany no ambany lavitra noho izany no dingana vitany teo amin’ny fianarana.
Raha asa ilana maripahaizana BACC dia 33,8% amin’izay mitana izany andraikitra izany no tsy manana ny maripahaizana tokony hitazonana ny toerana
Raha toerana ilana BEPC farafaharatsiny, dia 51% amin’ireo mitana izany toerana izany no tsy manana io maripahaizana io.
Raha toerana ilana CEPE dia 47% amin’ireo olona miandraikitra ny asa ilana izany no tsy manana maripahaizana mihitsy mifandraika amin’io.

Ekena tokoa fa misy ny olona tsy manana ilay maripahaizana, nefa rehefa miezaka sy mamola-tena eo mandritry ny fotoana ela dia tonga mahafehy tsara ny asany, raha ny mifanohitra amin’izany kosa no ankamaroan’ny tranga hita.

Ireo antontan’isa ireo dia nalaina avy amin’izay naroson’ny Fonction Publique (Asam-panjakana)

Andanin’izany anefa dia betsaka ireo olona manana maripahaizana ambony no lasa mitondra Taxi, Taxi-be, na mirotsaka amin’ny sehatra hafa tanteraka, tsy liana afa-tsy ny maripahaizana farany ambany mihitsy noho ny tsy fahitana toerana. Hay va re ka ny toerana tokony ho azy ireny sy tokony hitondrany fampandrosoana ho an’ny firenena ka dia dongian’ny sasany tsy alehany akory. Aza mahavoa ny goavy manta!

Tsy mahagaga araka izany raha mahazo vahana koa ny kolikoly satria , ny tsy mahay tsy maintsy manambitamby ny mahay mba hampandeha ilay asany, sao rakatra eo ny fika rehetra, dia mitohy hatrany toy izay ilay ‘chaine’ mandra-pahavitan’ny zavatra ho tody hatramin’ny farany.

Mba rahoviana re no hahitantsika mpiasam-panjakana mendrika, marina, mahavita azy sy matihanina amin’ny asany eto Madagasikara e? Sady tsy tohatohanana sy apetrapetrak’i dadatoa sy nenitoa etsy sy eroa fotsiny ?

JIRAMA…Fa misy inona?

JIRAMA, fa misy inona ?

 

Zava-nisy sy mbola iainana hatramin’ny fotoana nanoràtana ny lahatsoratra ity entiko ho anao eto ity. Olana mbola tsy nivaha.

 

Ny 14 desambra 2007 alina dia nisy telo mianadahy (ny roa mpivady, ary ny iray fianakaviako ihany nitsetra ny fahorian’iretsy voalohany), tonga tao an-tokantranoko nila toro-hevitra momba ny zavatra nanjo ireto mpivady( mpivady izay marihako fa tsy mahay taratasy).

Naharay ny  saran’ny lany tamin’ny jiro lany izy ireo ary dia zendana nahita fa lasa  2.500.000 FMG na Ar 500.000 no tsy maintsy haloa. Rehefa nojerena ny faktiora fandoa amin’ny JIRAMA isam-bolana dia niakatra be tsy araka ny tokony ho izy ny voarainy.  Tamin’ity indray mitoraka ity. Nanantona ny Chef d’Agence tao Mahavoky nila toro-hevitra sy fanazavana ary ity renim-pianakaviana nanao an-dranomaso, saingy dia izy indray no nahazo fandrahonana ho niray tsikombakomba tamin’ny mpandray tarehi-mariky ny JIRAMA, ary mbola norahonana fa raha tsy miverina any amin’ilay Agence Mahavoky ny Alatsinainy manaraka io fotoana niresahana io dia hotorian’ilay Chef d’Agence sy hogadrainy. Nilaza ilay ramatoa fa tsy hahaloa velively an’io noho ny fahantrany, nefa dia nasain’ingahy Chef d’Agence mifanaraka any ivelany any miaraka amin’izay nikitika ny compteur fa tsy misy idirany, hono izany… Narary vokatr’izany ilay ramatoa ary dia mbola mitsabo tena hatramin’izao.

Rehefa nanontaniako ny tena fandehan’ny raharaha izy dia nolazain’ilay ramatoa fa izy irery no tao an-trano tamin’ny fotoana nitrangan’ny tantara fa rangahy vadiny lasa niasa, ary tonga naka tarehi-marika tao ny mpiasan’ny JIRAMA iray (izay  tondroiny mazava ao anatin’ny taratasy ny anarany). Nilaza io mpiasa io fa misy tsy mety ny  fitaovana fanisana ny lany (compteur) ao amin’ilay tokantrano ka mila jerena. Dia nosokafany soa aman-tsara ny compteur (nesoriny ny plombs) ary nisy nokitihany tany ambadika tany. « Tsy mahalala velively izay nataony aho », hoy ilay ramatoa, « ary tsy mahafantatra koa na andraikiny na tsia ny mikitika an’io fa dia hoe mpiasan’ny JIRAMA izy ka tsy ho fantany ve izay azony sy tsy azony atao. Tsy nieritreritra na inona nainona izahay raha tsy efa naharay ilay filazana ny vidin’ny lany (facture) ny volana manaraka ilay fikitihana nataony ».

 

Rehefa avy nihaino azy telo mianadahy aho dia  nazavaiko azy ary ny tokony hatao, dia :

1* ny hanangonana ny fandoa rehetra isam-bolana tany aloha tany (photocopies halefa any amin’ny tale jeneralin’ny orinasa JIRAMA),

2* ny filazana ny tsy mampitombina ny filazàna fa niray tsikombakomba tamin’ny fikitihana compteur izy (satria raha hangalatra ihany, hoy aho, dia ny tsy handoàvana vola mihitsy no tanjona fa tsy hoe satria sahirana ny JIRAMA ka andao hampitombointsika ny lany mba hampitombo ny vola haloantsika ary hanarenana ny orinasa JIRAMA hialany amin’ny fatiantoka misy azy),

3* ny tsy tokony hiverenana any Mahavoky 

4* sy ny tonga dia hanoratana mivantana any amin’ny Directteur Général’ny JIRAMA.

 Dia nataony araka izay tokoa. Rehefa tonga àry ny Alatsinainy dia tsy nankany Mahavoky izy mivady fa tonga dia niakatra teny Ambohijatovo nametraka ny fitarainany izay nasaiko nadika amin’ny teny frantsay. Voaray tsara tokoa izy ireo teny, ary nampitandrina azy ireo aza ny teny amin’ny foibe ny tsy tokony hiverenany intsony any Mahavoky; ny tsy hanekeny fifampiraharahàna raha mieritreritra izany ilay (na ireo) nanao ny hadisoana; ny tsy hampidirana an-trano intsony ilay mpiasa nanao ny fikitihana sy ny fanalàna ny compteur. Nampanantena ny hanaraka akaiky ny raharaha noho izany ireo teny amin’ny foibe ary nilaza ny mbola hanao fanadihadiana ihany koa any amin’ilay tokantrano.  Rehefa voapetraka toy izany teny amin’ny foibe àry ny taratasy, dia inona tokoa, hoy ianao, fa dia  inty ilay mpiasa fa nanatona ilay tokantrano no sady nanontany hoe : “Dia tsy misy marimaritra iraisana azo atao ve izany?” Eo ampiandrasana ny tohiny isika, ary hampitaiko aminao eto ihany rehefa misy fivoarana ity raharaha ity. Ny nampalahelo tamin’izy ity dia tao anatin’ny alahelo, haizina sy fandaniana vola hitsaboana tena no niainan’ilay tokantrano ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fandraisana taona vaovao. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe:”JIRAMA, fa misy inona marina ao Mahavoky ao e?, Sa efa fomba fanao vaovaon-dry zalahy indray izy ity satria misy mahasahy manome vola be amina millions de FMG mihitsy anie, hono, mba hahazoana jiro sy rano e! Ny compteur anefa tsy maharaka ka dia atao ve izay tetika hakàna ny efa mipetraka any amin’ny hafa?. Toy izay nitranga teny Mahamasina volana vitsy lasa izay ary nahavoarohirohy mpiasa telo, sy ny vao nitranga herinandro teo ho eo angamba teny Sabotsy Namehana rehefa tsy nety nanome tsolotra 25000 FMG an’dry zalahy ny tompon-trano? Indo omeko anao eto ny dika mitovin’ny taratasy nataon’izany tokantrano izany ka nalefa ho an’ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA. Niniako nesorina ny anarana sy adiresy mombamomba ilay tokantrano. 

Ahoana no mba fahitànao azy ?

  

                                                Antananarivo, le 15 Décembre 2007

 

Madame XXXXXXXXX

Lot XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXANTANANARIVO à 

Monsieur Berhnard ROHMAN,

DIRECTEUR GENERAL DE LA JIRAMA

        AMBOHIJATOVO

        ANTANANARIVO

    

Objet : Réclamation sur facture

                 Dépôt de plainte

 

REFERENCES : Facture mois de Décembre 2007 CLIENT 01 4538 1425 ;

 

Pièces Jointes : Six dernières factures 2007

 

            Monsieur le DIRECTEUR GENERAL,

  

      Je me permets de vous adresser personnellement la présente requête pour vous faire part des remarques suivantes :

 

1)      Le préposé au relevé de compteur de notre quartier, un certain Manda s’est présenté à notre domicile le 05/11/07 pour procéder, comme à l’accoutumé au relevé de notre compteur ;  il est revenu au mois de Décembre 2007 pour effectuer le relevé suivant et nous a avisé qu’à partir de la nouvelle année, il ne procèdera plus à notre relevé, et que, par ailleurs, nous a fait remarquer que notre compteur présenterait des défaillances techniques.

 

Puis il a descellé les plombs, ouvert ledit compteur, et procédé à quelques manipulations. Je lui ai laissé faire, croyant qu’il en avait les prérogatives, en tant que personnel de la JIRAMA.

 

2)      Or, quelle fut notre surprise en recevant la facture suivante (mois de Décembre) qui avoisinait les CINQ CENT MILLE ARIARY , alors que notre consommation mensuelle balançait entre les seize mille ariary et vingt mille ariary (voir factures des six derniers mois ci-joint)

 

3)      Il est à noter que depuis l’obtention de notre compteur d’électricité, nous n’avions eu de livret de relevé.

 

Après réception de notre dernière facture du mois de Décembre, je me suis rendue au Bureau de l’Agence de Mahavoky le 11/01/07 pour de plus amples renseignements.

Le Chef d’Agence m’a reçue ;  je lui ai exposé notre cas, et lui ai présenté la facture. Il m’a tout de suite demandé pourquoi j’ai trafiqué mon compteur, ce à quoi je lui ai répondu, que ce n’est pas moi, mais le préposé au relevé du compteur, de sa propre initiative, qui y a touché, en arguant que celui-ci présentait des disfonctionnements. Le Chef d’Agence m’a menacé de poursuites judiciaires et même d’emprisonnement, ainsi qu’une injonction de paiement d’amendes de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE ARIARY, pour avoir trafiqué notre compteur, ainsi que le paiement de ladite facture de CINQ CENT MILLE ARIARY, soit au total, TROIS MILLIONS ARIARY, dont le dernier  délai de paiement sera fixé dans trois mois et m’a demandé de me présenter ce jour à la première heure dans son bureau, sinon il enclenchera les poursuites.

Sur ma demande de vérification dudit compteur, il a dépêché trois agents de la JIRAMA pour se rendre à mon domicile pour procéder à l’enlèvement de notre compteur, et cela, sans décharge ni bons d’enlèvement (même si la date de coupure dans ladite facture est le 2/12/2007)

 

Je tiens à vous faire remarquer que,

 

a) si j’avais réellement l’intention de trafiquer mon compteur, (intention qui ne me serait jamais venue à l’idée, sachant pertinemment les risques que j’encourrais) ce serait dans le but de diminuer, mais non d’augmenter ma consommation d’électricité. (Changement de tarif au mois de Décembre.)

 

b) M. Manda aurait avoué à quelques collaborateurs, que c’est lui qui a, de sa propre initiative, procédé à la manipulation dudit compteur, et ce, je ne sais dans quels desseins.

 

c) Je n’ai rien contre l’enlèvement de notre compteur opéré par les trois agents de la JIRAMA, mais ce que je n’admets pas, c’est la manière douteuse dont ils avaient opéré, sans présentation de bons, de documents d’enlèvements ; et en ce moment, je ne sais ce qu’il est advenu de mon compteur (établi en mon nom) ; les compteurs de la JIRAMA étant très recherchés et demandés, et voire même écoulés à des prix exorbitants au marché noir par certains de vos agents, vu le nombre considérables de demandes.

 

            Monsieur le Directeur Général,

           

            La présente requête vous a été personnellement adressée pour vous faire part, des déboires matériels, financiers et surtout moraux que j’endure en ce moment, étant dans l’impossibilité d’honorer le paiement de ma dernière facture (mon revenu annuel n’avoisinant même pas les cinq cent mille ariary), ainsi que les risques de poursuites judiciaires, voire même d’emprisonnementsproférés par le Chef d’Agence.

 

            Par ailleurs, je vous prierai de bien vouloir procéder à une re-vérification, ou même une confrontation entre le Chef d’Agence, le préposé au relevé, M. Manda, et moi-même, pour une demande d’explication, si nécessaire.

 

            Comptant sur votre aimable compréhension, et dans l’attente d’une suite très favorable de votre part,

 

            Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’expression de mes sentiments de profond respect.