Fomba hiarovana ny tena amin’ny gripa AH1N1

Indro atolotra anao araka ny efa nampanantenaina ny fomba tsotra azo iarovana ny tena sy ny ankohonana amin’ny areti-mandoza, gripa AH1N1. Dia mbola entanina foana ny hanapariahanao izany amin’ireo havana, tapaka sy namana. Ny fiarovanao ny hafa dia efa fiarovanao sahady ny tenanao.

AROVY AMIN’NY GRIPPE AH1N1 NY TENANAO

1. SASAO MATETIKA AMIN’NY SAVONY NA LAVENONA NY TANANAO

2. FADIO NY MIKASIKA MATETIKA NY TAREHINAO AMIN’NY TANANAO

3. MIHINÀNA SAKAFO BE OTRIK’AINA, MITONDRA HERY FIAROVANA TOY NY VITAMINE C IZAY HITA AO ANATY ANA-MAITSO SY LEGIOMA ARY NY VOANKAZO OHATRA :

 PERSILY
 LAISOA MAITSO
 POIVRON MENA
 POIVRON MAITSO
 ANANDRANO
 TONGOLO MAITSO
 PAPAY
 FREZY
 VOASARY (MAKIRANA , MANDARINE, PAMPLEMOUSSE…)
 MANGA
 GOAVY
 LETCHI
 VOAROY

NY ATI-KENA KOA DIA ANISAN’NY BE VITAMINE C


NY SPIRULINE DIA VOALAZA FA MANAMAFY KOA NY HERY FIAROVANA

4. MISOTROA RANO MAFANA MATETIKA

5. MANAOVA GARARAKA INDROA ISAN’ANDRO AMIN’NY RANO MAFANA NASIANA SIRA

6. SASAO AMIN’NY RANON-TSIRA INDRAY MANDEHA ISAN’ANDRO FARAFAHAKELINY NY ORONAO

7. MANAOVA EVOKA RAHA MAHAZAKA IANAO (MAMONO NY OTRIK’ARETINA NY ENTONA MAFANA)

8. ATAOVY ARA-DALÀNA NY TORIMASO

9. AZA MIFANERASERA AKAIKY AMIN’NY OLONA VOALAZA FA MARARIN’NY GRIPPE AH1N1 MANDRA-PAHASITRANY NA MANÀOVA MASQUE


Fantaro ireo fambara ny gripa AH1N1

Mba ho fandraisana anjara amin’ny fanapariahana izay tsara ho fantatra momba ny gripa AH1N1, indro atolotra antsika ireo fambara rehetra ahalalana fa tratr’ilay aretina ny olona iray. Entaniko koa ianao mamaky azy ity mba hanapariaka azy, ho tombontsoa ambonin’ny Malagasy tsy vaky volo, ary ho fitsimbinantsika ny taranaka fara handimby. Aorian’ity dia mbola hatolotro etoana kosa ireo fomba tsotra azon’ny tsirairay atao mba hiarovana ny tena sy ny ankohonana tsy ho tratry ny aretina

FANTARO NY METY HO FAMBARAN’ ARETINA GRIPPE AH1N1 NY FISEHOAN’NY ARETINA DIA TOY NY GRIPPE TSOTRA

₋ MAFANA HODITRA ambonin’ny 38°
₋ MIKOHOKA MAINA
₋ MANGARAKA NA MARARY NY TENDA
₋ MARARY NY AN-DOHA
₋ MARIKODITRA
₋ MAHATSIARO TENA VALAKA , VIZANA BE,
₋ MANAKOTSAKO NY VATANA

Manatona ny tobim-pahasalamana mba hahazo fitsaboana sy ho haraha-maso.

TOKONY HO MAILO ARY MIVERINA HO ZAHANA, NA MANATONA AVY HATRANY NY HOPITALY RAHA MISEHO KOSA IRETO FAMBARA IRETO:

Eo amin’ny zaza:

₋ Manano-sarotra ny fiainany
₋ Mangamangana ny tenany
₋ Tsy mety minono sy misotro rano
₋ Mandoa sy mivalana
₋ Sarotra fohazina
₋ Kizikizitina

Eo amin’ny olon-dehibe :

₋ manano-sarotra ny fiainana
₋ Sempotsempotra
₋ Marary na mihizina ny tratra
₋ Marary ny kibo (manotika na mivalana)
₋ Fanina
₋ Mandoa tsy mijanona