OLAN’NY MPIANATRA ANKATSO

Atao dika petaka eto ity fanamarihana tany anaty lahatsoratra hafa ity, no sady arahana filazàna fa ny Gazety_Adaladala dia tsy an’ny RADIO ANTSIVA akory, na dia nanoratra mikasika io fampielezampeo io, sy manolotra rohy mankany aza.

Ity ary ilay fanamarihana momba ny fiainan’ny mpianatra eny Ankatso. (Misy mail an’ny tompon’ny lahatsoratra moa miaraka aminy, saingy araka ny fenitra arahana eto, dia nesorina izany)

Hoy ilay nanoratra hoe:

Mba ampitapitao azafady, fa tsy fantatro ny adresse mail an’i Sehatra ho an’ny mpihaino. merci bcp!
Hoan’ny
RADIO ANTSIVA
ANTONY: LOHA-HEVITRA NY ALAROBIA 31 OCT 2012, MAHAKASIKA OLAN’NY MPIANATRA ENY AMIN’NY UNIVERSITE. INDRINDRA NY MOMBA NY BOURSE.

Tompoko,
Miarahaba sy mirary soa ho anareo mpandrindra ny fandaharana “Sehatra ho an’ny mpihaino”
Noho ny antony maro tsy ho voatanisa etoana, dia miala tsiny , raha amin’ny alalan’ity taratasy ity no anehoako ny hevitro.

Nangitakitaka am-pitoerana tokoa aho, raha nandre ireo fandraisan’anjara maro tao amin’ny radio Antsiva io maraina io, satria tsy afaka nandray anjara, nefa maro ny mba tiana hambara mahakasika ilay loha-hevitra.
Ny tena tsampako, dia olona tsy mianatra eny amin’ny Université, tsy manan-janaka mianatra eny, ary “manao vain-drahalahy tsy mba maharary” avokoa ny maro tamin’ireo olona naneho hevitra tao amin’ny radio nareo io maraina io.
Ny tranga tsongaina misy ankehitriny eny amin’ny Université, dia toy izao manaraka izao:
–    Dimy volana nianarana, mbola tsy naharay ny “BOURSES” na ny VATSIM-PIANARANA ny mpianatra.
–    Dimy volana nianarana ihany koa, mbola tsy nahazo ny “EQUIPEMENT”, na ny fampitaovana ny mpianatra.
–    Tsy ny mpianatry ny Université eto Madagascar ihany no tsy nahazo izany Bourse izany, fa na ireo mianatra any  ivelany koa aza, dia efa dimy volana izao no mbola tsy nahazo izany BOURSES izany. Maroc, France, Chine, etsetra.
Mialoha ny ilazàko ny vaha olana avy aty amiko, dia aleo angaha aloha mba asiako fanazavana kely ny momba ilay voambolana roa mahabe resaka masiaka hoe BOURSES sy EQUIPEMENT.
Tsy fanambazana, na karama tsy akory ny bourses, fa vatsy! Vatsim-pianarana azon’ny mpianatra mendrika izany. Zo, na koa “droit acquit” io, rehefa nandalo dingana sy lamina (na procédure) maro izay voahomana ho amin’izany.
Tsy ny mpianatra no namorona na nametraka izany lamina na “procédure” izany, fa ny ministera sy ny Fitantanana eny amin’ny Université. Dia manaja izany ny mpianatra.
Ankehitriny, dimy volana nianarana ny mpianatra, mbola tsy nahazo ny vatsiny ho enti-mianatra dia latsaina indray ve hoe: “Tsy karamaina ianareo mandeha mianatra”? na koa hoe “aleo tonga dia avadika ho “fitaovana” ilay fampitaovana na “EQUIPEMENT”?
Tsy hevitra “taingina” ihany ve izany, Tompoko? Fa mety hitovy ve ny Fitaovana ilain’ny mpianatra Sciences sy medicine sy ny fitaovana mety ilain’ny mpianatra Droit na Gestion na ny Génie Industriel?
Sa, mahafinaritra ny manokatra ady hevitra lavareny, sitrany tsy hivaha ny olana?
Raha ny fampanantenana nataon’ny eo anivon’ny fitantanan’ny Université, tamin’ny Alarobia 24 oktobra, dia ny zoma 26 lasa teo no fotoana nomena ny mpianatra fa hoe hivoahan’ny Bouses sy ny équipement, raha namory ny solontenan’ny mpianatra isan-taranja ny President ny Université.
Tsy notanterahana akory anefa izany!
Izao indray, dia re, tamin’ny filazam-baovao omaly talata, fa araka ny nolazain’ny ministeran’ny Université dia tsy hisy mihitsy ny BOURSES sy ireo EQUIPEMENT 2012. Satria, hono, nahena be dia be ny budget 2012 an’io ministera io. Ary mbola ho dinihana amin’ny budget 2013 ny momba izany Bourses ny Université izany.
Dia an’ny mpianatra ve ny adisoana amin’izany rehetra izany, rehefa mandainga sy tsy manao ny adidiny avokoa ireo rehetra izay tandrify izany?
— Dia ahoana izany ny momba ireto mpianatra efa nianatra dimy volana, tsy naharay ny vatsim-pianarany sy ny équipement-ny ireto? Tsy mitady tambitamby na karama izy ireo, fa ny zony no takiany, Tompoko!
— Fa indrindra, ahoana koa ny momba ireo mpianatra Malagasy “BOURSIERS” any ivelany? Inona izao no iveloman’izy ireo any? Misy misaina izany ve ireo rehetra manambara fa “tsy karamaina ny mpianatra ianatra?”
Tsy manome rariny ireo izay manimba zavatr’olona aho, Tompoko, na dia tsapa ihany aza, fa tsy misy fomba mendrika intsony ahazoana mifampiresaka amin’ny mpitondra sy ireo mpitantana mandainga sy manao be marenina.
Ka manameloka kosa aho ireo TOMPON’ANDRAIKITRA REHETRA hatrany amin’ny fara-tampony (filohan‘ny tetezamita), ka hatraty amin’ny fitantanana ny Université  izay tsy manatanteraka ny adidiny: Dia ny fanomezana ny Bourses sy ny équipements ho an’ny mpianatra izay MANAN-JO ahazo izany!Na ireo mpianatra eto Madagascar, na ireo any ivelany.
Raha toa ka efa nifanarahana hatrany am-boalohany, fa tsy hisy intsony ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana, ka izay mpianatra afaka hihanto-tena ihany no mahazo mankeny amin’ny Université, dia mazava izay!
Fa nahoana no zarina sahady amin’ny fomba feno avona sy fitampitaka dieny mbola mpianatra ny tanora sy zatovo Malagasy? Mendrika ve izany, Tompoko?
Ka ny vaha olana amin’io, dia tsy misy hafatsy ny FAMATSIANA NY MPIANATRA ao anatin’ny fotoana fohy dia fohy ihany,
Ary indrindra koa, dia ny fialàna amin’ity fomba hoe Fanjakàna “Messie” ity! (Mpanao fahagagana sy Mpamonjy) Efa fomba mamohehatra nialàna tamin’ny mpitondra teo aloha io, ka aoka tsy ho averina intsony indray, Tompoko!
Farany, Tompoko!
Miangavy anareo mpanentany sy mpandamina ny fandaharana, raha azo atao, mba hanao fanentanana tsy mirona atsy na eroa, fa mba ho mpandravon-kevitra ihany.
“Modérateur” ianareo, fa tsy avy aminareo indray no ahitàna hevitra tsy ahità-mitsinjo toy ny  hoe “aza omena vola ny mpianatra, fa aleo fitaovana no omena azy”, sy ny hoe “aleo akatona mihitsy aloha ny Université” Ho  moramora ve ny ho FIHATRAIKAN’IZANY HEVITRA asosokareo izany , Tompoko? Miala tsiny.
Dia mametraka ny veloma, ho mandra-pihaino anareo, Tompoko!

 

Tsy nampiana tsy nanalàna izay voasoratra etsy ambony, fa hafatra niangaviany hampitaina, ary noheverina koa fa mety ho zavatra azo isaintsainana ka dia nampitaina ho antsika rehetra ihany