Ny FISEMA sy ny raharaham-pirenena

FIRAISAN’NY SENDIKAN’NY MPIASAN’NY MADAGASIKARA

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE MADAGASCAR  AFFILIÉE A LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE – C.S.I.
Lot III H 8 ISOTRY B.P. 172, Antananarivo- 101

FISEMA ANTANANARIVO
Tél: (261)33 11 874 14

FANAMBARANA

Ny Birao Foibe FI.SE.MA. dia faly miarahaba ny Mpikambany rehetra manerana ny Nosy, ny Mpiasa ary ny Vahoaka Malagasy tsy vakivolo noho ny taona vaovao 2010 ary manao izao fanambarana manaraka izao:

Momba ny raharaham-pirenena<

Herintaona izao no niainan’ny Vahoaka Malagasy tao anaty krizy politika lalina izay niteraka fahasahiranam- be ara-toe-karena sy sosialy. Izany dia azo fehezina amin’ny tsy fandehanan’ny fandraharahana amin’ny ankapobeny ka mampihisatra ny fampandrosoana sy mampitombo ny fahantrana. Santionany amin’izany ny fikatonana orinasa an-jatony maro izay niteraka sy mbola hiteraka fandroahana mpiasa an’alina maro; manginy fotsiny koa ny fahatapahan’ny fiaraha-miasa maro natao hiadiana amin’ny fahantrana.

Tsy lavina fa tena mitady fiovana lalim-paka hitondra azy ho an’ny amin’ny tena fivelarana sy ny fandrosoana marina ny Vahoaka Malagasy noho ny tsy fahombiazana sy ny tandrevaka tamin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana nandritry izay 50 taona nahazoana ny Fahaleovantena ara-politika izay. Tsy takona afenina fa nikoroso fahana sy niha-nahantra hatrany ny  sarambaben’ny Vahoaka Malagasy, na dia teo aza ireo tarehi-marika nohindrahindraina momba ny fiharian-karena, ary ireo mpitondra sy ny mpiray tarika aminy ihany no nitombo harena tamin’izany. Mahatsapa ny vahoaka fa very hasina tanteraka izy ireo ankehitriny eo imason’izao tontolo izao sy ireo Firenena nitovitovy taminy tany aloha satria dia mahatratra 85 isanjaton’ny Malagasy no tsy tafavoaka anatin’ny fahantrana lalina. Tsara ho fantatry ny mpitondra rehetra sy izay mihevitra ny mbola hitondra fa ny tsy fahafalian’ny vahoaka sy ny fahadisoam-panantenany no miteraka ireny fihetsiketsehana an-dalambe ireny ka mampiongana ny Fitondrana.

Ny Mpitondra rehetra nifandimby teto Madagasikara hatramin’ny nahazoana ny Fahaleovantena ara-politika tokoa mantsy dia nampiankin-doha hatrany ny Firenena Malagasy tamin’ireo hery sy firenena vahiny. Ireo anefa tsy nanao afa-tsy ny nitrandraka ireo harena tsy hita pesimpesenina nananan’ny Firenena sy niaro ny tombontsoany teto Madagasikara. Fanohizana sy fikolokoloana ny fanjanahan-tany tamin’ny endriny vaovao (neo-kolonialisma) no nataon’ny mpitondra fa tsy nisy mihitsy ny fikatsahana sy ny fanamafisana ny tena Fahaleovantena marina, izay ny ara-toekarena no tena fototra sy loha-laharana amin’izany. Ohatra azo raisina amin’ireny ny tsy nahafahana sy ny tsy nahavitana nanodina teto an-toerana ireo akora maro tsy tambo isaina toy ny harena an-kibon’ny tany, ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana,…. Tsy nisy ny fananganana orinasa vaventy (indostria) narahina fampitàna fahaiza-manao sy traikefa (transfert de technologie et de compétence) izay fototry famoronana asa, hany fomba handresena ny fahantrana. Ny zone franche moa dia tsy nanome afa-tsy ny asa amin’ny karama varimasaka; tsy araka ny nantenaina azy velively toy ny tany am-boalohany.

Ny Fitondrana misy ankehitriny indray dia mbola hita soritra ihany koa fa manara-davahana fotsiny ny nataon’ny teo aloha ihany: Mbola hita etsy sy eroa ny endrika jadona, ny fangoronan-karena ary ny fanamparam-pahefana manerana ny ministera isan-tokony sy ny sampandraharaha maro manerana ny Nosy. Tandidomin-doza ny Fahalalana Fototra toy ny fanehoan-kevitra sy ny fanaovana fihetsiketsehana,… sy ny Demokrasia, ary tsy misy mangarahara mihitsy ny fitantanana, indrindra ny ara-bola. Ny hita maso ankehitriny aloha dia miaina lavitry ny fahoriam-bahoaka ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Misy mihitsy aza amin’izy ireo no lasa mpanankarem- be tampotampoka teo.

Momba ny tontolon’ny Asa

Ny olana mianjady amin’ireo mpiasa sasantsasany mila ravin’ahitra any ivelany toy ny any Liban, ny filaharam-be hita tamin’ny Grand Salon de l’Emploi, ny raharaha BAHAMAS, ny fitangoronan’ny mpitady asa eny amin’ny vavahadin’ny orinasa afaka haba, ny firoboroboan’ny sehatra tsy manara-penitra, …. dia mampisongadina ny olana goavana tsy mety voavaha eo amin’ny fampananana asa ny tanora Malagasy sy ireo olona tokony hiasa. Tsara ny manamarika  fa 60 isan-jaton’ny olona tokony hiasa be izao no tsy an’asa na zara fa miasa ary mahatratra 400 000  isan-taona ny olona – manam-pahaizana na tsia – tonga taona mitady asa. Any amin’ny sehatra tsy manara-penitra – izay mifehy ny 90 isanjaton’ny fihariana ankapobeny – no hivarinan’izy ireo mazàna satria dia vitsy dia vitsy ny tolotr’asa mahafeno fepetra.

Ireo drafi-panarenana ny toe-karena malagasy, nanomboka tany amin’ny Programme d’Ajustement Structurel (P.A.S.), nandalo tamin’ny Document Cadre de Politique Economique (D.C.P.E.) sy ny Document de Stratégie pour la  Réduction de la Pauvreté (D.S.R.P.) ka hatramin’ny Madagascar Action Plan (M.A.P.), dia tsy nahitam- bokatra firy tamin’ny ady natao ho fampihenana ny fahantrana teto Madagasikara, satria dia tsy natao ho ivon’izany antontan-taratasy rehetra izany velively ny Fampananana asa sy ny fampiroboroboana ny fahaizana asa, izay hany fomba hanamafisana ny fihariana anatiny sy ny fampivelarana ny maha-olona .

Ankehitriny dia vao mainka manampy trotraka ny toe-draharaha ny krizy ara-bola sy ara-toe-karena iraisam-pirenena izay tsy mbola ahitana vahaolana mazava hatramin’izao.

Manoloana ireo rehetra ireo, ny FI.SE.MA. dia :

1) Mampatsiahy fa laharam-pahamehana hatry ny ela ny ADY AMIN’NY FAHANTRANA. Noho izany, Ireo Mpitondra Fanjakana Ambony dia tokony ho modely amin’izany ka hampiseho fitsitsiana marina amin’ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny fampiasana ny fitaovam-panjakana rehetra.  Tsara ho fanta-bahoaka ihany koa – toy ny any amin’ny tany demokratika rehetra maneran-tany – ny karama sy ny tombontsoa raisin’ny mpitondra isan’ambaratonga rehetra.

2) Mitaky hatrany ny fanajana an-tsakany sy an-davany ny ZO FOTOTRA ISAM-BATAN’OLONA SY IOMBONANA ARY NY FENITRA DEMOKRATIKA. Tsy tokony hisy fitondra-mitanila eo amin’ny fahafahana maneho hevitra sy ny fanenjehana noho ny fanehoan-kevitra. Tsy azo ekena kosa anefa ny fandranitana ny fampiadiana ny samy Malagasy, na aiza na aiza no ihavian’izany, sy ny fanimbam-pananana, na an’ny Fanjakana izany na an’olon-tsotra.

3) Miombon-kevitra fa ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi- bahoaka dia anisan’ny lalana hamahana ny krizy politika ankehitriny. Tsy azo hatao peta-toko sy kitoatoa anefa izany mba tsy hihomboan’ny olana indray. Mampametra-panontaniana ny maro ny fahazoana antoka marina ny fangaraharana sy ny fahadiovan’ny fifidianana kasaina hatao ato ho ato, noho izy mandeha ila.

4) manamafy fa mila fijerena maika dia maika, tsy misy hatak’andro, ny paik’ady amin’ny Fampananana Asa ny Tanora sy olona tokony hiasa; indrindra ireo izay vao very asa tsy fidiny vokatry ny krizy,  ary ny fiaroavana sy ny fiahiana ara-tsosialy azy ireo.

5) Mihevitra fa tsy ny fikaonan-doham- pirenena momba ny politika fotsiny ihany no tokony hokarakaraina fa eo indrindra ihany koa ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy, toy ny natao tamin’ny taona 1971, mba ahafahana manoritra indray teti-pivoarana vaovao miorina amin’ny tena fampandrosoana marina an’I Madagasikara sy ny filan’ny Vahoaka Malagasy.

Hamaranana azy, fanamby goavana ho an’ny rehetra ny fametrahana Fandriampahalemana maharitra eto amin’ny Firenena sy ny ady amin’ny fahantrana amin’ny alalan’ny famoronana asa mahavelona sy manara-penitra,

koa,

ny FI.SE.MA dia manao antso avo amin’ny Olom-pirenena rehetra – indrindra ny mpiasa Malagasy – mba tsy ho voafitaka amin’ny hevi-petsy mety hampisy ady an-trano, ary hitandro mandrakariva ny Firaisankinam- pirenena.

Antananarivo faha-16 JANOARY 2010
AMIN’NY ANARAN’NY BIRAO FI.SE.MA.

NY SEKRETERA JENERALY
José RANDRIANASOLO

NY SEKRETERA JENERALY LEFITRA
Lovasoa FETRA HARINORO MALALATIANA