Vatsim-pianarana / Bourse d’études PBack Madagascar

Sao mety hahasoa anareo vao avy nahazo ny diplaoma Bacc farany teo sy ireo izay efa zokiny teo aloha ity.

Nihaino ny fandaharana FIVOY (16 Oktobra 2010) tao amin’ny RNM androany maraina aho ka nandre fa misy an’izany ONG P-Back Madagascar izany afaka manome vatsim-pianarana ho anareo. Tsy ijerena sarangam-piainana io. Na avy amin’ny fianakaviana sahirana ianao, na avy amin’ny manan-katao, dia afaka mifaninana amin’izany avokoa.

Marihana fa vatsim-pianarana (bourse) ho fanohanana ny fianarana ataonao eto an-tanindrazana ihany io, ary afaka misafidy amin’ireo toeram-pianarana ambony andrian’ny fonao ianao raha voafantina ( Ankatso, INSCAE, ISCAM, sns…) Ny hany andrasana aminao izany dia ny fahavononana hifaninana sy hiezaka ary hilofo amin’izay atao.

Nametraka tanjona telo moa ry zareo, araka ny teny nentin’ilay nanazava tao amin’ny onjam-peo, dia ny:

1 * tanora hanana toe-tsaina mifaninana
2 * « patriotisme » sy fihavanana
3 * fifanampiana tsy anavahana na manan-katao na tsia

Ho an’ity taom-pianarana 2010-2011 ity dia toy izao ny andinindininy:

Tanora manana ny maripahaizana bacc, na efa 1ère année, na 2ème année amin’ny sampam-pianarana misy azy.

Fifantenana voalohany ny  29 Novambra 2010 ka 100 amin’ireo nifaninana no raisina

Ny 14, 15, 16, 17 Desambra 2010 dia omena fampiofanana mialoha, izay raha aloa vola dia mitentina Ar 200.000, io andiany voalohany io, nefa atolony maimaimpoana)

Hisy avy eo ny sivana faharoa amin’ny  21 Desambra 2010 ka ny zavatra nampiofanana tetsy ambony no hanadinana

Amin’ny sivana fahatelo farany dia adina am-bava no hatao ka azo atao izany na amin’ny teny Malagasy, na  Frantsay, na Anglisy.

Eo amin’ny mpianatra 30 eo no mivoaka ho mpandresy amin’ny faran’ny sivana atao. Kely ihany, nefa zara aza mba misy ny mandray andraikitra toy izany ho fanampiana ny mpianatra Malagasy rehefa tsy hahazo ny vatsimpianarana ho any ivelany daholo ihany.

Raha ny andiany teo aloha dia noferana ho latsaky ny 21 taona no mahazo mifaninana. Ary nisy, tamin’izany fotoana, ny sarany aloha mialoha ny fifanintsanana (AR 25000). Ny amin’ity taona ity no tsy fantatro izay fandehany.

Raha mbola ny taloha ihany no resahana dia tonga hatrany amin’ny fahazoana ny licence amin’ny sampana nofinidiny  ny vatsim-pianarana ho an’ireo 5  voalohany mendrika, hatreo amin’ny DTS ho an’ireo faha 6 sy faha 7, ary mandeha ambaratonga toy izay hatrany.

Na dia eto Antananarivo aza no hatao ny fifanintsanana dia afaka kosa hifaninana amin’izany daholo na avy aiza na avy aiza eto Madagasikara.

Tao amin’ny fampielezam-peo moa dia tsy nanome ny adiresy misy azy ilay mpanazava, saingy raha tsy niova dia eny ONG P-Back / Tsiadana- arrêt Akondro no misy azy io.

Dia mahità ny soa daholo ary ry mpianatra Malagasy malala isany.