Fantaro ireo fambara ny gripa AH1N1

Mba ho fandraisana anjara amin’ny fanapariahana izay tsara ho fantatra momba ny gripa AH1N1, indro atolotra antsika ireo fambara rehetra ahalalana fa tratr’ilay aretina ny olona iray. Entaniko koa ianao mamaky azy ity mba hanapariaka azy, ho tombontsoa ambonin’ny Malagasy tsy vaky volo, ary ho fitsimbinantsika ny taranaka fara handimby. Aorian’ity dia mbola hatolotro etoana kosa ireo fomba tsotra azon’ny tsirairay atao mba hiarovana ny tena sy ny ankohonana tsy ho tratry ny aretina

FANTARO NY METY HO FAMBARAN’ ARETINA GRIPPE AH1N1 NY FISEHOAN’NY ARETINA DIA TOY NY GRIPPE TSOTRA

₋ MAFANA HODITRA ambonin’ny 38°
₋ MIKOHOKA MAINA
₋ MANGARAKA NA MARARY NY TENDA
₋ MARARY NY AN-DOHA
₋ MARIKODITRA
₋ MAHATSIARO TENA VALAKA , VIZANA BE,
₋ MANAKOTSAKO NY VATANA

Manatona ny tobim-pahasalamana mba hahazo fitsaboana sy ho haraha-maso.

TOKONY HO MAILO ARY MIVERINA HO ZAHANA, NA MANATONA AVY HATRANY NY HOPITALY RAHA MISEHO KOSA IRETO FAMBARA IRETO:

Eo amin’ny zaza:

₋ Manano-sarotra ny fiainany
₋ Mangamangana ny tenany
₋ Tsy mety minono sy misotro rano
₋ Mandoa sy mivalana
₋ Sarotra fohazina
₋ Kizikizitina

Eo amin’ny olon-dehibe :

₋ manano-sarotra ny fiainana
₋ Sempotsempotra
₋ Marary na mihizina ny tratra
₋ Marary ny kibo (manotika na mivalana)
₋ Fanina
₋ Mandoa tsy mijanona